Temaer - PowerPoint PPT Presentation

1 / 41
About This Presentation
Title:

Temaer

Description:

Title: PowerPoint Presentation Last modified by: Marianne Created Date: 1/1/1601 12:00:00 AM Document presentation format: Skjermfremvisning (4:3) Other titles – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:29
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 42
Provided by: asv8
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Temaer


1
(No Transcript)
2
Temaer
 • Brukermedvirkning
 • Individ nivå
 • System Tjenestenivå
 • Politisk nivå
 • Brukermakt og Innflytelse
 • Organisasjonsutvikling
 • Ledelse og Forankring
 • Visjon og Mål
 • Verdier og Holdninger

3
Brukerperspektivet
 • Brukerstyrking, reell brukermedvirkning,
  brukerstyring og myndiggjøring
 • Bringe fram og gyldiggjøre den erfaringsbaserte
  kunnskapen
 • Likeverdig og gjensidig respekt for enkelt
  mennesket
 • Reell samarbeidsrelasjon mellom bruker og
  terapeut/behandler
 • Først og fremst et møte mellom mennesker - Empati
 • Tid og rom for samhandling og refleksjon skape
  arenaer
 • Leder- og ledelseskompetanse - Forankring
 • Samordning av tjenester organisasjonsutvikling/e
  ndring
 • Tilgjengelighet til tjenestetilbudene og
  fleksible tjenestetilbud

4
Brukermedvirkning
 • Regelverk
 • Brukermedvirkning er rettslig forankret i den
  alminnelige forvaltningsretten og i tillegg i
  særlovene som er sentrale på sosialtjenestens
  område.
 • Sosialtjenestelovens 8-4 pålegger utøvere i
  sosialtjenesten en plikt til å rådføre seg med
  sine brukere.
 • Arbeids- og velferdsforvaltningslovens 6 slår
  fast plikten til å sikre brukermedvirkning på
  systemnivå.
 • Arbeids- og velferdsforvaltningsloven 15, 2
  regulerer brukermedvirkning på individnivå.

5
Konsekvenser av brukerperspektivet
 • En hver form for brukermedvirkning og
  brukerstyring må få organisasjonsmessige
  konsekvenser.
 • Både når det gjelder
 • Organisasjonsstruktur,
 • og ikke minst
 • Organisasjonskultur!
 • Og Ledelse filosofi!
 • Dette gjelder både på
 • Systemnivå
 • Organisasjonsnivå
 • Individnivå

6
Brukermedvirkning Brukermedvirkning er en
ARBEIDSFORM - der enkeltpersoner eller
representative organisasjoner som er/eller blir
påvirket av en tjeneste/et tiltak, skal ha
innflytelse på beslutningsgrunnlaget for
tjenesten/ tiltaksutformingen. Myndiggjør
ing er et syn på mennesket som den fremste
eksperten på sitt eget liv og som selv vet best
hva som er bra, nyttig og viktig for han eller
henne.
7
Hvorfor og Hvordan
 • Brukermedvirkning på systemnivå
 • Brukermedvirkning på systemnivå skal gi
  myndighetene mulighet til å kvalitetssikre sin
  virksomhet, og kan sikres gjennom organisert
  samarbeid med brukerorganisasjoner.
 • Dvs. at brukerorganisasjonene systematisk høres
  og sikres representasjon i organer som er viktige
  i beslutningsprosessene.
 • Dvs. Styrer, referansegrupper, råd og utvalg.

8
Kollektiv medvirkning
 • Har som mål å påvirke sentrale politiske og
  administrative organ
 • Nasjonalt, regionalt og kommunalt
 • Interessekamp

9
Eksempler på kollektiv medvirkning
 • Parlamentarisk, påvirke politikere i Stortinget
  direkte
 • Massemedia
 • Påvirke de lokale politikerne og administrative
  organene
 • Konferanser/Dialogmøter
 • Åpne møter eller høringer

10
Eksempler forts.
 • Arbeids- og referansegrupper
 • Brukerutvalg (NAV, Helseforetak etc.)
 • Kommunale brukerråd og samarbeidsutvalg
 • Brukerstyrte tiltak
 • Medvirkning gjennom samhandling

11
Forutsetninger - kompetanse
 • Brukere og fagpersoner har forskjellig kompetanse
 • Kompetansen de til sammen besitter er større enn
  summen av enkeltdelene
 • Effekten faller bort dersom den ene part ikke
  aksepterer den andres kompetanse

12
Forutsetninger - representativitet
 • Ha en kjent, definert gruppe man representer
 • dvs. ha en kjennskap til hele gruppen
 • en referansegruppe å diskutere med
 • Kompetanse (opplæring)
 • I styrearbeid, budsjett, planer, roller
 • Interesse, ork og overskudd!

13
Hva kreves av en bruker i et styre med
brukerstyring?
 • Tid
 • Energi og overskudd
 • Engasjement og mot
 • Kunnskap om helsevesenet og samfunnet
 • Evne til å tenke helhetlig
 • Evne til å formidle brukernes behov

14
Symbolsk brukermedvirkning
 • Brukerne blir tatt med, men har ikke reell
  innflytelse.
 • Blir gisler
 • Bondefanget av systemet

15
Forutsetninger for god brukermedvirkning på
systemnivå
 • Åpenhet, god kommunikasjon og dialog og felles
  ansvar for å skape gode prosesser
 • Lederforankring
 • Brukermedvirkning må forankres i ledelsen på alle
  nivåer. Den enkelte leder må ha ansvar for å
  forankre brukermedvirkning i egen enhet
 • Brukerrepresentanter som representerer mer enn
  egen erfaring
 • Må ha kompetanse basert på bearbeidede
  brukererfaringer

16
Reell brukermedvirkning?
 • Forutsetter at både bruker(e) og system(ene) er
  villige og tilpasningsdyktige
 • Brukeren(e) må myndiggjøres/styrkes og gis
  mulighet til å bidra aktivt i prosessen(e)
 • Likeverdighet forutsetter gode holdninger hos
  begge parter
 • Holdningsendringer er en prosess som tar tid!
 • OBS...!! Endringsmotstand!

17
Visjon for framtidas sosialpolitikk og
brukermedvirkning
 • Brukeren i sentrum
 • Brukernes behov, erfaringer og kunnskaper skal
  være styrende for utforminga av sosialpolitikken
  og tjenestetilbudet
 • Alle brukerne av velferdsetatene skal ha rett til
  å få utarbeidet sin personlige handlingsplan (IP)
 • Brukeren skal delta aktivt i utarbeidelsen,
  gjennomføringen og evalueringen av planen

18
Økt brukermedvirkning
 • Overføring av makt og innflytelse fra politikere,
  byråkrater og tjenesteytere til brukeren og
  brukerorganisasjoner
 • Finnes denne viljen i dag?

19
 • Plan for brukermedvirkning vedtatt i regionalt
  brukerutvalg.
 • Brukermedvirkning som suksessfaktor i
  helsepolitikk og behandlingstilbud i Helse Nord
 • Gjennom planen ønsker brukerutvalget å sette
  fokus på de mål og strategier brukerutvalget har
  for å bygge opp under Helse Nords overordnende
  målsetting om å sikre befolkningen i regionen
  gode og likeverdige spesialisthelsetjenestetilbud.

20
Målsetting
 • Regionalt brukerutvalg skal
 • være premissleverandør
 • og pådriver i kvalitetsutvikling
 • i Helse Nord.
 • Brukermedvirkning skal gis status som eget
  strategisk satsingsområde i Helse Nord.

21
Brukermedvirkning i NAV
 • Nettverksbygging med brukerorganisasjonene


22
NAV OG HVA NÅ??
 • Ulike regelverk, kulturer og holdninger utfordres
  og skal føre til bedre helhetlige tjenester.
  En dør inn!
 • Trygdeetaten
 • - Regelstyrt
 • Aetat
 • - Behovsprøvd
 • Sosialtjenesten
 • - Skjønnsvurdering
 • Kvalifiseringsprogrammet vil være en prøvestein
  på samordning!!
 • Vellykket samordning, integrering og
  rehabilitering eller?

23
Brukermedvirkning på alle nivå
 • Brukerutvalg på direktoratsnivå
 • Brukerutvalg på fylkesnivå
 • Brukerutvalg på lokalt nivå
 • Formalisert brukermedvirkning
 • nedfelles i lokal samarbeidsavtale

24
Hva sier brukerorganisasjoneneMARBORG
brukerorganisasjon i LARiNord og RIO-Nord
 • Inn i arbeid, ut av fattigdom
 • Mangel på arbeidskraft
 • Folk vil arbeide MEN
 • .Det legges ikke til rette for at rusavhengige
 • skal lykkes med å komme inn i arbeidslivet!
 • Det må legges til rette for flere bruker
  stillinger i det offentlige
 • Hva med egne brukerstyrte bedrifter og tiltak i
  organisasjonene Finansiert av NAV ?

25
Vi defineres av hva vi gjør
 • Aktiviteter som utviklingsverktøy
 • Arbeidstrening og aktivitet som
 • Mestringsopplevelse
 • Sosial læringsarena
 • Strukturbygger
 • Bekreftelse
 • Et skritt på veien

26
Verdier og gleder ved arbeid
 • Det å ha noe å gå til
 • Det å være sammen med andre mennesker
 • Det å se at man faktisk kan noe
 • Samt det å kunne si jeg skal på jobb
 • Kan aldri oppveies av andre tiltak

27
RIO Rusmisbrukernes Interesseorganisasjonwww.r
iorg.no
 • Brukerorganisasjonene gjør et viktig arbeid og er
  en viktig samarbeidspartner
 • Brukeren selv er viktigst i alle sammenhenger
 • Det blir aldri nok penger, gjør mest mulig ut av
  de ressursene som finnes ikke minst
 • Bruk Individuell Plan!!!

28
4 strategier for brukermedvirkning
 • Strategi 1 God service og tilgjengelighet i
  tjenestene
 • Strategi 2 Myndiggjøring av brukeren
 • Strategi 3 Sterke brukerorganisasjoner
 • Strategi 4 Større krav til brukermedvirkning
  i tjenestene

29
God investering å samarbeide med frivillige- og
brukerorganisasjoner!
 • - Ressursbesparende Økonomisk lønnsomt!
 • - For hver krone vi investerer får vi minst 20
  tilbake!
 • - Tiltakene treffer den enkelte vet selv hvor
  skoen trykker og hva som må til!
 • - Den enkelte blir selv ansvarliggjort og må ta
  ansvar i sin rehabiliteringsprosess!

30
Mål skal føre til Resultater!
 • - Bolig til alle
 • - Ordnet økonomi
 • - Utdanning, arbeid, aktivitets- og fritidstilbud
 • - Bedre helsetilbud
 • - Redusert bruk av rusmidler og medikamenter
 • - Aksept i lokalmiljøet Sosiale nettverk
 • - Forbedret innsikt og forståelse fra
  lokalsamfunnet
 • - Endring av maktbalansen
 • - Samfunnsbesparelser Færre institusjonsinnlegg
  elser
 • - Færre på trygdeordninger og sosiale stønader
 • Helhetstenking NAV!!!

31
Hva er et BRUKERRÅD?
 • ? Brukerråd for Rus- og Psykiatritjenesten
 • ? Senter for brukererfaring
 • ? Brukerombud

Presentert av RIO Rusmisbrukernes
Interesseorganisasjon
32
Hva er et brukerråd?
 • Brukerrådet for Rus- og Psykiatritjenesten består
  av
 • 6 Representanter fra bruker- og
 • pårørendeorganisasjoner
 • 2 Ansatte i tjenesten
 • 2 Politikere fra Helse- og sosialkomiteen
 • Brukerombudet har møteplikt med tale- og
 • forslagsrett og fungerer som rådets
  sekretær.
 • Enhetslederen har møteplikt med tale- og
  forslagsrett.

33
Hva er et brukerråd?
 • Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
 • Mental Helse (MH)
 • Landsforbundet For Pårørende innen psykiatrien
  (LPP)
 • Medikamentassistert Rehabiliterings
  Brukerorganisasjon (MARBORG)
 • Landsforbundet Mot Stoffmisbruk (LMS)
 • ADHD-foreningen.

34
Hva er et brukerråd?
 • Det er kommunestyret som har bestemt at det skal
  velges et brukerråd for hver resultatenhet
 • Rådet har med andre ord en politisk forankring
 • Rådet skal fungere som et rådgivende organ for
  enheten, og skal påse at enheten yter sitt
  tjenestetilbud i samsvar med den bestilling som
  kommunestyret har gitt gjennom rådmannen.
 • Rådet skal gi råd i driftsspørsmål, i omlegging
  av tjenesten og i andre relevante saker som angår
  brukerne.
 • Rådet skal gi uttalelser dersom et politisk organ
  ber om det.
 • Rådet skal behandle forslag til budsjett for
  enheten og høres i disponeringen etter at
  kommunestyret har gjort sitt budsjettvedtak.

35
Hva er et brukerråd?
 • Rådets beskrivelse av seg selv og sin funksjon
 • Rådet skal fungere som et tverrfaglig forum
  mellom politikere, administrasjon, fagfolk og
  brukere som har som mål å samarbeide, utveksle og
  videreutvikle kunnskap og erfaringer på tvers av
  avdelinger, etater og forvaltningsnivåer. Dette
  for å kunne gi innspill til videreutviklingen av
  Rus og Psykiatritjenesten i kommunen.

36
Hva er et brukerråd?
ORGANISASJONSKART Rus og Psykiatritjenesten
BRUKERRÅDET Tjenestens overordnede, rådgivende
organ
Enhetsleder
Lederteam Samhandlende og koordinerende team
Senter for brukererfaring Brukerorganisasjoner
Brukerombudsfunksjon Brukerstyrte tiltak
Sosialtjenesten ved Sosialmedisinsk senter
Avdeling fellestjenester
Miljøarbeider- Tjenesten Oppsøkende og utøvende
virksomhet
Utekontakten
Avd. for arbeids og aktivitetstilbud
Avd. for boligtjenester
Avd. for Psykiatriske hjemme- tjenester
37
Hva er et brukerråd?
 • Foreløpige erfaringer fra brukerrådet
 • ? Bedre og mer helhetlige tilbud til brukerne
 • ? Bedre samarbeid innad i kommunen
 • ? Bedre forståelse mellom ansatte, brukere og
  politikere
 • ? Bedre synliggjøring av både brukernes og
  hjelpeapparatets
 • behov
 • ? Bedre utnyttelse av ressursene

38
Senter for Brukererfaring og Brukerombudsfunksjon
 • Senter for Brukererfaring
 • og
 • Brukerombud
 • i Tromsø kommune

Ved brukerorganisasjonene innen Rus og
Psykiatri ?Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon
(RIO) ?Mental Helse (MH) ?Landsforbundet For
Pårørende innen psykiatrien (LPP)
?Medikamentassistert Rehabiliterings
Brukerorganisasjon (MARBORG) ? Landsforbundet
Mot Stoffmisbruk (LMS) ? ADHD-foreningen.
39
Senter for Brukererfaring og Brukerombudsfunksjon
 • Senter for Brukererfaring og Ombudsfunksjonen er
  styrt av Brukerrådet for Rus og
 • Psykiatritjenesten i Tromsø kommune.
 • Alle funksjoner er 100 brukerstyrte.
 • Drives og utvikles på brukernes premisser i
  samarbeid med aktuelle brukerorganisasjoner.
 • Er også en arena for samhandling mellom brukerne,
  pårørende og fagfolk.
 • Arbeider aktivt med informasjons- og
  opplysningsarbeid.
 • Bidrar med sosialt samvær, nettverksarbeid og
  likemannsarbeid.
 • Gir råd, veiledning og støtte til brukere og
  pårørende, bl.a. i samarbeid med kommunens
  fagpersonell.
 • Bidrar med egne erfaringer i kurs og
  konferansesammenheng for fagfolk og andre.

40
Senter for Brukererfaring
 • Brukerorganisasjonene - Brukerombudsfunksjon
 • Brukerstyrte tiltak og prosjekter
 • Rus og psykisk helse utdanning -
  Brukerperspektivet
 • Brukerrelaterte stillinger/årsverk
 • Selvhjelpsgrupper
 • Pårørende arbeid
 • Tromsø Fontene
 • Cannabisprosjektet
 • Tilbake Til Verden - TTV
 • VIRKELIG Tromsø magasin
 • Nettverkskafeen Kafe X
 • Brukerbasen
 • Yoga-senteret

41
Senter for Brukererfaring og Brukerombudsfunksjon
 • Ombudsfunksjonen
 • Er et resultat av de senere års utvikling av
  brukermedvirkning og brukerstyring innenfor Rus
  og psykiatri i Tromsø kommune.
 • Brukerombudet er en brukerrelatert funksjon i
  tråd med statens satsing og retningslinjer for
  brukermedvirkning.
 • Brukerombudsfunksjon er en forløper til statens
  forsøk med Tillitspersoner i kommunene, jf.
  Opptrappingsplan for rusfeltet 2007 2010.
 • Ombudet har to hovedfunksjoner
 • Koordinere og utvikle målsettingen for Senter for
  Brukererfaring og
 • Selve brukerombudsfunksjonen som skal bidra til
  å kvalitetsutvikle tjenestene
 • og fremme brukernes og pårørendes interesser
  innenfor feltet rus og psykiatri i h.h.t.
 • Pasientrettighetsloven, Lov om sosiale tjenester
  og Kommunehelsetjenesteloven.
 • Finansieres hovedsaklig gjennom
  brukerorganisasjonenes midler.
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com