Vejledning til APV p - PowerPoint PPT Presentation

1 / 21
About This Presentation
Title:

Vejledning til APV p

Description:

Title: Dias nummer 1 Author: Lasse Last modified by: Karin N sager Created Date: 10/7/2005 6:06:44 PM Document presentation format: Sk rmshow Other titles – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:16
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 22
Provided by: Lass80
Category:
Tags: apv | fast | til | vejledning

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Vejledning til APV p


1
Vejledning til APV på klinikkenwww.tillidsfolk.fy
sio.dk
2
 • Praktiserende og APV
 • en metode til bedre sundhed og trivsel på
  klinikken.
 • Udarbejdet af Arbejdsmiljøudvalget i Danske
  Fysioterapeuter, december 2005
 •  
 • Hvorfor denne vejledning?
 • Danske Fysioterapeuters arbejdsmiljøundersøgelse
  i 2005 afdækkede, at en stor andel af
  fysioterapeutiske arbejdspladser ikke har lavet
  den lovpligtige Arbejdspladsvurdering (APV). For
  klinikker er tallet oppe på knapt 50.
  Arbejdsmiljøudvalget har i fællesskab med
  Praksisudvalget valgt at gøre opmærksom på APV
  ved denne pjece.
 •  
 • Det er vores håb, at denne pjece er med til at
  afklare spørgsmål om, hvad man kan opnå ved at
  lave en APV, hvem der skal lave APV og hvad den
  skal indeholde, samt at alle klinikker for
  fysioterapi får lavet en APV.
 • Opfordring
 • Brug APVen som et redskab til at bedre
  arbejdsforholdene på klinikken og løse nogle af
  de problemer og opgaver I står med i stedet for
  at se APVen, som endnu et problem eller krav,
  der blot skal efterleves.

Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inte
rviews Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksaml
ing
3
Hvad er det for noget? En Arbejdspladsvurdering
er en vurdering af klinikkens arbejdsmiljø.
Formålet med APV er at sikre, at I tager hånd om
alle væsentlige problemer i arbejdsmiljøet, og at
der arbejdes systematisk og løbende med at løse
og forebygge problemer. Målet er, at alle, der
arbejder på klinikken (og i patienternes hjem ved
hjemmebehandling) klinikejere, lejere og
ansatte, sikres et sikkert og sundt
arbejdsmiljø.   APV indebærer, at problemer i
jeres arbejdsmiljø identificeres, farer vurderes
og konsekvenser for helbredet samt peger på
løsningsforslag. Sidst men ikke mindst skrives
problemer, som ikke løses umiddelbart, op i en
handlingsplan.  
Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inter
views Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksaml
ing
4
 • Lovkrav
 • Lovkravet i en APV indebærer, at alle
  virksomheder, der har ansatte, kliniksekretær,
  rengøring eller fysioterapeuter, (klinikejerens
  familiemedlemmer tæller ikke med), skal lave APV,
  som skal være
 •  
 • Skriftlig
 • Gentages hvert 3. år eller ved større ændringer
  i arbejdet
 • Indeholde 4 elementer -kortlægning
  -prioritering/løsning -handlingsplan -plan
  for opfølgning
 • Sygefraværet skal inddrages ved udarbejdelse af
  APV
 •  
 • Læs eventuelt mere om Arbejdspladsvurdering i
  Arbejdstilsynets vejledning Arbejdspladsvurderin
  g D.1.1
 • Læs eventuelt også Arbejdstilsynets folder
  Sygefravær og arbejdsmiljø
 • Begge findes på Arbejdstilsynets hjemmeside.
 •  

Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inte
rviews Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksaml
ing
5
Form og metode Lovgivningen giver den enkelte
arbejdsplads frihed til at vælge, hvordan den vil
gribe sin APV an. Vælg derfor de
kortlægningsmetoder, som passer til netop jeres
klinik. Det vigtigste er, at metoderne er egnet
til at opfange de væsentligste problemer, og at
de passer til jeres behov, traditioner og
samarbejdsformer. Der er således ingen metode-
eller formkrav udover de 4 grundprincipper
Kortlægning - Prioritering/løsning -
Handlingsplan - Plan for opfølgning   Valget af
metode afhænger meget af, hvad I vil med APV.
Hvis I kun vil leve op til lovgivningen, er der
simple checklister, som nævnes senere. APVen
kan, udover at leve op til loven og få løst
konkrete problemer, bidrage til en fælles
forståelse af, hvad godt arbejdsmiljø er, og
hvordan det opnås. Hvis I har ambitioner om at
bruge APVen som et redskab til at udvikle jeres
arbejdsforhold, skal I vælge en metode, der er
egnet til dette.   Det er en god ide at starte et
APV-forløb med at opstille mål for, hvad der skal
komme ud af det. Klare mål giver realistiske
forventninger hos jer på klinikken og er med til
at skabe klarhed omkring, hvad resultaterne skal
bruges til.    
Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGo
de spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inte
rviews Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksaml
ing
6
?
Form og metode fortsat
Hvad er APV? Lovkrav Form og metode Metodevalg God
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Int
erviews Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksaml
ing
Gode spørgsmål at afklare før APV Eksempler på
spørgsmål der kan være gode at få vendt inden I
går i gang med jeres APV-arbejde   Hvilke mål
sættes for APV? - for arbejdsmiljøet - for
arbejdsmiljøarbejdet F.eks. nedsætte fysiske
belastninger, sikre kompetenceudvikling
uddannelse, bedre samarbejdet, skabe rum og
indarbejde rutiner for arbejdsmiljøarbejdet.
Hvordan vil I inddrage de berørte?
klinikejere, lejere og ansatte? - hvilke opgaver
og funktioner skal de have i APVen? Hvordan
kan I kommunikere om APV undervejs og resultater?
møder - direkte, personlig kommunikation -
opslagstavler Hvordan vil I støtte processen
undervejs? tovholdere Hvordan vil I justere
processen undervejs? - hvem skal holde øje? -
hvem kan justere? Hvordan vil I evaluere
APVen, så den næste bliver bedre? - hvad var
godt? - hvad var dårligt? - hvilke problemer blev
løst? - hvilke problemer arbejdes der med? -
hvilke er vi slet ikke kommet i gang med? -
fungerer løsningerne tilfredsstillende? - nåede
vi det vi ville? - hvad kan vi gøre bedre?
7
 • Processen
 • Der findes ikke en fast recept på en god proces.
  Et godt udgangspunkt er, at arbejdet med APV
  opleves meningsfuldt. Det opnås bl.a. ved god
  information til alle på klinikken om, hvad de kan
  forvente at få ud af APV-arbejdet. Det er desuden
  vigtigt, at der bliver handlet på de forhold, som
  kommer frem, og at det synliggøres for alle på
  klinikken, at der sker noget og hvad der sker.
 •  
 • Papirarbejdet gør som bekendt ikke sig selv, og
  APVen er ingen undtagelse. Den tager lidt tid at
  lave, uanset om metoden er skemaer, dialog eller
  et IT-baseret værktøj, men kan være med til at
  give mere effektive arbejdsgange, bedre
  indretning, bedre trivsel og med lidt held også
  en mere effektiv udnyttelse af klinikkens
  ressourcer.
 •  
 • En vellykket proces kræver, at der afsættes
  tilstrækkelig tid og rammer til de 4 elementer i
  APVen
 • kortlægning
 • vurdering/prioritering
 • udarbejdelse af handleplan og
 • plan for opfølgning
 • Der skal naturligvis også sættes ressourcer af
  til at udføre de aftalte handlinger.

Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inte
rviews Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksaml
ing
8
Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægning
Eksempler til inspiration Checklister Møder Interv
iews Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksaml
ing
Kortlægningen Uanset, hvilken metode, I beslutter
jer for, så kan kortlægningen ses som en samlet
registrering af arbejdsmiljøforholdene. De
forhold, der skal vurderes er Fysiske forhold
Ergonomiske forhold Psykiske forhold, kemiske
forhold Biologiske forhold og ulykkesrisiko.
  I skal sikre jer, at alle væsentlige forhold
kommer med i jeres APV. De typiske problemer, der
findes på fysioterapiklinikker, er
arbejdsstillinger, tunge løft, ensidige
belastninger og psykisk arbejdsmiljø.
Arbejdsmiljøudvalget i Danske Fysioterapeuter har
udarbejdet Arbejdsmiljøvejviser for
fysioterapeuter, der findes på Danske
Fysioterapeuters hjemmeside. Arbejdsmiljøvejvisere
n beskriver mere detaljeret de typiske
arbejdsmiljøforhold, som fysioterapeuter har.
  Desuden kan der hentes inspiration i
arbejdsmiljøundersøgelsen På toppen af kroppen,
der også findes på Danske Fysioterapeuters
hjemmeside. Undersøgelsen giver et nuanceret
øjebliksbillede af fysioterapeuters
arbejdsmiljøforhold, der kan være interessant at
stille over for jeres lokale forhold.   Vi
anbefaler, at I også ser på det gode
arbejdsmiljø, nu hvor I er i gang, så får I også
et billede af, hvad der giver arbejdsglæde.
9
Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægning
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inter
views Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksaml
ing
 • Eksempler på kortlægningsmetoder
 • Eksempler til inspiration 
 • Checklister
 • Et APV-redskab til brug i praksis til belysning
  af psykisk arbejdsmiljø   

10
Eksempler på kortlægningsmetoder
Checklister En enkel og skematisk kortlægning
kan laves med en checkliste, og der findes mange.
For fysioterapeutklinikker er der f.eks. en
checkliste på Arbejdstilsynets hjemmeside. For
kliniksekretæren og det administrative arbejde i
øvrigt findes checklister på Branchearbejdsmiljørå
d kontors hjemmeside. Checklisten giver et
billede af, hvor problemerne er, men ikke
nødvendigvis hvilke problemer der er. Desuden er
klinikker ofte små, så det kan være, at flere at
checklistens punkter ikke passer til netop jeres
forhold. Checklister til rengøringsarbejdet kan
f.eks. findes på Arbejdstilsynets
hjemmeside.   For de fysioterapeuter, der laver
hjemmebehandlinger, skal der laves APV i
borgerens hjem. Der findes en række erfaringer
med APV i borgerens hjem fra andre faggrupper
f.eks. hjemmehjælperne. Selv om hjemmehjælpernes
arbejdsopgave adskiller sig fra det
fysioterapeutiske arbejde, er der flere forhold
ved at arbejde i borgerens hjem, der er relevant
at inddrage i APVen. Der kan hentes inspiration
til, hvordan det gribes fornuftigt an f.eks. i
pjecen Få fod på APV i borgerens hjem, der
findes på Branchearbejdsmiljørådet for Social og
Sundheds hjemmeside. Pjecen indeholder også bud
på, hvordan checklister kan udarbejdes.
Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister
Møder Interviews Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksaml
ing
11
Eksempler på kortlægningsmetoder
Møder         Dialog er en god måde at få fat i
de relevante problemer specielt, når man gerne
vil lægge vægt på de bløde områder i
arbejdsmiljøet og måske oplever, at der er godt
styr på fysiske, kemiske og ergonomiske områder
de emner skal dog også medtages. Metoden
kræver, at I kan tale sammen om tingene. Hvis
ikke der går hul på bylden, kan det være svært
at tage fat på områder som trivsel, samarbejde og
kontraktforhold.  
Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inter
views Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksaml
ing
12
Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inte
rviews Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksaml
ing
Eksempler på kortlægningsmetoder Interview       
Interview kan også anvendes som en kortlægning
af arbejdsmiljøforholdene. Interviewene kan
organiseres på forskellige måder to og to med
opsamling i gruppe, gruppe interview med
forudbestemte fokusområder. Metoden er god,
fordi den giver alle mulighed for at komme til
orde og høre hinanden. Der er dog risiko for, at
den ikke lever op til lovgivningen om at komme
alle væsentlige områder igennem, hvis deltagerne
ikke bringer dem i spil.          
13
Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inte
rviews Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksaml
ing
Eksempler på kortlægningsmetoder  
Kortspil  Der findes forskellige typer kortspil,
der giver mulighed for en delvis struktureret
kortlægning af blandt andet det psykiske
arbejdsmiljø. Eksempel på et kortspil er
Styrkespillet, der er beskrevet på hjemmesiden
Arbejdsmiljøweb.       
14
Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inte
rviews Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksaml
ing
Eksempler på APV metoder Andet Der findes et
utal af metoder udover de her kort beskrevne.
F.eks. sikkerhedsrunder, APU Arbejdsplads-udvikl
ing, spørgeskemaundersøgelse.   Eksempler på
nogle af de ovennævnte metoder findes på
Københavns Amts hjemmeside om APV værktøj. Her
findes en overskuelig gennemgang af APV forløbet
med detaljerede beskrivelser af forskellige
kortlægningsmetoder.  
15
Prioritering og løsningsforslag Når kortlægningen
er gjort, skal problemerne prioriteres, så I kan
arbejde videre med de vigtigste problemer. Hvis
der er mange problemstillinger, kan I vælge at
prioritere nogle få for ikke at have for mange
bolde i luften.   Prioritering handler om at
rangordne problemer i forhold til nogle
forudbestemte nøgler. Det er jer, der beslutter
en prioriteringsnøgle. Den skal sikre, at det
ikke er tilfældigheder eller skjulte dagsordner,
der styrer hvilke arbejdsmiljøforhold, der skal
arbejdes med. Prioriteringsnøglen er jeres
redskab til at få arbejdsmiljøarbejdet
systematiseret, så I kan være på forkant med
problemerne og lave forebyggende indsatser i
stedet for at måtte løse problemerne, når de er
opstået - og i værste fald løse de samme
problemer gang på gang.   I diskussionen om
kriterierne for prioritering er det vigtigt, at
alle involverede er med. Desuden er det
nødvendigt, at de, der kan tage de endelige
beslutninger i forhold til gennemførelse af
prioriteringen, deltager (ofte klinkejeren). Det
er gavnligt for forløbet, at ansvar og
kompetencer er afklaret.  
Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inte
rviews Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksaml
ing
16
 • ?Prioritering fortsat
 • Eksempler på kriterier for prioritering
 • Det er jer, der finder de prioriteringer, der er
  bedst for jeres arbejdsplads. Det kunne f.eks.
  være
 •  
 • Lovkrav
 • Ulykkesrisiko og/eller medfører sygefravær
 • Mange personer involveret i problemet
 • Nemt og billigt at løse
 • Stort engagement for problematikken
 • Problemet har stået på længe
 • Problemet strider i mod vores værdier og
  arbejdspladskultur
 • Løsninger der samtidig løser meget andet
 •  
 • Prioriteringen kan opstilles som SKAL, BØR, KAN
  eller hvor nemt man kan løse problemerne
  løses umiddelbart, løses hurtigt, løses ved
  lejlighed. Man kan også stemme om det blandt alle
  på klinikken. Hvis I vælger den demokratiske
  metode, skal man som klinikejer (eller i få
  tilfælde sikkerhedsgruppe) sikre, at
  mindretalsønsker ikke drukner i flertallet.

Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inte
rviews Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksaml
ing
17
Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inter
views Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksaml
ing
?Prioritering fortsat Hele vejen rundt! Til at
finde løsninger er vi ofte tilbøjelige til at gå
fra observation til udførelse, men de bedste
løsninger på komplekse problemstillinger kan
beskrives efter denne lille model.   Mode
llen beskriver i korthed også APV-processen. Man
skal stræbe efter at finde de løsninger, som på
bedst mulig måde løser problemet uden at skabe
andre, og uden at konsekvenserne bliver flyttet
over til andre.
18
Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inter
views Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for
opfølgning Linksamling
Handlingsplan Frem til nu har der i APV processen
været stor valgfrihed og mange muligheder for
variation i metoden. Når det kommer til
handlingsplanen, er der fastere rammer. Med få
variationer skal den indeholde   Løbenummer,
problembeskrivelse, (løsningsforslag), valgt
løsning, startdato for at gennemføre løsningen,
planlagt slutdato, den ansvarlige tovholder og
hvilken dato løsningerne skal evalueres.
19
Plan for opfølgning Som afslutning på
APV-processen skal I overordnet beskrive, hvornår
og hvordan I følger op på dels om handlingsplanen
følger planen, og dels om de gennemførte
ændringer i arbejdsforholdene har den ønskede
effekt.   Det kan være svært at se, hvordan
APVen kan være andet end en ressourcekrævende og
bureaukratisk ekstra opgave uden det store
udbytte. Vi er godt klar over, at APVen er svær
at sælge, men det er et faktum, at mange
virksomheder nu efter, at APV har været et
lovkrav for nogle virksomheder i mere end 12 år,
giver klare udsagn om, at selv om lovpligten
ophørte, ville man fortsat lave APV, fordi den
genererer mange gode ideer og stimulerer
kreativitet. Som sideeffekt har man set mere
effektivitet og fleksibilitet og også bedre tal
på bundlinien.   Vores opfordring er at bruge
APVen som et redskab til at bedre
arbejdsforholdene på klinikken og løse nogle af
de problemer og opgaver I står med i stedet for
at se APVen, som endnu et problem eller krav,
der skal løses efterleves.
Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inter
views Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning
Linksamling
20
 • Linksamling
 • Arbejdstilsynets vejledning Arbejdspladsvurderin
  g D.1.1, findes på Arbejdstilsynets
  hjemmesidehttp//www.at.dk/sw7139.asp
 • Arbejdstilsynets folder Sygefravær og
  arbejdsmiljø findes på arbejdstilsynets
  hjemmesidehttp//www.at.dk/sw11635.asp
 • Danske fysioterapeuters arbejdsmiljøvejviser
  findes på Danske Fysioterapeuters
  hjemmesidehttp//www.fysio.dk/graphics/PDF/Arbej
  dsmiljoe/Arbejdsmiljoevejviser.pdf
 • Danske Fysioterapeuters arbejdsmiljøundersøgelsen
  På toppen af kroppen findes på danske
  fysioterapeuters hjemmeside http//www.fysio.dk/g
  raphics/PDF/Arbejdsmiljoe/Toppen_af_kroppen.pdf
 • Vejledning til APV på klinikken findes på Danske
  Fysioterapeuters hjemmeside http//www.fysio.dk/g
  raphics/PDF/Arbejdsmiljoe/APV_handlingsplan.pdf
 • Et APV-redskab til brug i praksis til
  belysning af psykisk arbejdsmiljø findes på
  Danske Fysioterapeuters hjemmesidehttp//www.fys
  io.dk/graphics/PDF/Arbejdsmiljoe/APV_og_arbejdsmil
  joe.pdf

Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inter
views Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksam
ling
21
 • Linksamling (fortsat)
 • Arbejdstilsynets checkliste for
  fysioterapiklinikker findes på Arbejdstilsynets
  hjemmeside http//www.at.dk/graphics/at/pdf/chec
  klister-apv/fysioterapi-apv.pdf
 • Branchearbejdsmiljøråd kontors checklister for
  klinik-sekretæren og det administrative arbejde i
  øvrigt findes på Branchearbejdsmiljøråd kontors
  hjemmeside http//www.barkontor.dk/Bar20Kontor/H
  ome/Fakta20om20arbejdsmiljC3B8/APV/Mere20om2
  0APV/Checkliste.aspx
 • Arbejdstilsynets checklister til
  rengøringsarbejdet findes på Arbejdstilsynets
  hjemmesidehttp//www.at.dk/graphics/at/pdf/check
  lister-apv/rengoering-apv.pdf
 • Branchearbejdsmiljørådet for Social og Sundheds
  pjece Få fod på APV i brugerens hjem findes på
  Branchearbejdsmiljørådet for Social og Sundheds
  hjemmeside http//www.arbejdsmiljoweb.dk/upload/f
  C3A5_fod_pC3A5_apv_001.pdf
 • Branchearbejdsmiljørådet Social Sundheds
  kortspil Styrkespillet findes på hjemmesiden
  Arbejdsmiljøweb http//www.arbejdsmiljoweb.dk/Tri
  vsel/Mobning/Materiale_mobning/Styrkespillet.aspx
 • Københavns Amts gennemgang af APV forløbet bl.a.
  med eksempler findes på Københavns Amts
  hjemmeside om APV værktøj http//www.kbhamt.dk/
  APV/default.asp

Hvad er APV? Lovkrav Form og metode MetodevalgGod
e spørgsmål inden APV Processen Kortlægningen
Eksempler til inspiration Checklister Møder Inter
views Kortspil Andet Prioritering og
løsning kriterier for prioritering hele vejen
rundt! Handlingsplan Plan for opfølgning Linksam
ling
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com