- PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Description:

141 handleplaner Borgerens handleplan Pr sentation af mit indl g Lovgivningen Retssikkerhed, medindflydelse, helhed i indsatsen, n handleplan. – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:1
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 34
Category:
Tags:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title:


1
141 handleplaner
 • Borgerens handleplan

2
Præsentation af mit indlæg
 • Lovgivningen Retssikkerhed, medindflydelse,
  helhed i indsatsen, én handleplan.
 • Præsentation af selve modellenIndividualiteten,
  systematik, dokumentation, evaluering, én
  handleplan.
 • Organisering af handleplansarbejdetHvem skal
  have ansvaret for handleplans samarbejdet?

3
Retssikkerhedsloven 4
 • Borgeren skal have mulighed for at medvirke ved
  behandlingen af sin sag. Kommunen tilrettelægger
  behandlingen af sagerne på en sådan måde, at
  borgeren kan udnytte denne mulighed

4
Serviceloven 81
 • Kommunalbestyrelsen skal tilbyde en særlig
  indsats til voksne med nedsat fysisk eller
  psykisk funktionsevne eller med særlige sociale
  problemer
 • Forebygge, at problemerne for den enkelte
  forværres.
 • Forbedre den enkeltes sociale og personlige
  udviklingsmuligheder..
 • Forbedre livsudfoldelse
 • Helhedsorienteret indsats

5
Servicelovens handleplan
 • Bør anvendes som det redskab, der kan samle den
  indsats den enkelte borger tilbydes.
 • Den bør være det redskab som kan synliggøre, at
  borgeren får de ydelser og de tilbud som borgeren
  har ret til.

6
Servicelovens 141 stk.2.
 • Hvem kan få en handleplan?
 • Når hjælpen ydes til personer med betydelig
  nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.
 • Eller til personer med alvorlige sociale
  problemer

7
Serviceloven 141 stk. 3.
 1. Formål med indsatsen.
 2. Hvilken indsats er nødvendig for at opnå
  formålet?
 3. Den forventede varighed
 4. Andre særlige forhold

8
Servicelovens 141 stk.4
 • Handleplanen bør udarbejdes ud fra borgerens
  forudsætninger og så vidt muligt sammen med
  denne.

9
Borgerens forudsætninger
 • Første udfordring individualiseret
  tilgangHandleplansarbejdet bør altid været
  målrettet via en forudsætningsbeskrivelse.Denne
  beskrivelse bør så vidt muligt udarbejdes i et
  samarbejde med borgeren og/eller af fagpersoner,
  som er uddannet til at udarbejde disse
  beskrivelser.

10
Forudsætningsbeskrivelsen
 • Anden udfordring - De to kerneområder
  forudsætningsbeskrivelsen og handleplanen.
 • Forudsætningsbeskrivelsen bør være et redskab,
  som er tilpasset målgruppen på et overordnet
  niveau.Autisme ADHD udviklingshæmmede
  skizofreni etc.

11
Forudsætningsbeskrivelsen
 • Forudsætningsbeskrivelsen bør betragtes som et
  øjebliksbillede Som også kan være grundlaget
  for andre beskrivelser af borgeren.Funktionsevne
  metodenRessourceprofilSamtale skema /
  dialogguide
 • Forudsætningsbeskrivelsens primære funktion er
  målrette udviklingen af de pædagogiske strategier
  og metoder.

12
141 handleplan sådan kan det gøres
 • En helhedsorienteret indsats
 • Sikre lovens intentioner om, at det er borgerens
  handleplan.
 • Samlet beskrivelse af den indsats borgeren
  tilbydes af kommunen og tilbudene
 • Særskilt forudsætningsbeskrivelse.
 • Individualitet, systematik, dokumentation og
  evaluering.

13
Den helhedsorienterede indsatsBostøtten
 • Overordnet formål med bostøtten at udvikle
  strategier sammen med borgeren/de pårørende som
  kan lette hverdagen for borgeren.
 • Der udarbejdes et individuelt dagsskema, som
  skal støtte borgeren i at holde overblikket i
  hverdagens forskellige aktiviteter.
 • Der udarbejdes individuelle støttesystemer, som
  skal støtte borgeren i at gennemføre hverdagens
  forskellige aktiviteter.
 • Der udarbejdes et individuelt økonomisystem, som
  skal støtte borgeren i at holde overblikket over
  vedkommendes økonomiske midler.
 • Der udarbejdes et individuelt rengøringssystem,
  som skal støtte borgeren i at udføre de
  forskellige rengøringsopgaver.
 • Fællesarealerne skal indrettes, så de tilgodeser
  den autistiske tænkning. Der kan være tale om
  visualisering og tydeliggørelse af
  fællesarealernes funktioner.

14
Den helhedsorienterede indsatsArbejde/uddannelse/
beskæftigelse
 • Overordnet formål at målrette beskæftigelsesindsa
  tsen i forhold til ressourcerne hos den enkelte
  borger.
 • Hvis borgeren ønsker et arbejdsmarkeds-afklaringsf
  orløb, udarbejdes der en jobplan, som skal støtte
  borgeren i ønsket om at få kortlagt sine
  arbejdsmæssige ressourcer.
 • Hvis borgeren ønsker en uddannelse, udarbejdes
  der en uddannelsesplan, som skal beskrive og
  belyse borgerens forudsætninger for at gennemføre
  et uddannelsesforløb.
 • Hvis borgeren får beskyttet beskæftigelse,
  forpligtes bostedet til at indlede et samarbejde
  med det konkrete værksted. Formålet er at sikre,
  at den socialpædagogiske indsats tilrettelægges
  med fælles pædagogiske strategier.
 • Hvis borgeren tilknyttes arbejdsmarkedet,
  forpligtes bostedet til at sikre, at borgeren
  modtager den nødvendige støtte på
  arbejdspladsen.
 • Uanset arten af beskæftigelse skal bostedet
  sikre, at arbejdsdagen eller studieforløbet
  tilrettelægges, så borgeren kan håndtere det
  samlede hverdagsliv.

15
Den helhedsorienterede indsatsFritid og
samværstilbud
 • Overordnet formål er at give borgeren mulighed
  for at få et meningsfyldt indhold i fritiden.
 • Bostedet bør målrette indsatsen mod, at borgeren
  introduceres til forskellige former for
  fritidsbeskæftigelse.
 • I det omfang borgeren har behov for det,
  udarbejder bostedet støttesystemer, der kan
  fremme selvstændigheden i fritidslivet.
 • Bostedet tilrettelægger forskellige aktiviteter,
  som borgeren skal lære at bruge i fritiden.
 • Bostedet tilbyder borgeren enten
  heldagssommerture eller mulighed for en årlig
  sommer- eller vinterferie.
 • Hvis borgeren er interesseret, tilbyder bostedet
  forskellige samfundsmæssige og kulturelle
  oplevelser.
 • Hel eller delvis brugerbetaling kan komme på
  tale, hvis borgeren deltager i fritidsaktiviteter
  eller samværstilbuddet.

16
Den helhedsorienterede indsatsPersonlig udvikling
 • Indsatsen skal synliggøre over for borgeren
  og/eller de pårørende, hvilken betydning det kan
  få for ham/hende at leve et voksenliv med
  diagnosen ASF.
 • Borgeren kan forvente at blive tilbudt de særlige
  metoder, der kendetegner autismepædagogikken, når
  han eller hun skal lære at håndtere social
  interaktion.
 • Borgeren kan forvente at blive tilbudt kognitive
  samtaleforløb af særligt uddannede medarbejdere.
 • Borgeren kan forvente, at der er mulighed for at
  udvikle de nødvendige sociale færdigheder i den
  rette kontekst.
 • Borgeren kan forvente at få hjælp til at
  informere omgivelserne om ASF, når han eller hun
  finder dette relevant og nødvendigt.

17
Den helhedsorienterede indsats
 • Ved at udspecificere de enkelte elementer i den
  helhedsorienterede indsats, opnår de enkelte
  tilbud den nødvendige synlighed af, hvad de kan
  tilbyde borgeren med ASF.
 • Helheden i borgerens hverdagsliv
 • Giver de kommunale myndigheder en reel mulighed
  for at få indsigt hvad de visitere til.

18
Systematikken i modellen
 • Brug af den samme model i både bo, dagtilbud og
  hos handle-kommunen
 • Dialogmøder
 • Opfølgningsmøder
 • Evalueringsmøde

19
Systematikken i modellen (fortsat)
 • Overordnet formål
 • Begrund med to til tre hjælpesætninger hvorfor
  dette overordnede formål er udvalgt
 • Husk at belyse hvis formålet er et der er
  samarbejdet om i gennem længere tid herunder
  hvorfor

20
Systematikken i modellen (fortsat)
 • Et overordnet formål skal altid deles op i
  mindst et delmål(systematisering,
  dokumentering)
 • Første delmålBegrund med to til tre
  hjælpesætninger hvorfor dette delmål er udvalgt

21
Systematikken i modellen (fortsat)
 • MetodevalgBegrund metodevalget ud fra
  eksempelvis dit kendskab til brugeren, andre
  formål der er samarbejdet om, autismefaglig
  viden.
 • Beskriv hvordan I starter op med metoderne
  herunder hvorfor

22
Systematikken i modellen (fortsat)
 • Hvem gør hvad og hvorfor?
 • Brugeren
 • Medarbejderne i bo/dagtilbudet
 • Eksterne samarbejdspartnere
 • Sagsbehandler
 • Afdelingsleder
 • Pårørende
 • kontaktpersonerne

23
Systematikken i modellen (fortsat)
 • Evalueringsmål
 • Hvad vil I måle indsatsen på?
 • Udpeg et eller to områder del gerne op i
  snuble-mål.
 • Beskriv hvor ofte I vil foretage evalueringen.

24
Samlet oversigt over modellen
 • Overordnet formål
 • Første delmål - Andet delmål
 • Metodebeskrivelse
 • Hvem gør hvad
 • Evalueringsmål

25
Eksempel på et overordnet formål
 • Første overordnet formålArbejdsmarkedsafklaring
  sforløb.Peter har forsøgt at tage en fuld HF,
  men oplevede det blev for stor en udfordring med
  eksamen.Peter ønsker derfor støtte til at få
  afklaret, hvordan han kan blive tilknyttet
  arbejdsmarkedet.

26
Eksempel på første delmål
 • Første delmålUdarbejde en ressourceprofilDet
  er lov bestemt at der skal udarbejdes en
  ressourceprofil, når en person ønsker støtte til
  at få afklaret sin arbejdsevne Derfor starter
  vi med den.

27
Eksempel på metodevalg
 • Ressourceprofilen er opdelt i fire hovedområder
  vi starter med det første på følgende
  måde.Interview af Peter sammenskrivning af
  Peters informationer gennemlæsning sammen med
  Peter.Det skrevne rettes til og godkendes
  endeligt af Peter, inden vi starter på næste
  hovedområde.

28
Første delmål - Hvem gør hvad?
 • Peter Deltage i interviewet og svarer så godt
  han på de stillede spørgsmål.
 • Kontaktperson botilbud er med til interviewene,
  hvilket giver Peter den nødvendige sikkerhed.
 • Afdelingsleder dagtilbudet er interviewer og
  han er også den person, der sammenskriver og
  gennemgår materialet med Peter

29
Første delmål - evalueringspunkt
 • Sammen med Peter har vi udpeget interviewformen
  som første evalueringsmål. Følgende
  fokusHvordan støtter vi Peter i at huske
  tilbage?Kan Peter genkende hans beskrivelser i
  det skrevne?Vurdering af om det er relevant, at
  kontaktpersonen fra botilbudet er med til
  interviewene.

30
Organisering af handleplansarbejdet
 • Fire centrale kerneelementer i modellenDialogmød
  erne / ugesamtalerOpfølgningsmøderne 2 til 4
  pr årEvalueringsmødeKontaktpersonens rolle /
  ansvarsområder
 • Uddannelse af medarbejderne og borgerenRespekter
  at det tager tid at implementere modellen.

31
Organisering af handleplansarbejdet
 • Afdelingslederens rolle og ansvarsområder.
 • Planlægning og organisering af opfølgningsmøderne
  og evalueringsmødet.
 • Mødeleder
 • Holde overblikket i overordnede formål og
  delmålene.
 • Udpege evalueringsmål.
 • Godkende referat inklusiv selve handleplanen.

32
Organisering af handleplansarbejdet
 • Sikre at det (så vidt det er muligt) er borgeren
  og ikke kontaktpersonen der redegør for
  handleplansarbejdet.
 • Stille sokratiske spørgsmål.
 • Validere så det sikres at borger og tilbud har
  fælles forståelse af formål, indsats og metoder.

33
www.autisme.dk
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com