Tidlig blikk - for tidlige tiltak - PowerPoint PPT Presentation

1 / 34
About This Presentation
Title:

Tidlig blikk - for tidlige tiltak

Description:

Title: Tidlig blikk - for tidlige tiltak Author: Thomas Koefoed Last modified by: Thomas Koefoed Created Date: 12/14/2007 8:21:33 AM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:5
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 35
Provided by: ThomasK77
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Tidlig blikk - for tidlige tiltak


1
Tidlig blikk - for tidlige tiltak
 • Thomas Koefoed
 • Brusetkollen skole og ressurssenter
 • Oslo barnevernsamband

2
Antisosial atferd (Barnevernets
utviklingssenter)
 • Brudd på aksepterte sosiale normer
 • Fiendtlighet til andre
 • Aggresjon
 • Vilje til å bryte regler
 • Motstand mot voksnes autoritet
 • Antisosial atferd inkluderer i tillegg til verbal
  og
 • fysisk aggresjon, også bl.a. lyving og stjeling.

3
Alvorlige atferdsproblemer(Barnevernets
utviklingssenter)
 • Et barn eller ungdom har alvorlige
 • atferdsproblemer når han/hun over tid viser et
 • antisosialt atferdsmønster som medfører
 • betydelig skade, plage og/eller krenkelse av
 • mennesker og/eller dyr,
 • og når hans/hennes fungerings- og
 • mestringsnivå i hjem og på skole samtidig ligger
 • betydelig under det normale gjennomsnittet for
 • barn/unge på samme alder.
 • (etter Sørlie, 2000)

4
Kjennetegn ved alvorlige atferdsforstyrrelser(Bar
nevernets utviklingssenter)
 • Høyt aggresjonsnivå
 • Manglende aggresjonskontroll
 • Opposisjonell atferd
 • Bryter sosiale normer og regler
 • Vedvarende mønster av atferdsavvik, varighet
  utover 6 mnd
 • Hos jenter viser problemene seg ofte i en mer
  skjult og indirekte form
 • Blandingstilstander

5
Blandingstilstander med andre lidelser(Barneverne
ts utviklingssenter)
 • ADHD
 • Lærevansker
 • Depresjon
 • Angstforstyrrelser
 • Post-traumatisk stressreaksjoner
 • Alkohol- og stoffmisbruk (eldre barn og unge)
 • Suicidalitet

6
Tilleggsproblemer(Barnevernets utviklingssenter)
 • Skoleproblemer
 • svake skoleresultater, spesifikke lærevansker,
 • avkorting av skolegangen, generell mistilpasning
 • Svake relasjoner til andre
 • svake sosiale ferdigheter både i forhold til
  barn og voksne, avvisning fra kamerater

7
Tilleggsproblemer (forts)(Barnevernets
utviklingssenter)
 • Kognitive problemer
 • svake problemløsningsferdigheter, attribusjon av
  fiendtlig hensikt til andre, bitterhet og
  mistenksomhet

8
Forekomst av atferdsforstyrrelser (Barnevernets
utviklingssenter)
 • I befolkningen (usikre estimater)
 • 10 -12 moderate atferdsproblemer
 • 1 - 3 atferdsforstyrrelser
 • 4 -10 med høy risiko
 • I kliniske utvalg
 • Ca en tredjedel av henvisningene til psykisk
  helsevern for barn og unge omhandler aggresjon,
  antisosial atferd og atferdsvansker

9
Forekomst (forts.) (Barnevernets utviklingssenter
 • Kjønn
 • 3 ganger så mange gutter som jenter, men
  mønsteret er i ferd med å endre seg
 • Geografisk fordeling
 • Hyppigst i urbane strøk

10
Tidlig debutalder(Barnevernets
utviklingssenter)
 • Før 10 år
 • liten gruppe, hovedsakelig gutter
 • betydelig innslag av andre lidelser og problemer
 • langvarig karriere/dårlige prognose

11
Sen debutalder etter 10 år(Barnevernets
utviklingssenter)
 • Etter 10 år
 • større gruppe
 • jevnere kjønnsfordeling
 • kortere karriere/bedre prognose

12
Kontinuitet og diskontinuitet(Barnevernets
utviklingssenter)
 • Betydelig kontinuitet i utviklingen
 • Særlig hos gutter med tidlige problemer
 • Utviklingen lar seg bare delvis forutsi
 • Noen går ikke videre til neste stadium
 • Noen melder seg inn

13
Utvikling av antisosial atferd(Barnevernets
utviklingssenter)
 • Stadium 1) Grunntrening
 • Samhandlingsmønstre preget av gjensidig tvang og
  press
 • Overlærte og automatiserte handlinger
 • Stadium 2)
 • Reaksjon fra de sosiale omgivelsene
 • Reprogrammerer miljøet
 • Skolevansker og avvisning av prososiale
  jevnaldrende

14
Forts.
 • Stadium 3)
 • Avvikende venner og finpussing av
 • antisosiale ferdigheter
 • Søker likesinnede
 • Avvikstrening
 • Stadium 4)
 • Karriere som antisosial voksen
 • Permanent marginalisering familie, arbeid og
  samfunn

15
Årsak og risikofaktorer hos
barnet(Barnevernets utviklingssenter)
 • Temperament
 • Biologiske og nevrologiske faktorer
 • Kognitiv funksjon
 • Manglende sosial kompetanse
 • Avvisning fra jevnaldrende
 • Svake skoleprestasjoner
 • Medlem i avvikende kameratgruppe
 • Depresjon og lav selvfølelse
 • Manglende foreldreinvolvering
 • Mangelfull eller ineffektiv bruk av grensesetting

16
Årsaker og risikofaktorer (forts.)
 • Mangelfullt foreldretilsyn
 • Konflikter mellom foreldre
 • Foreldrenes asosiale tendenser
 • Lav sosioøkonomisk status
 • Generelle helseproblemer

17
Årsak og risikofaktorer foreldre(Barnevernets
utviklingssenter)
 • Vanskelige livsbetingelser f.eks.
 • dårlig boligstandard
 • svak økonomi
 • Overbefolkning
 • Familiestørrelse
 • belastet nærmiljø
 • endringer i familiestruktur
 • foreldres opplevelse av stress
 • foreldres psykopatologi

18
Blikk fra klasserommet 1.- 7. klasseKirsti
Klette (Pedagogisk forsknings inst.)
 • Mye god voksen barn samhandling
 • Stort aktivitetsnivå svak systematikk
 • fremmer overflatelæring, hemmer konsentrasjon
 • leken som pedagogisk verktøy er utydelig
 • Lite konkrete basisferdigheter
 • Uklare og utydelige faglige krav
 • svak substansiell tilbakemelding
 • Dominerende arbeidsform er individuell
  oppgaveløsning
 • Kollektive læringsmål lite til stede
 • Hvordan de gjør det er viktigere enn hva de
  gjør
 • Overgang til formell evaluering er for mange
  dramatisk

19
Erling Lars Dale, videregående (2003)
 • Differensiering og tilpassing må ikke legges til
  enkeltlærere eller grupper av lærere, men til
  hele skolen. Det må finnes en felles visjon og
  holdning
 • Uten dette vil differensiering og tilpassing dø
  bort over tid.
 • Elevene er ikke invitert til deltagelse om
  utarbeidelse av egne læringsmål

20
Videregående 2Allmennfag
 • Liten grad egne mål
 • Utydelige læringsmål
 • Lite individuelle tilbakemeldinger
 • Dårlig arbeidsinnsats
 • Noe bedre på yrkesfag

21
Videregående 3
 • Tilpassning er blitt et tegn på ettergivenhet
 • Ettergivenhet er blitt en undervisningsstrategi
 • Elevene oppfatter lærere som ikke krever eller
  ansvarliggjør som greie
 • Elevene ønsker topp resultater med minst mulig
  innsats
 • Rundt 90 av elever og lærere trives godt i
  skolen
 • Rundt 10 av elever og lærere mener de når de
  faglige målene som er mulig.
 • Det er bare 10 av elevene som mener lærerne gir
  god veiledning

22
Maslow
 • Selvaktualisering
 • Respekt / selvverdi
 • Sosiale behov/tilknytning/anerkjennelse
 • Trygghet
 • Oversikt
 • Struktur
 • Autoritet
 • Forutsigbarhet
 • Fysiologiske behov

23
Relasjon, et gjensidig forhold til et annet
menneske (Bronfenbrenner)
 • Maktperspektivet
 • Gjensidighetsperspektivet
 • Dannelser av følelser
 • Modell
 • Imitasjon
 • Identifisering

24
PERSONLIG MESTRING
25
Jenter
26
Gutter
27
Normbrytende gruppe
28
Antisosial utvikling
29
Vennskap gutter
30
Vennskap jenter
31
De viktige aktørene
 • Familie
 • Storfamilie
 • Helsesøster (bror)
 • Barnehage / skole
 • Ppt
 • Barnevern
 • Helse
 • politi

32
Tiltak
 • Gi førstegangsforeldre god start
 • Risikoanalyser helsestasjon / barnehage / skole
 • Lavterskeltilbud
 • Foreldreveiledningsprogrammer
 • Multisystemiske tiltak
 • Tradisjonelle tiltak

33
Tredelt modell for skoleomfattende
disiplinstrategier(Sprague, oversatt av LD)
Universelle tiltak (alle elever)
 • Intensiv undervisning i sosiale ferdigheter
 • Individuell atferdsplan
 • Foreldreveiledning og samarbeid
 • Tverretatlig samarbeid (wrap-around)

Indikerte tiltak (elever som viser alvorlig
problematferd)
1-5
 • Intensiv undervisning i sosiale ferdigheter
 • Programmer for selvregulering
 • Voksne mentorer
 • Økt faglig støtte

10-15
Selekterte tiltak (elever med risiko for å
utvikle alvorlig problematferd)

- Undervisning i sosiale ferdigheter - Positiv,
proaktiv disiplin - Undervise skoleomfattende
forventninger til atferd - Aktivt tilsyn og
oppfølging - Systemer for positiv forsterking -
Fast, rettferdig og korrigerende disiplin
80-85
34
Læringskomponenter og resultater målt i prosent
av deltakerne
Resultat Resultat Resultat
Komponenter Kunnskap Ferdigheter Overføring til praksis
Kunnskap 10 5 0
Demonstra- sjon 30 20 0
Praksis 60 60 5
Kollega coaching 90 95 95
Joyce Showers, 2002
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com