Forandringsledelse - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Forandringsledelse

Description:

Processen 5. Hvad er forandring og hvad er ledelse? 6. ... der forlader virksomheden Hvilken ledelse er n dvendig Kotters 8-trins model Hels s bud p en model ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 24
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Forandringsledelse


1
Forandringsledelse
 • fremlæggelse af opgaveTorben Højer Larsen og Kim
  Jensen

2
Program for de næste 45 minutter
 • Fremlæggelses af opgaven
 • Spørgsmål, dialog og feed back

3
Rapportens indhold
 • 1. Indledning
 • 2. Problemformulering
 • 3. Afgrænsning og metodevalg
 • 4. Processen
 • 5. Hvad er forandring og hvad er ledelse?
 • 6. Hvad er forandringsledelse?
 • 7. Hvorfor er forandring og ledelse vigtig?
 • 8. Mennesker og forandring
 • 9. Forudsætninger for forandring
 • 10. Hvordan tilrettelægges og gennemføres en
  forandringsproces
 • 11. Konklusion
 • 12. Perspektivering
 • 13. Litteratur
 • 14. Noter og henvisninger

4
Problemformulering
 • Hvad er forandringsledelse ?
 • Hvilke forudsætninger skal være tilstede for, at
  en forandring kan finde sted.
 • Hvordan tilrettelægges og gennemføres en
  forandring
 • Ved at kombinere hvad den relevante og lødige
  ledelseslitteratur siger om forandringsledelse
  med egne erfaringer fra vores virksomheders
  forandringsprocesser skal opgaven rumme en
  vurdering, af hvad lederen skal være opmærksom på
  ved arbejde med forandringsledelse. Herunder
  lederens rolle ved tilrettelæggelse, gennemførsel
  og opfølgning på forandring. Endelig skal
  forandringsledelse perspektiveres i relation til
  både virksomheden, ledere og den enkelte
  medarbejder.
 • Vi vil arbejde med emnet, fordi vi vil tilegne os
  en viden, som gør os i stand til at
 • Deltage som igangsætter og inspirator for
  forandring i vores fremtidige ledelsespraksis.
 • Bruge os selv som en ressource i de
  forandringsprocesser vi indgår i.
 • Forstå medarbejderes motiver og interesser i en
  forandringsproces.

5
Afgrænsning og metodevalg
 • Ingen kvantitative undersøgelser
 • Sekundære kilder, såsom bøger og Internet.
 • Primære kilder, den emperi vi har fra egne
  erfaringer

6
Processen
7
Hvad er forandringsledelse
 • Hvad er forandring?
 • Hvad er ledelse?
 • Hvad er forandringsledelse?

8
Hvad er forandring
 • Små og store forandringer
 • Fra brevpapir til lukning af afdelinger
 • Lokale eller centrale forandringer
 • Ændringer af dele af virksomheden, eller hele
  organisationen
 • Brændende platforme og forandring uden krise
 • Samfundet forandrer sig, og vi må følge med
 • Forandringer af virksomhedens værdigrundlag

9
Hvad er ledelse.
 • Ledelsesteorierne op gennem tiden.
 • Taylor, Weber, Leavitt, Ansoff og Porter
 • Human ressource management
 • Oprindelig relations.
 • Definitionen
 • Ikke noget entydigt svar.
 • Menneskesyn
 • Ledelse er situationsbestemt
 • Selvledelse

10
.og hvad er forandringsledelse?
 • Forandringsledelse er ledelse!
 • Kotter påstår at forandringen får ende
 • Brandi og Hildebrand mener det er en tilstand
 • Hvordan opleves det af medarbejderen?
 • Afhængig af placering
 • Ofte utilstrækkelig information
 • Frustrationer
 • Medarbejderne er ikke modstandere af
  forandringer, de er modstandere af at BLIVE
  forandret.

11
Ledelse i en forandringsproces
 • Forandring kræver ledelse
 • Alliancer i organisationen
 • Fravær af ledelse
 • Manglende relationer, kontakt, dialog og gensidig
  respekt
 • Frustrerede medarbejder, der forlader
  virksomheden
 • Hvilken ledelse er nødvendig
 • Kotters 8-trins model
 • Helsøs bud på en model
 • Selvskabte plager?
 • Ledernes ønske om at skabe monumenter, og skrive
  historie.
 • Forandringer der lykkes, giver forfremmelse.

12
Hvorfor er forandring og ledelse vigtig?
 • Vækst er livsnødvendig
 • Kapitalistisk samfundsmodel kræver vækst
  udvikling
 • Drivere for forandring
 • interne og eksterne grunde
 • Globalisering,
 • politik,
 • Forsvarets forandringsproces
 • Teknologi
 • Forandringerne i TDC
 • Demografi
 • Mangfoldighedsledelse, en nødvendighed i
  fremtiden

13
Hvorfor kuldsejler forandringsprocessen?
14
Lederens magtbaser
 • Positionsmagt (formel magt)
 • Med lederens udnævnelse følger den formelle magt
  den magt der er knyttet til stjernerne på
  skulderen
 • Det kan f.eks. være den magt, der er forbundet
  med
 • at belønne, forfremme, degradere
 • at ansætte og afskedige
 • at få den information, der er knyttet til
  positionen
 • fordeling af opgaver
 • Personlig magt (uformel magt)
 • Med lederens person, faglige dygtighed, netværk
  og sociale kompetence følger den personlige
  magt
 • Det kan f.eks. være den magt, der er forbundet
  med
 • at have en stor viden
 • at have et godt netværk
 • at være rollemodel
 • at være fagligt dygtig

15
Ledelse, magtbaser og medarbejdere
16
Kims slides
 • Mennesker og forandring
 • Forandringsoptimist eller forandringspessimist ?
 • Forandring er en rejse i det uvisse
 • Modstand mod stilstand ?
 • Fascination af forandringer
 • Lederen og forandring
 • Central og lokal
 • Send på alle kanaler
 • Mennesket er ikke altid fornuftigt
 • Den socialpsykologiske model
 • Hvordan ved vi at det virker ?
 • Ikke organisationer, mennesker !
 • Hvad gør forandringer ved mennesker ?
 • Forandringens forløb.
 • Udvikling eller afvikling
 • Omstillingsparat eller erfaringsramt ?
 • Alder og erfaring
 • Hvad er målet ?
 • Forandring for forandringens egen skyld

17
(No Transcript)
18
 • Adfærdsændring i denne model opnås ved at
 • forandringsbudskabet kun i begrænset omfang
  bygger på formidling af viden. (Logos)
 • forandringsprocessen indeholder brug af positive
  rollemodeller. (Etos)
 • forandringsargumenterne er personlige og
  opfordringen kommer tilsyneladende fra
  rollemodellen snarere end fra den reelle
  afsender. (Etos og delvis Patos)

19
Forandring, sorg og krise
 • Systemisk perspektiv
 • Chok
 • Reaktion
 • Bearbejdning
 • Nyorientering

20
Forudsætninger
21
Hvordan?
 • Kommunikation
 • Dialog
 • Både og (Logos, Ethos og Pathos)

22
Konklusion
 • Hvad er forandringsledelse ?
 • betegnelsen for den ledelsesform, der anvendes i
  forbindelse med store organisationsændringer
 • Hvilke forudsætninger skal være tilstede for, at
  en forandring kan finde sted.
 • virksomheden skal befinde sig i en situation der
  nødvendiggør at der sker en forandring
 • Hvordan tilrettelægges og gennemføres en
  forandring
 • Mod, mening og muligheder
 • Forhindringer
 • Manglende tid

23
Feed back
 • Hvordan er opgaven disponeret ?
 • Hvad er godt ?
 • Hvad kan blive bedre ?
 • Gode råd til eksamen ?
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com