Network Education Theology - PowerPoint PPT Presentation

1 / 17
About This Presentation
Title:

Network Education Theology

Description:

Title: Network Education Theology Author: R.H.Warnaar Last modified by: Raymond Warnaar Created Date: 1/22/2007 3:13:41 PM Document presentation format – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:54
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 18
Provided by: RHWar6
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Network Education Theology


1
NET Foundation 2010
2
Trends in het ZuidenTegenstelling met het Noorden
 • Teruglopend aantal studenten theologische
  opleidingen (reden veiligheid, werk, kerk,
  gezin, geld, afstand)
 • Miljoenen niet toegeruste voorgangers en
  evangelisten in Latijns Amerika en Afrika
 • Opleidingen gekenmerkt door docentgecentreerd
  onderwijsaanbod en beperkte capaciteit
 • Weinig onderlinge samenwerking met andere
  opleidingsinstituten
 • Beperkte technologische en financiële middelen
  belemmeren uitbreiding en innovatie

3
Visie
 • De visie van NET Foundation is dat betrouwbaar
  kwalitatief theologisch en diaconaal-missionair
  onderwijs wereldwijd online toegankelijk is,
  zodat christenen, die niet in staat zijn een
  klassikale opleiding voltijds te volgen, via
  internettechnologie en blended learning, op
  afstand toegang hebben tot dit onderwijs

4
Missie en diensten
 • De missie van NET is het ondersteunen van de
  deelnemende instellingen bij het implementeren
  van theologisch en diaconaal-missionair
  afstandsonderwijs gecombineerd met lokale
  ontmoetingen
 • Hiertoe behoren de volgende diensten
 • Het aanbieden van een digitale leeromgeving via
  Internet (in the cloud)
 • Het stimuleren tot onderwijsinnovaties en
  visievorming
 • Het uitwisselen van materialen, kennis en
  ervaringen tussen NET en haar deelnemers
 • Het bevorderen van samenwerking tussen de
  deelnemende organisaties
 • Het bijdragen aan het doorgeven van het
  puriteinse reformatorische gedachtegoed

5
Identiteit
 • Van de deelnemende instellingen wordt gevraagd
  dat ze de Bijbel als het geïnspireerde en
  betrouwbare Woord van God erkennen, zoals dit
  door de Drie Formulieren van Enigheid beleden
  wordt
 • In het Engelse taalgebied kan de identiteit
  omschreven worden als reformed evangelical

6
Technologyin the cloud
7
Mogelijkheden e-learning
 • Capaciteitsversterking op afstand
 • Toegang tot nieuwe groepen studenten
 • Nieuwe onderwijsmaterialen online toegankelijk
 • Student studeert flexibel tijd- en
  locatieonafhankelijk
 • Mogelijkheden voor internationalisatie en globale
  samenwerking
 • Nieuw inkomstenmodel
 • Innovatie van het onderwijsaanbod
 • Toegang tot nieuwe groepen docenten en/of
  begeleiders
 • Nieuwe didactische en communicatieve instrumenten
 • Toepassing van multimedia (audio, video, chat,
  quiz, etc.)
 • Uitwisseling van materialen met andere partners

8
Uitdagingen afstandsonderwijs
 • Technologische infrastructuur
 • Studenten drop-out
 • Nieuwe visievorming
 • Kosten en tijdsfactor
 • Resistentie personeel door veranderende rol
 • Vernieuwing onderwijsfilosofie
 • Herontwerp materialen
 • Multimedia expertise
 • Communicatie en interactie
 • Toenamebeleid studenten

9
Phases of e-learningsubstitution, innovation,
transformation
Distance Learning
Self-study and testing
Blended Learning
Assignments and collaboration
Digital Learning
Lectures and resources
Learning Support
Communication and mentoring
Learning Information
Publication and organization
10
Bestuur en directie
 • Drs. M. (Maarten) Burggraaf
 • Ir. H. (Henk) Kievit
 • Dhr. J.G.P. (Paul) Baan
 • Prof. dr. ir. H. (Henk) Jochemsen
 • Prof. dr. A.C. (Ad) Neele
 • Drs. G. (Gert) Nieuwenhuis (voorzitter)
 • Prof. dr. M.J. (Mart Jan) Paul
 • Prof. dr. ir. C. (Kees) Roos
 • Ir. R.H. (Raymond) Warnaar (directeur)

11
Positionering
Theologische instituten
Technologie LMS Web 2.0
Communities of practice
Diaconaal-missionaire organisaties
12
Stand van zakenNederland Noord-Amerika
 • Christelijke Hogeschool Ede
 • In 2008 eerste 30 studenten
 • Eind 2009 meer dan 100 gebruikers
 • Zending der Gereformeerde Gemeenten
 • Opleiding zendingswerkers
 • Toerusting kerk in Albanië
 • Jonathan Edwards Center
 • Ontwikkeling cursussen rondom Jonathan Edwards
 • Gereformeerde Zendingsbond
 • Netwerk en sponsoring

13
Stand van zakenLatijns-Amerika
 • Fundación Universitaria Seminario Bíblico de
  Colombia (Medellín)
 • Seminario Bíblico Alianza (Guayaquil, Ecuador)
 • Seminario Sudamericano (Quito, Ecuador)
 • Seminario Teológico Nazareno Sudamericano (Quito,
  Ecuador)
 • Fundación Universitaria Bautista (Cali, Colombia)
 • Overseas Council International (OC)

14
Stand van zakenOriëntatie zuidelijk Afrika
 • Namibian Evangelical Theological Seminary (NETS)
 • NetACT (Stellenbosch)
 • Theological Institute Bloemfontein
 • GKSA

15
Stand van zakenPartners
16
Stand van zakenAantal studenten en docenten
17
Doelstellingen D.V. 2010
 • Nederland
 • Symposium met CHE Centrum voor Bijbelonderzoek
 • Nieuwe partners (vanuit theologie, zending en
  diaconaat)
 • Latijns-Amerika
 • Samenwerking met partners OC GZB uitbouwen
  (o.a. conferenties)
 • Nieuwe partners (Mexico, Peru, Costa Rica)
 • Zuidelijk Afrika
 • Samenwerking met NETS
 • Samenwerking met partners via NetACT
 • Daarnaast
 • Samenwerking formaliseren met WRF
 • Meer aandacht en prioriteit voor publiciteit
  sponsorwerving
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com