Topik 2: DOMAIN TEKNOLOGI INSTRUKSIONAL DAN FUNGSINYA - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Topik 2: DOMAIN TEKNOLOGI INSTRUKSIONAL DAN FUNGSINYA

Description:

Topik 2: DOMAIN TEKNOLOGI INSTRUKSIONAL DAN FUNGSINYA Oleh MOHD DARIAH B. IBRAHIM JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN Objektif Pada akhir sessi perbincangan, anda diharap ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 35
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Topik 2: DOMAIN TEKNOLOGI INSTRUKSIONAL DAN FUNGSINYA


1
Topik 2DOMAIN TEKNOLOGI INSTRUKSIONAL DAN
FUNGSINYA
 • Oleh
 • MOHD DARIAH B. IBRAHIM
 • JABATAN TEKNOLOGI PENDIDIKAN

2
Objektif
 • Pada akhir sessi perbincangan, anda diharap
  dapat
 • menjelaskan lima domain yang terdapat dalam
  teknologi instruksional.
 • menjelaskan fungsi tiap-tiap domain dan
  aplikasinya dalam pendidikan dan latihan

3
DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1977
AECT (1979) Teknologi pengajaran merupakan
satu proses yang kompleks dan bersepadu yang
melibatkan manusia, prosedur, idea, peralatan dan
organisasi untuk menganalisis masalah-masalah
serta mereka bentuk, menilai dan menguruskan
penyelesaian kepada masalah-masalah dalam keadaan
di mana proses pembelajaran itu adalah
bermatlamat dan terkawal. Dipetik daripada Yusup
Hashim,1998
4
TP sebagai satu proses yang kompleks dan
bersepadu, melibatkan manusia, prosedur, idea,
peralatan, dan organisasi
Untuk menganalisa masalah serta mereka bentuk,
menilai dan menguruskan
Penyelesaian kepada masalah dalam keadaan di
mana proses pembelajaran itu adalah bermatlamat
dan terkawal.
Diuruskan oleh Fungsi Pengurusan
Pengajaran. Pengurusan Organisasi. Pengurusan
Kakitangan.
Diuruskan oleh Sumber Pembelajaran. Maklumat.
Manusia. Alat. Teknik. Tempat.
Diuruskan oleh Fungsi Perkembangan
Pengajaran. Penyelidikan,-Teori. Rekabentuk.
Penerbitan. Penilaian. Pemilihan. Logistik,
Penyebaran. Penggunaan.
PELAJAR
Pengertian dan Ruang lingkup TP Berdasarkan AECT
( Naim, June1990 )
5
DOMAIN TEKNOLOGI PENGAJARAN 1994
 • Kata Seels dan Richey (1994)
 • Instructional technology is the theory and
  practice of designing, development, utilization,
  management, and evaluation of processes and
  resources for learning.
 • Teknologi pengajaran adalah teori dan amalan
  tentang mereka bentuk, membangun,mengguna,
  mengurus dan menilai proses serta sumber untuk
  pembelajaran.

6
DOMAIN TEKNOLOGI INSTRUKSIONAL (Seels dan Richey,
1994)
3 Penggunaan
2 Pengembangan
Teori dan amalan
4 Pengurusan
1 Rekabentuk
5 Penilaian
7
Teori dan amalan
 • Teori mengandungi konsep, konstruk, prinsip dan
  saranan yang menyumbang kepada pembinaan kerangka
  pengetahuan.
 • Amalan adalah aplikasi pengetahuan untuk
  menyelesaikan masalah pengajaran dan pembelajaran

Domain
8
Domain Rekabentuk
 • Rekabentuk adalah proses menentukan ciri-ciri dan
  keperluan pembelajaran.
 • Di samping menentukan komponen sistem pengajaran,
  rekabentuk juga mengambil kira perubahan sistem
  dan pengaruh alam sekeliling
 • (Tessmer, 1990)

Domain
9
...Domain Rekabentuk
 • Terdapat empat bidang utama
 • rekabentuk sistem pengajaran
 • rekabentuk strategi
 • rekabentuk mesej
 • ciri-ciri pelajar

Domain
10
Rekabentuk sistem pengajaran (ISD)
 • Satu tata cara teratur dan terancang untuk
 • menganalisis - tentukan apa yang diajar
 • merekabentuk - tentukan spesifikasi
 • membina - proses bina dan hasil bahan
 • melaksana - guna bahan dan kaedah
 • menilai - tentukan kesan keupayaan

11
Rekabentuk strategi
 • Merupakan spesifikasi untuk memilih dan menyusun
  peristiwa dan aktiviti pembelajaran dalam sesuatu
  unit pelajaran
 • (Seels dan Richey, 1994)
 • Sebagai penentuan urutan, kandungan, domain
  pembelajaran, kaedah dan media yang paling sesuai
  untuk mengukuhkan proses pembelajaran
 • (Leshin, Pollock dan Reigeluth, 1991)

12
...Rekabentuk strategi
 • bukan sekadar memilih dan menyusun aktiviti
  pengajaran malahan mencakupi komponen umum suatu
  set bahan pengajaran serta prosedur yang akan
  digunakan untuk menghasilkan pembelajaran yang
  berkesan
 • (Dick and Carey, 1991)
 • merupakan perancangan dan pelaksanaan proses
  pengajaran dan pembelajaran secara mikro.
 • (Yusup. 1997)

13
Rekabentuk mesej
 • Bermaksud cara dan format apa yang paling
  berkesan untuk menyampaikan mesej kepada pelajar
 • (Grabowski, 1991)
 • Pola-pola simbol yang akan mempengaruhi perilaku
  kognitif, efektif dan psikomotor
 • (Fleming dan Levie, 1993)

14
...Rekabentuk mesej
 • Rekabentuk mesej memberi tumpuan kepada
 • perkara yang sangat kecil seperti visual, urutan
  pelajaran, halaman dan rekabentuk skrin komputer
  yang terdapat pada sesuatu unit pelajaran.
 • medium - statik, dinamik atau kombinasi
 • tugasan pembelajaran - pembentukan konsep, sikap,
  pembinaan kemahiran atau penghafalan.

15
Ciri-ciri pelajar
 • Latar belakang, pengalaman, kemahiran,
  pengetahuan dan sikap sedia ada pelajar yang
  memberi impak terhadap proses pembelajaran.
 • Pengetahuan sedia ada atau peringkat masuk
  pelajar (entry level) mempengaruhi pencapaian
  pelajar.

16
...Ciri-ciri pelajar
 • Ciri-ciri pelajar menggunakan kajian motivasi
  untuk
 • mengenalpasti pembolehubah yang boleh digunakan
 • menunjukkan cara pembolehubah itu digunakan
 • untuk meningkatkan proses pembelajaran.

17
Domain Pengembangan
 • Juga dikenali sebagai domain pembinaan
 • Proses menterjemahkan spesifikasi rekabentuk
  kepada bentuk fizikal atau produk.

Domain
18
...Domain Pengembangan
 • Melibatkan proses rekabentuk, bina, guna dan
  nilai.
 • Terdapat empat kategori bahan
 • teknologi cetak
 • teknologi bahan pandang dengar
 • teknologi berasaskan komputer
 • teknologi bersepadu

Domain
19
...Domain Pengembangan
 • teknologi cetak
 • teks (tulisan)
 • visual
 • teknologi bahan pandang dengar
 • pita audio
 • slaid
 • filem jalur
 • transparensi
 • pita video/filem (visual gerak dan statik)
 • CDI, VCD, CD-ROM

Domain
20
...Domain Pengembangan
 • teknologi berasaskan komputer
 • berasaskan mikroprosesor
 • berbentuk digital
 • teknologi bersepadu
 • bahan multimedia
 • hiperteks/hipermedia

Domain
21
Domain Penggunaan
 • Menggunakan proses (kaedah dan model pengajaran),
  sumber (bahan dan perkakasan media) dan alam
  sekeliling untuk pembelajaran.
 • Terdapat empat kategori
 • penggunaan media dan kaedah (cara sistematik)
 • penyerapan/penerimaan inovasi
 • pelaksanaan (menggunakan bahan)
 • institutianalisasi (penerimaan pengekalan)

Domain
22
...Domain Penggunaan
 • penggunaan media dan kaedah (cara sistematik)
 • proses sistematik menggunakan bahan pengajaran
 • penyerapan/penerimaan inovasi
 • proses penerimaan terhadap sesuatu perubahan

Domain
23
...Domain Penggunaan
 • pelaksanaan
 • proses menggunakan bahan dalam pp
 • institutianalisasi
 • penerimaan pengekalan

Domain
24
Domain Pengurusan
 • Kawalan ke atas teknologi instruksional menerusi
  perancangan, penyusunan, penyelarasan dan
  penyeliaan.
 • Terdapat empat kategori
 • pengurusan projek
 • pengurusan sumber
 • pengurusan sistem penyampaian
 • pengurusan maklumat

Domain
25
...Domain Pengurusan
 • Pengurusan projek melibatkan perancangan,
  pemantauan dan pengawalan ke atas
 • projek rekabentuk
 • pembinaan bahan pengajaran
 • Pengurusan sumber melibatkan perancangan,
  pemantauan dan pengawalan ke atas
 • perkhidmatan bantuan sumber
 • perkhidmatan lain-lain media

Domain
26
...Domain Pengurusan
 • Pengurusan sistem penyampaian melibatkan
  perancangan, pemantauan dan pengawalan ke atas
 • kaedah
 • media
 • Pengurusan maklumat melibatkan perancangan,
  pemantauan dan pengawalan ke atas
 • pengumpulan
 • pemindahan
 • pemprosesan

Domain
27
Domain Penilaian
 • Proses untuk menentukan kesesuaian dan
  keberkesanan program pendidikan
 • Empat kategori
 • penilaian analisis masalah (peperiksaan dll)
 • penilaian rujukan kriteria (penguasaan unit
  pelajaran)
 • penilaian formatif (mengesan bagi penambahbaikan)
 • penilaian sumatif (buat keputusan penggunaan)

Domain
28
...Domain Penilaian
 • Contoh aplikasi penilaian
 • penilaian pencapaian pelajar
 • penilaian penggunaan media
 • penilaian rekabentuk dan pembinaan bahan
 • penilaian program atau projek media

Domain
29
Kepentingan domain
 • Menjadi asas dan struktur kepada bidang teknologi
  instruksional.
 • (Seels and Richey, 1994)
 • Kurikulum memberi tumpuan kepada apa yang hendak
  diajar, instruksional pula memberi tumpuan kepada
  bagaimana hendak mengajar.
 • (Snelbecker, 1974)

30
...Kepentingan domain
 • Untuk menghasilkan pengajaran/latihan dan bahan
  pengajaran yang sistematik dan berkesan.
 • Bahan pengajaran yang direkabentuk dan dibina
  perlu dinilai, diguna dan diurus supaya dapat
  meningkatkan prestasi pengajaran dan
  pembelajaran.
 • (Yusup, 2002, hal. 260)

31
...Kepentingan domain
 • Dalam bidang latihan industri, dapat meningkatkan
  prestasi pekerja dan produktiviti.
 • Dalam bidang ketenteraan, dapat meningkatkan
  kemahiran anggota tentera menggunakan teknologi
  canggih.
 • (Yusup, 2002, hal. 260)

32
PERANAN TEKNOLOGI PENGAJARAN
 • 2 PERSOALAN (Abdul Rahim Mohd Saad, 1996)
 • Kesesuaian isi kandungan program pendidikan dan
  latihan masa kini.
 • Kesesuaian kaedah pp yang sedia ada berbanding
  dengan teknologi masa kini.

33
PERANAN TEKNOLOGI PENGAJARAN
 • Peranan
 • Mengubah peringkat membuat keputusan
 • Mengubah sistem atau pendekatan pengajaran
 • Mengubah pengalaman pembelajaran

34
TERIMA KASIH
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com