Introduktion til - PowerPoint PPT Presentation

1 / 18
About This Presentation
Title:

Introduktion til

Description:

Introduktion til KVIK KvalitetsV rk j til udvikling af Innovation og Kompetence Standardopl g til hele organisationen – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:79
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 19
Provided by: Birt3
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Introduktion til


1
Introduktion til KVIK KvalitetsVærkøj til
udvikling af Innovation og Kompetence Standardopl
æg til hele organisationen
2
Introduktion til KVIK
 • Hvad er kvalitetsudvikling i KVIK?
 • Hvad er KVIK Modellen?
 • Hvad kan man få ud af at bruge KVIK?
 • Og hvordan skal processen tilrettelægges hos os?
 • Efter selvevalueringen hvad så?

3
Hvad kan KVIK KvalitetsVærktøj til udvikling af
Innovation og Kompetence?
 • Selvevalueringsredskab
 • Ledelsesmodel
 • Organisationstjekliste
 • Spørgeramme
 • 9 temaer
 • 28 emner
 • Selvevalueringen giver beskrivelse af
 • Institutionens styrker
 • Institutionens forbedringsområder
 • Der gør det muligt at formulere og prioritere
  forbedringer

4
KVIK Modellens tankegods
 • Europæisk fælles gods
 • Fælles sprog og forståelse af kvalitetsudvikling
  i offentlig sektor
 • Visioner om at sammenligne og lære på tværs af
  lande
 • Helhedsorienteret
 • kvalitetsudvikling
 • Brugeroplevet kvalitet
 • Faglig kvalitet
 • Organisatorisk kvalitet
 • Effekt/value for money
 • Dansk fælles gods
 • Samarbejde mellem ledelse og medarbejdere
 • At turde den kritiske dialog
 • Metode Selvevaluering
 • Kritisk analyse af egen praksis
 • Finde udviklingsområder
 • Glædes over styrker
 • PDCA værktøj til løbende forbedringer
 • Plan planen, fremgangsmåden
 • Do gennemføre, udbrede fremgangsmåden
 • Check måle resultater
 • Adjust evaluere, lære og tilpasse næste plan

Praktiske erfaringer Erfaringer med at bruge KVIK
modellen i praksis på forskellige typer
offentlige arbejdspladser
5
Kvalitetsudvikling med KVIK
 • Selvevaluering handler om at samle gode kræfter
  til en kritisk analyse af vores egen praksis
  og målet er at finde ud af, hvor vi kan blive
  bedre!
 • Kvalitetsudvikling ved
 • Helhedsorienteret evaluering af arbejdspladsen.
 • Systematisk arbejde med løbende forbedringer.
 • Fælles dialog om styrker og forbedringsområder
 • Læring gennem deling af viden

6
Selvevalueringsprocessen
www.KVIKselv.dk
7
Udbytte af selvevaluering
 • Selvevalueringen øger fokus på behovet for at
  forholde sig til de borgere og brugere, man er
  sat i verden for at servicere
 • Selvevalueringen hjælper organisationen med at
  identificere de vigtigste arbejdsgange,
  partnerskaber, interessenter mm. for at nå gode
  nøgleresultater.
 • Alle deltagere får et unikt indblik i hinandens
  arbejdsopgaver og dermed et andet blik for den
  helhed, egne arbejdsopgaver indgår i
 • Selvevalueringen er en arbejdsform, der giver
  ledere og medarbejdere fælles mål, fælles
  bevidsthed og fælles sprog, der skaber et fælles
  ejerskab til den løbende kvalitetsudvikling.
 • En ramme for læring internt i organisationen og
  eksternt af sammenlignelige institutioner
 • Selvevalueringen ændrer på brugen af eksterne
  konsulenter.
 • Gøre dokumentation meningsfuld ved at skabe
  sammenhæng mellem indsatser og dokumentation af
  resultater.

8
KVIK Modellen 2006
9
28 kritiske spørgsmål fordelt på 9 emner
10
Fra strategi
til handlingsplan
Indeholder selvevaluering af, hvad institutionen
gør for at 2.1 Indsamle information om
interessenternes nuværende og fremtidige
behov 2.2 Udvikle, evaluere og revidere strategi
og mål ud fra politiske og økonomiske
rammer 2.3 Gennemføre strategi og
handlingsplaner i hele organisationen 2.4
Planlægge, gennemføre og tilpasse moderniserings-
og innovationstiltag
11
(No Transcript)
12
Hvordan evaluerer vi kvalitetsarbejdet?
 • Planlægge tænke
 • Hvorfor gør vi det?
 • Hvordan vil vi gøre det
 • (valg af fremgangsmåde)?
 • Hvad er målene og hvordan måler vi?
 • Hvilke erfaringer kan vi trække på?

PDCA Cirklen
 • Erfare og tilpasse
 • Lever resultaterne op
 • til målene?
 • Skal fremgangsmåden
 • forbedres?
 • Hvad kan vi lære af
 • forløbet?
 • Skal vi gøre noget
 • andet næste gang?
 • Udføre - handle
 • Udføre arbejdet.
 • Gennemføre målinger.
 • Checke resultater
 • Hvilke resultater opnåede vi?
 • Har vi gjort som vi planlagde?

13
Hvordan tilrettelægges KVIK processen hos os?
Fra Selvevalueringsguide Projektlederens
håndbog i et KVIK selvevaluerings-projekt p. 28
14
Efter selvevalueringen hvad så?
 • En bruttoliste med styrker og forbedringsområder
 • Udfordringen er at sortere og prioritere
  forbedringsområderne, så de bliver til
  håndterlige idéer til forbedringsprojekter
 • Og så lige få gennemført projekterne og også
  her skal ledelsens opbakning sikres!
 • Committed to Excellence kan hjælpe jer med at
  komme fra ord til handling

15
Typiske forbedringsområder
 • Etablering af et strategisk fundament (mission,
  vision, værdier og strategier) som udgangspunkt
  for alt andet i organisationen
 • Formulering af ledelsesgrundlag - hvad der er
  ledelse hos os og hvordan vi måler
  ledelseskvalitet
 • Etablering af målesystemer og rutiner
  (medarbejdertilfredshed, ledervurdering, APV,
  brugertilfredshedsmålinger, imagemålinger)
 • Etablering af et samlet overblik over alle
  arbejdsgange - hvordan de hænger sammen og
  hvordan de måles
 • Grundlæggende analyse af interessenter og brugere
  - herunder hvad der er deres fremtidige behov og
  forventninger

16
Committed to Excellence?
Committed to excellence er en international
anerkendelse af forbedringsarbejdet på en
arbejdsplads efter en selvevaluering
 • Hvad indebærer Committed to Excellence?
 • I udarbejder en selvevaluering
 • I gennemfører tre strategisk vigtige
  forbedringsprojekter på grundlag af
  selvevalueringen
 • I søger anerkendelsen skriftlig og modtager besøg
  af en eller to validatorer

17
Priser og anerkendelser
Priser i EFQM-regi
18
Faldgruber
 • Ledelsen og medarbejdere engagerer sig
  halvhjertet og tager ikke ejerskab (fx fordi der
  ikke er defineret et klart formål).
 • Selvevalueringen forankres ikke i hverdagen på
  arbejdspladsen (fx fordi selvevaluering er led i
  kampagne eller pligtarbejde).
 • Det opleves som noget, der er ud over de
  daglige opgaver og ikke umiddelbart er lige så
  relevant og vigtigt som aktuelle problemer (fx
  der etableres en projektorganisation).
 • Der følges ikke op på resultater og prioriteres
  ikke ressourcer.
 • Selvevalueringen føres ikke videre i form af
  handlingsplaner, der indgår i en samlet helhed
  (fx i årsplaner eller resultatkontrakter).
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com