ADHD/ADD hos barn och ungdomar - En f - PowerPoint PPT Presentation

1 / 52
About This Presentation
Title:

ADHD/ADD hos barn och ungdomar - En f

Description:

ADHD/ADD hos barn och ungdomar - En f rel sning under psykiatriveckan 2012 Hel n Kindvall kurator, leg psykoterapeut Karin Elardt leg psykolog – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:112
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 53
Provided by: ela94
Category:
Tags: add | adhd | adhd | barn | hos | och | ungdomar

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: ADHD/ADD hos barn och ungdomar - En f


1
ADHD/ADD hos barn och ungdomar- En föreläsning
under psykiatriveckan 2012
 • Helén Kindvall kurator, leg psykoterapeut
 • Karin Elardt leg psykolog

2
Innehåll
 • Vad är ADHD/ADD
 • Hur vanligt är det
 • Skillnad mellan pojkar och flickor
 • Vanliga svårigheter vid ADHD/ADD
 • Stöd, bemötande, behandling
 • Sammanfattning

3
Program
 • 13-14 Föreläsning
 • 14-14.30 Fika
 • 14.30-15.30 Föreläsning
 • 15.30-16.00 Frågor

4
Vad är ADHD/ADD
 • ADHD innebär problem med uppmärksamhet,
  impulskontroll och hyperaktivitet.
 • Delas in i undergrupper
 • - ADHD av kombinerad typ
 • - ADHD med huvudsakligen uppmärksamhetsbrist (
  ADD)
 • - ADHD med huvudsakligen impulsivitet/överaktivit
  et

5
Diagnosen
 • För att erhålla diagnosen måste flertalet
  kriterier uppfyllas enligt DSM IV.
 • Problemen måste förekomma i två miljöer
  (hem/skola)
 • Ska ha uppkommit före 6 års ålder
 • Ska inte bättre kunna förklaras av andra orsaker.
  (ex ångest, trauma, social turbulens)

6
ADHD/ADD ser olika ut
 • Stor variation mellan olika individer
 • Tar sig olika uttryck i olika åldrar kan också
  förändras över tid
 • Svårighetsgraden, hur det uttrycks och hur det
  utvecklas beror till viss del på omgivning och
  miljö

7
Hur vanligt är ADHD/ADD
 • 3-6 av alla skolbarn uppfyller kriterierna för
  diagnosen
 • Ytterligare ca 5 har symtom och problematik men
  erhåller inte diagnosen.
 • Förekommer även i samband med andra diagnoser som
  autismspektrumtillstånd och utvecklingsstörning.

8
Pojkar och flickor
 • Vanligare förekommande hos pojkar än flickor.
  3,71 (pojke/flicka) men osäkert
 • Flickor upptäcks ofta senare. Uttrycker sin
  problematik på ett annat sätt
 • Föräldrar ser mer bekymmer än skolan.
  Missuppfattas lätt.
 • Flickorna har liknande symtombild som pojkarna
  gällande uppmärksamheten men ofta bättre
  impulskontroll.
 • Större risker jämfört med flickor utan ADHD. Ökad
  risk för rökning, alkohol, droger,
  skolsvårigheter, sviktande självkänsla,
  kamratrelationer

9
Svårigheter vid ADHD/ADD
 • Att ha ADHD/ADD innebär flertalet svårigheter i
  det dagliga livet.
 • Påverkar flera områden och blir mer märkbart i
  olika situationer. Relaterat till vårt moderna
  samhälle.
 • Mer kunskap gör att fler upptäcks
 • Är en funktionsnedsättning som inte syns med
  märks!

10
Ouppmärksamhet utifrån diagnoskriterier
 • Ofta ouppmärksam på detaljer, gör slarvfel
 • Ofta svårt bibehålla uppmärksamheten inför
  uppgifter
 • Verkar ofta inte lyssna på direkt tilltal
 • Följer ofta inte instruktioner, misslyckas med
  att genomföra skolarbete, sysslor m.m.
 • Svårt organisera sina uppgifter och aktiviteter
 • Undviker ofta eller ogillar sådant som kräver
  mental uthållighet
 • Tappar ofta bort saker
 • Ofta lättdistraherad av yttre stimuli
 • Ofta glömsk i det dagliga livet

11
Hur yttrar sig uppmärksamhetsproblemen
 • Svårigheter
 • - att självständigt kunna planera, genomföra och
  slutföra uppgifter
 • - att följa instruktioner
 • - att vara uthållig vid uppgifter som inte
  upplevs lustfyllda. Ogillar ofta att utföra dessa
 • - att hålla ordning på saker, få med sig rätt
  saker till rätt plats

12
Hur yttrar sig uppmärksamhetsproblemen forts.
 • - att kunna återföra uppmärksamheten till det
  man höll på med om man tappar fokus
 • - att vara uppmärksam en längre stund och inte
  störas av yttre stimuli.
 • - att minnas instruktioner som presenterats i
  flera led och omvandla dessa till handling

13
Impulsivitet utifrån diagnoskriterier
 • Kastar ofta ur sig svar på frågor innan
  frågeställaren pratat färdigt
 • Har ofta svårt att vänta på sin tur
 • Avbryter eller inkräktar ofta på andra

14
Hur yttrar sig impulsiviteten
 • Svårigheter
 • - att låta bli att reagera på varje impuls
 • - att stanna upp och tänka efter innan man
  agerar
 • - att låta sig styras av tidigare erfarenheter,
  regler eller framtida konsekvenser
 • - att planera och agera långsiktigt och
  målinriktat
 • - att tåla motgångar och behärska sina
  känsloreaktioner

15
Hyperaktivitet utifrån diagnoskriterier
 • Har ofta svårt att vara stilla med händer och
  fötter eller kan inte sitta still
 • Lämnar ofta sin plats i klassrummet eller i andra
  situationer där man förväntas sitta still
 • Springer ofta omkring, klänger, klättrar (hos
  ungdomar/unga vuxna en inre känsla av rastlöshet)
 • Har ofta svårt att leka eller utöva
  fritidsaktiviteter lugnt och stilla
 • Verkar ofta vara på språng eller gå på
  högvarv
 • Pratar ofta överdrivet mycket

16
Hur yttrar sig hyperaktiviteten
 • Svårigheter
 • - att samla kraft och upprätthålla energi för en
  uppgift man inte är motiverad för
 • - att hushålla med energin så den räcker
 • - att styra och reglera aktivitetsnivån så det
  blir lagom och ändamålsenligt
 • - att Gasa, bromsa, lägga in rätt växel

17
Andra vanligt förekommande svårigheter
 • Oförutsägbara - bra och dåliga dagar
 • Ojämn prestationsförmåga
 • Bristande automatisering
 • Svårt att följa regler och instruktioner
 • Bristande tidsuppfattning
 • Svårt att hålla flera saker i huvudet samtidigt
 • Osjälvständighet, bristande mognad
 • Beroende av styrning men samtidigt svåra att
  styra
 • Bristande problemlösningsförmåga

18
ADHD i olika åldrarHur ser symtomen ut över
tid? BARN, 3-6 ÅR
 • Svårigheter i lek, social anpassning
 • Motorisk överaktivitet, rastlöshet
 • Trotsigt beteende
 • Häftigt humör
 • Motoriska svårigheter, verbala svårigheter

19
ADHD i olika åldrarHur ser symtomen ut över
tid? BARN I SKOLÅLDER 6-12 ÅR
 • Lättdistraherade
 • Motorisk rastlöshet
 • Specifika inlärningsproblem
 • Aggressivitet
 • Svårigheter med skolprestationer
 • Svårigheter i relation med kamrater
 • Lågt självförtroende

20
ADHD i olika åldrarHur ser symtomen ut över
tid?UNGDOMAR 13-18 ÅR
 • Svårigheter planera, organisera vardagen
 • Svårigheter med koncentration
 • Inre rastlöshet
 • Vanligt förekommande antisocialt, kriminellt
  beteende, alkohol/drogproblem, emotionella
  problem, olyckor

21
ADHD i olika åldrarHur ser symtomen ut över
tid?UNGDOMAR 13-18 ÅR
 • Hyperaktiviteten tenderar att minska eller ta sig
  andra uttryck, en del snarare underaktiva
 • Ouppmärksamheten kvarstår
 • Inlärnings- och beteende problem i skolan
 • Depressiva problem vanliga
 • Spänningssökande och risktagande beteende

22
ADHD i olika åldrarHur ser symtomen ut över
tid?VUXEN ÅLDER
 • Svårigheter att initiera, planera och fullfölja
  uppgifter
 • Fokus på detaljer, svårt med helheter
 • Svårigheter att passa tider
 • Glömska
 • Svårigheter att vara uppmärksam när man läser
  eller lyssnar på andra
 • Kognitiva problem
 • Problem i arbetsliv och familj

23
ADHD/ADD förekommer ofta tillsammans med
 • Inlärningssvårigheter (dyslexi, dyskalkyli)
 • Tal- och språkstörningar
 • Motoriska svårigheter, klumpighet
 • Perceptionsstörningar
 • Sömnstörningar
 • Andra neuropsykiatriska tillstånd, t.ex.
  Aspergers syndrom, Tourette/Tics

24
Samstörningar
25
ADHD/ADD ökar risken för
 • Sviktande självkänsla
 • Kamratproblem/mobbning
 • Trots, aggressivitet, uppförandeproblem
 • Socialt riskbeteende och riskmiljöer
 • Rökning, alkohol och droger
 • Oro/ångest, nedstämdhet/depression
 • Ätstörningar

26
ADHD/ADD ökar risken för forts
 • Ökad risk för trauma
 • Fler inläggningar på sjukhus - trauma, andra
  sjukdomstillstånd
 • Fler trafikförseelser
 • Sämre skolutbildning

27
ADHD/ADD ökar risken för forts.
 • Arbete - byter oftare, lägre socioekonomiskt
  status
 • Tidigare sexualdebut, fler partners, tidigare
  graviditeter
 • Fler brott - vapenbrott, stöld, våldsbrott
 • Ökad missbruksrisk

28
Orsaker till ADHD/ADD
 • Orsakerna till ADHD är komplexa och ännu inte
  helt kända men de flesta forskare är överens om
  att det är ett biologisk betingat tillstånd där
  ärftliga faktorer spelar störst roll för
  uppkomsten
 • Andra faktorer som komplikationer under
  graviditet och förlossning, rökning och alkohol
  under graviditeten samt mycket låg födelsevikt
  kan också spela roll
 • Ogynnsamma familjeförhållanden eller andra
  psykiska påfrestningar kan inte orsaka ADHD men
  spelar stor roll för hur problemen utvecklas

29
Stöd, bemötande och behandling
 • Målet för insatserna är att
 • - Begränsa symtomen och förhindra allvarliga
  konsekvenser av funktionsnedsättningen
 • - Få redskap att förstå och hantera
  svårigheterna
 • - Ge barnet/den unge optimala chanser att lyckas
 • Viktigt att samtliga runt barnet samverkar

30
Familjestöd
 • Information i anslutning till diagnosen och
  utredningen till barnet själv, föräldrar, syskon
  och vid behov andra viktiga närstående.
 • Föräldrautbildning i grupp (Strategi)
 • Rådgivning i situationer som uppstår i vardagen.
 • Hjälp kring samhällsstöd

31
Anpassning och stöd i skolsituationen
 • Information till lärare i anslutning till diagnos
 • Anpassning av undervisningen och miljön
 • Specialpedagogiskt stöd
 • Assistent/resursperson
 • Liten grupp
 • Nätverksmöten

32
Färdighetsträning
 • Datorstödd arbetsminnesträning
 • Träning i att klara vardagsfärdigheter såsom
  morgon- och kvällsrutiner, passa tider, utföra
  sysslor, hålla ordning

33
Hjälpmedel
 • Kognitiva hjälpmedel
 • - Visualiserade scheman (bildstöd)
 • - Tidshjälpmedel (timstock, andra elektroniska
  hjälpmedel ex mobil)
 • - Påminnelsefunktioner
 • Tyngdtäcke

34
Socialt och ekonomiskt stöd
 • Vårdbidrag
 • Stödfamilj
 • Kontaktperson
 • Kontaktfamilj

35
Läkemedelsbehandling
 • Finns flertalet olika preparat.
 • Förbättrar hjärnans impulsöverföring så att
  barnet får lättare att koncentrera sig och
  reglera aktivitetsnivån. Påverkar
  vakenhetsgraden.
 • Få eller förhållandevis lindriga biverkningar
 • Läkemedelsbehandling ska alltid kombineras med
  pedagogiska och psykosociala stödinsatser
 • Viktigt att läkemedelsbehandlingen
  individualiseras

36
Mindre beprövade behandlingar
 • Förändrad kost (mindre socker)
 • Vitaminer, omega 3
 • Viktigt att vara kritisk och fråga efter
  vetenskapliga studier!

37
Framtidsprognos
 • ADHD växer inte bort men man kan lära sig leva
  med och hantera svårigheterna
 • Symtombilden kan förändras med åldern
 • Viss ökad risk för psykiska och sociala problem
  men
 • En förstående och stödjande omgivning och
  positiva personlighetsdrag ger goda chanser att
  klara sig bra i samhället

38
Viktiga komponenter för att få ett barn med
ADHD/ADD att fungera så bra som möjligt
 • För att ett barn med ADHD/ADD ska kunna utvecklas
  optimalt och nå sin fulla potential är det
  viktigt att möta barnet där barnet är.
 • Barn med ADHD/ADD behöver få lyckas.
 • Viktigt med en begriplig och hanterbar
  vardagssituation.
 • Realistiska krav och förväntningar!

39
Viktiga komponenter för att få ett barn med
ADHD/ADD att fungera så bra som möjligt forts.
 • Viktigt att ta reda på vad barnet klarar och
  ställa krav utifrån det.
 • Dra av 30 från barnets ålder gällande
  förväntningar på vad barnet ska klara för
  vardagsfärdigheter
 • Fråga sig själv vid misslyckanden blev det för
  svårt? Hur kunde jag gjort annorlunda?
 • Uppmuntran och beröm! Ofta och mycket!

40
Instruktioner
 • Tydliga
 • I direkt anslutning till uppgiften
 • I små beståndsdelar
 • Upprepade
 • Lagom nivå
 • Verbala/Visuella

41
Uppgifter
 • Tydligt avgränsade
 • Tydliga instruktioner
 • En sak i taget
 • Återföra fokus
 • Hjälp att se nästa steg
 • Vad är det primära syftet? Anpassa

42
Socialt
 • Rimliga krav
 • Hjälp att hantera konflikter
 • Sociala koder
 • Val av aktiviteter
 • Hjälp att bromsa
 • Reglering

43
Familjen
 • Kärleksfullt och tryggt!
 • Tydlig struktur och ordning med vänlighet
 • Konsekvent förhållningssätt
 • Anpassade situationer
 • Stöttande miljö
 • Hjälp av vuxna
 • Ork och tålamod!

44
Barn i skolan förväntas klara
 • Sitta still och lyssna
 • Koncentrerad längre stunder
 • Fokusera på det viktiga
 • Arbeta självständigt
 • Söka kunskap självständigt
 • Organisera sitt arbete
 • Komma ihåg det man lärt sig
 • Följa regler och instruktioner
 • Passa tider och få med sig material i
  förflyttningar

45
Extremt svårt för barn med ADHD/ADD
 • Tidigare punkter just det som barn med ADHD/ADD
  har extremt svårt för.
 • Ställer höga krav på anpassning och kreativitet.
 • Hjälp och stöttning nödvändigt!
 • Långvariga insatser
 • Det som fungerar ska ej ändras!

46
Skola
 • Lugn och avskalad arbetsplats
 • Placering i klassrummet
 • Nära till vuxenstöd
 • Tydlighet och anpassning
 • Alternativa sätt att visa kunskap
 • Hjälpmedel
 • Tålamod!

47
Frustration
 • Barn med ADHD/ADD väcker frustration hos samtliga
  berörda.
 • Exempel inom olika områden
 • - Hos barnet själv (klarar inte sådant andra
  klarar)
 • - Föräldrar (ställer mer krav på föräldraskapet,
  otillräcklighet, ouppfostran)
 • - Nätverk (Anpassning, förståelse, avlastning)
 • - Skola (Mycket anpassning krävs, ork,
  följsamhet, motivation)
 • - Omgivning (Åsikter, okunskap, nonchalans,
  blickar)

48
Frustration forts
 • Barn med ADHD/ADD ställer krav på sin omgivning.
 • Viktigt med rätt stöd och bemötande för både
  barnet och nätverket.
 • Kunskap ger förståelse vilket ger bemötande!

49
Sammanfattning
 • ADHD är ett vanligt medfött funktionshinder som
  inte växer bort
 • Uppmärksamhetsproblem, bristande impulskontroll
  och aktivitetsreglering är de mest utmärkande
  dragen
 • Omgivningens förståelse och bemötande spelar stor
  roll för barnets utveckling
 • Stödinsatserna består av pedagogiska och
  psykosociala insatser, ofta i kombination med
  läkemedelsbehandling

50
Sammanfattning forts.
 • Med ett kärleksfullt, tryggt, konsekvent
  bemötande med anpassning och tillrättaläggande
  har barn med ADHD/ADD alla möjligheter att
  utvecklas positivt och nå sin fulla potential.
 • Det är vår skyldighet att tillmötesgå det!

51
Litteraturtips för mer information
 • Böcker
 • Fem gånger mer kärlek- forskning och praktiska
  råd för ett fungerande familjeliv Martin Forster
  Natur och Kultur 2009.
 • Explosiva barn skriven av Ross W.Greene och
  utgiven av Cura 2004
 • Vilse i skolan hur vi kan hjälpa barn med
  beteendeproblem att hitta rätt skriven av Ross
  W. Greene och utgiven på Cura 2010.
 • ADHD att leva utan bromsar skriven av Martin L.
  Kutscher och utgiven på Natur och kultur 2010.
 • Hur kan skolan ge barn med psykisk ohälsa bättre
  förutsättningar? Detta är socialstyrelsens serie
  med fem publikationer som finns att ladda ner
  eller beställa på socialstyrelsens hemsida.
  www.socialstyrelsen.se

52
Länkar
 • http//www.sjalvhjalppavagen.se/
 • www.attention-riks.se
 • www.mindrebrak.se
 • www.habilitering.nu/adhd-center
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com