PRISM - PowerPoint PPT Presentation

1 / 34
About This Presentation
Title:

PRISM

Description:

PRISM utvikling og erfaringer Valborg Helseth Psykiater i Asker/SERAF Veien videre Computer PRISM (inkl.ADHD og nikotinavhengighet) Kontakt: ElineBorger.Karlsen_at_ ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:63
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 35
Provided by: valb152
Category:
Tags: prism | kongsberg

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: PRISM


1
PRISM utvikling og erfaringer
 • Valborg Helseth
 • Psykiater i Asker/SERAF

2
Agenda
 • Hva er PRISM?
 • Opplæring og oversettelse til norsk
 • Prosjekt Blakstad
 • Egne erfaringer

3
 • PRISM (Psychiatric Research Interview for
  Substance and Mental Disorders)
 • (www.columbia.edu/dsh2/prism/)
 • Start USA 1990 ved professor Deborah Hasin,
  Columbia University

4
PRISM
 • Semistrukturert diagnose intervju
 • Tar hensyn til diagnostiske problemer som oppstår
  når pasienter ruser seg
 • 20 DSM-IV akse I lidelser og to akse II lidelser
  (antisosial og borderline personlighetsforstyrrels
  e) inkludert

5
PRISM diagnoser
 • Rusmiddelmisbruk
 • Rusmiddelavhengighet
 • Stemningslidelser
 • Psykotiske lidelser
 • Angstlidelser
 • Spiseforstyrrelser
 • Ustabil personlighetsforstyrrelse
 • Antisosial personlighetsforstyrrelse

6
PRISM kartlegging
 • Oversikt livstids psykiatrisk behandlingshistorie
 • Rusmiddelhistorie før de diagnostiske seksjonene
 • Livstidsperioder med tung rusmiddelbruk og
  avholdenhet
 • Livstids og nåværende psykiske lidelser og
  symptomer

7
Definisjoner rusmiddelbruk
 • Avholdenhet/minimal bruk
 • Vedvarende rus (chronic intoxication) Ruset 4
  dager i uken i 3 uker
 • Storbruksepisode (binge use) Ruset 3 dager i
  strekk, for eksempel over en helg

8
(No Transcript)
9
(No Transcript)
10
Obs diagnostisk upålitelighet
 • Differensiering mellom primære og rusutløste
  symptomer
 • Individuelle bedømminger
 • versus
 • Innebygget, systematisk metode

11
PRISM kartlegging
 • Retningslinjer for å skille rusutløste symptomer
  fra primærsymptomer
 • Retningslinjer for å bestemme tidsrelasjonen
  mellom psykiatriske symptomer og rusmiddelbruk

12
PRISM komorbiditets diagnostikk
 • Forventet effekt av intoksikasjon og abstinens
 • Rusmiddelutløst lidelse
 • Primær psykisk lidelse

13
Diagnoser der symptomene kan etterlikne
intoksikasjons/abstinenssymptomer
 • Stemningslidelser
 • Psykotiske lidelser
 • Panikklidelse
 • Generalisert angstlidelse
 • Her Retningslinjer for spesifisering av evt.
  rusmiddelutløste symptomer

14
Eksempel fra intervju-manualen
 • Del 4A Siste alvorlige depresjon

15
(No Transcript)
16
(No Transcript)
17
Insomnia beginning during period of depression
co-occurring with change in use expected effect
of intoxication/withdrawal (code 4)
Insomnia
Change in use
18
Kun kode 3 teller som kriterier for diagnose
19
Kurs/opplæring
20
PRISM kurs i Oslo
 • 2-3 klinikere fra hvert av foretakene i Helse Øst
  invitert til å delta
 • 2 dagers kurs 19.-20.september 2006 på SERAF ved
  Sharon Samet fra Columbia University

21
Sertifisering
 • SERAF Katinka Anchersen, Philipp Lobmaier,
  Nicolaj Kunøe
 • SAB Inger Danneborg
 • Ahus Camilla Heidahl
 • Aker Erik Brenna, May Øverby
 • Østfold Monica Johansson
 • Diakonhjemmet Grete Larsen, Cecilie Skule

22
Hvem kan utføre PRISM?
 • individuals with bachelors degrees in
  psychology, nursing degrees, and graduate degrees
  in psychology or a related discipline.
  Interviewers should have some work or training
  experience with substance-using and psychiatric
  populations

23
Oversettelse til norsk
 • (Mye arbeid 80 000 ord)

24
Prosedyre
 • Oversettelse fra amerikansk til norsk (v/Ganesa
  tekst AS) start vår 2006
 • Gjennomgang og korrigering av norsk versjon
 • Konsensus diskusjoner SERAF
 • Tilbakeoversettelse til amerikansk av korrigert
  norsk versjon (v/Deborah Lynn Reas)
 • Sammenlikning opprinnelig og tilbakeoversatt
  amerikansk versjon

25
Prosedyre forts.
 • Nye korrigeringer og drøftinger (med Katinka
  Anchersen, Tone Lykke-Enger SERAF)
 • Korrigeringer sendt til ny amerikansk
  tilbakeoversettelse
 • Endelig tilbakeoversatt versjon sendt Columbia
  University juni 2007.
 • Godkjenning august 2007 (kun små korreksjoner)

26
Utfordringer oversettelse
 • Gode norske ord og uttrykk
 • Forståelige spørsmål som ikke mister sin
  opprinnelige validitet/reliabilitet
 • Kulturelle forskjeller (notater underveis)
 • Konsensus rusbegreper

27
PRISM prosjekt Blakstad
 • Psykoser og stemningslidelser med rusmiddelbruk
 • November 2007 desember 2008

28

Inklusjon Pasienter 18-65 år (ikke innlagt vedvarende den siste måneden) Psykose (positive psykotiske symptomer og/eller tidligere psykosediagnose) og/eller Stemningslidelse Rusmiddelbruk siste måned før innleggelsen (problematisk rusmiddelbruk)
Eksklusjon Språkproblemer Stor kognitiv svikt Organisk lidelse som påvirker utfall av intervju
Informasjon om prosjektet og samtykkeerklæring
Screening AUDIT (Alcohol Use Disorders Identification Test) DUDIT (Drug Use Disorders Identification Test)
PRISM intervju
Evt. journalnotat om screening- og PRISM resultat (forutsatt at pasienten har gitt skriftlig tillatelse)
29
Målsetting
 • Hvordan fungerer norsk PRISM
 • Hvordan er fordelingen primær lidelse
  vs.rusutløst psykisk lidelse
 • Hvilke andre diagnoser finner vi (i tillegg til
  psykose/stemningslidelse
 • Hvordan fungerer AUDIT/DUDIT som
  screeninginstrumenter i akuttpsykiatrien

30
138 patients identified with presumed problematic
substance use
Patients excluded from the study        29 due
to short admissions       13 did not want to
participate         8 with substance use below
threshold         6 denied substance use despite
info on the contrary         6 not possible to
be interviewed due to their mental
status         4 with severe cognitive
dysfunction         4 not speaking Norwegian or
English         3 incarcerated during the
previous month 4 not included due to
other reasons
 • Study population 61 patients
 • 58 patients with complete PRISM interviews
 • 3 patients with only PRISM substance use sections

31
Noen pasientkommentarer etter PRISM intervju
 • Dette skulle vært obligatorisk for alle som
  innlegges her
 • Greit med så strukturerte spørsmål. Det gjør det
  lettere å fokusere
 • Tidslinjene bra, jeg blir mer ferdig med det,
  kan legge det bak meg

32
Noen pasientkommentarer etter PRISM intervju
forts.
 • Dette er jo terapi, også!
 • Gir meg følelsen av å være viktig
 • Jeg har en del venner som hadde trengt å gå
  gjennom dette

33
Mine erfaringer så langt
 • Ekstremt lærerikt aldri lært så mye om
  rusmiddelvirkninger og diagnostisering noen gang
 • Strukturerte intervjuer vs. den gode kliniske
  samtalen
 • Rapportene til journal godt mottatt av klinikerne

34
Veien videre
 • Computer PRISM (inkl.ADHD og nikotinavhengighet)
 • Kontakt ElineBorger.Karlsen_at_akersykehus.no
 • Nye prosjektmidler søkes
 • Anne-Marit Langås inkluderer i prosjekt på
  Kongsberg (1.gangs henvisning rus eller psykiatri
  over 16 år del av NORMOOD)
 • VH ser på Blakstad dataene og skriver
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com