Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorders (ASD) in adult psychiatric patients - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorders (ASD) in adult psychiatric patients

Description:

Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorders (ASD) in adult psychiatric patients 4 delarbeten 14 december 2011 – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:675
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 15
Provided by: BrittL
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD) and autism spectrum disorders (ASD) in adult psychiatric patients


1
Attention-deficit/hyperactivity disorder (ADHD)
and autism spectrum disorders (ASD) in adult
psychiatric patients
 • 4 delarbeten
 • 14 december 2011
 • Lena Nylander

2
Övergripande syfte
 • Att få kunskap om förekomsten av ADHD respektive
  ASD bland vuxna psykiatripatienter, samt om
  frekvensen av registrerade sådana diagnoser
 • Att få kunskap om den eventuella nyttan av att
  diagnostisera dessa funktionsnedsättningar

3
Arbete I ASD hos pat i psykiatrisk öppenvård
 • Syfte
 • Att ta reda på om ASD finns hos vuxna
  psykiatripatienter, och i så fall hos hur många
 • Att utforma ett screeningformulär för att fånga
  upp möjliga fall av ASD
 • Att beskriva vilka diagnoser patienter med ASD
  fått

4
Arbete I Resultat
 • 1.4 (n 19) av alla öv-patienter i en sektor
  hade ASD
 • 3.2 (n 16) av pat (n 499) på en
  psykosmottagning hade ASD
 • 5 av 19 hade schizofrenispektrumdiagnos
 • (Senare har ytterligare 4 pat (män) undersökts
  och fått ASD-diagnos, vilket ökar ovanstående
  siffror till 1.6 resp 4)

5
Arbete II ADHD hos vuxenpsykiatriska ÖV-pat
 • Syfte
 • Att ta reda på om ADHD finns hos vuxna patienter
  i allmänpsykiatrisk öppenvård, och i så fall hos
  hur många
 • Att beskriva vilka diagnoser patienter med ADHD
  fått

6
Arbete II Resultat
 • 30 pat (9 män, 21 kvinnor) fick ADHD-diagnos
  varav 2 ADD
 • Dessutom 1 i low-scorers, alltså 31 av 141
  21.9
 • (6 pat i bortfallet hade fått ADHD- diagnos. 37
  av samtliga 551 6.7)

7
Arbete II Resultat
Reg huvuddiagnos Antal pat (n 37)
Affektiv sjukdom 13
PTSD, anpassningsstörning 7
Barndomsstörning/ADHD 6
Ångeststörning 4
Personlighetsstörning 3
Beroende 1
Organiskt syndrom 1
Oklar diagnos 2
8
Arbete III Uppföljning av vuxna som fått ADHD-
eller ASD-diagnos
 • Syfte
 • Att få kunskap om huruvida något i
  livssituationen förändras för en vuxen som får en
  ADHD- eller ASD-diagnos
 • Att få kunskap om hur utredningen upplevs av
  patienter och närstående

9
Arbete III Slutsatser
 • Patienternas uppfattning ganska lite förändrades
 • Patienter som fått diagnos var mer nöjda
 • Patienter och närstående hade positiv uppfattning
  om utredningsproceduren
 • Närståendes börda 0 diagnos gt ASD gt ADHD
  emotionell gt praktisk

10
Arbete IV Syfte
 • Att via registerdata få kunskap om diagnostisk
  praxis när det gäller ADHD respektive ASD vid en
  vuxenpsykiatrisk klinik under 20 år
 • Att beskriva tid till diagnos, samtidiga
  diagnoser och vårdutnyttjande i ovannämnda
  grupper av patienter

11
Arbete IV Resultat
ADHD, n 437 ASD, n 270
År mellan 1a besök och diagnos (variation) 3.1 (0 25) 3.6 (0 31)
Enbart öppenvård 306 (70) 153 (57)
Antal pat med annan psykiatrisk diagnos 268 (61) 162 (60)
Antal pat med psykosdiagnos 30 (7) 57 (21)
Antal pat med affektiv sjukdomsdiagnos 119 (27) 47 (17)
Antal pat med diagnos rel till missbruk/beroende 93 (21) 13 (5)
12
ADHD resp ASD 1990 2011, Lund
13
Barn blir vuxna
 • ESSENCE inom barnpsykiatrin tyder på att
  individens förmågor och den omgivande miljöns
  krav är dåligt anpassade till varandra
  (mismatch)
 • Samma tänkesätt är fruktbart även inom
  vuxenpsykiatrin leder till bättre förståelse av
  patientens situation och bättre anpassade
  insatser
 • Samarbete läkare psykolog behövs

14
Slutsatser
 • ADHD respektive ASD är exempel på
  utvecklingsrelaterade kognitiva
  funktionsnedsättningar, som ofta (särskilt ADHD)
  är bakgrund till vuxnas psykiska ohälsa
 • Utvecklingsanamnes och kognitiv
  funktionsbedömning bör ingå i psykiatrisk
  bedömning av alla vuxna med psykisk ohälsa
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com