ADHD - PowerPoint PPT Presentation

1 / 45
About This Presentation
Title:

ADHD

Description:

ADHD Attention Deficit Hyperactivity Disorder Martine Thys DEEL I Kenmerken van ADHD Subtypes Over/onderdiagnostisering of inhaalbeweging? Signaleren door de ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:164
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 46
Provided by: Martine173
Category:
Tags: adhd | adhd

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: ADHD


1
ADHD
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • Martine Thys

2
DEEL I
 • Kenmerken van ADHD
 • Subtypes
 • Over/onderdiagnostisering of inhaalbeweging?
 • Signaleren door de leerkracht
 • Oorzaken
 • Specifieke leeftijdskenmerken
 • Bijkomende kenmerken
 • Comorbiditeit
 • Behandeling

3
Kenmerken
 1. Aandachtstekort
 2. Impulsiviteit
 3. Hyperactiviteit

4
Aandachtsproblemen
 • 1. Selectieve aandacht
 • Aandacht richten op wat belangrijk is en
  bijkomstige zaken terzijde schuiven
 • 2. Volgehouden aandacht
 • In staat om gedurende een bepaalde tijd
  de aandacht gericht te houden op één taak, spel
  of gesprek
 • 3. Verdeelde aandacht
 • Het vermogen om de aandacht te verdelen over
  twee of meer dingen tegelijk

5
Symptomen van aandachtstekort
 • Geen aandacht voor details
 • Slechts beperkte duur aandacht volhouden
 • Niet luisteren wanneer er tot hem gesproken wordt
 • Taken, opdrachten, spelletjes worden niet
  afgemaakt
 • Weinig oraganistatievermogen
 • Ontlopen van moeilijke aandachtstaken
 • Vaak spullen kwijt
 • Vaak afgeleid
 • Vergeetachtig

6
Impulsiviteit
 • Missen van zelfcontrole
 • Prikkels worden niet geordend
 • Prikkels worden niet onderdrukt
 • Gevolgen van daden worden niet geanticipeerd

7
Symptomen van impulsiviteit
 • Antwoord geven voordat de vraag volledig gesteld
  is
 • Heeft moeite om op zijn beurt te wachten
 • Valt anderen vaak in de rede of stoort een spel
  van anderen

8
Hyperactiviteit
 • Over-activiteit, over-beweeglijkheid
 • Motorisch, verbaal, of beide
 • Activiteit is minder doelgericht

9
Symptomen van hyperactiviteit
 • Niet kunnen stilzitten
 • Staat vaak op in situaties waarin hij zou moeten
  blijven zitten
 • Rent vaak rond of klimt wanneer dat ongewenst of
  gevaarlijk is
 • Onrust en lawaai bij spel
 • Draaft maar door
 • Onafgebroken praten

10
Subtypes
 • Het overwegend onoplettend type (ADD)
 • Het overwegend hyperactief-impulsieve type
 • Het gecombineerde type

11
Over/onderdiagnosticering of inhaalslag
 • Hyperactief gedrag is nog geen ADHD
 • Overmatig druk gedrag kan vele andere
  oorzaken hebben
 • - leeftijd
 • - auditieve of visuele stoornis
 • - achterstand in de geestelijke ontwikkeling
 • - bijwerking van medicijnen
 • - stofwisselingsziekte
 • - stress
 • Stoornis bekender door recente aandacht
 • Nog steeds kinderen die laat gediagnosticeerd
  worden
 • Is er sprake van een inhaalbeweging?

12
Signalering door de leerkracht
 • Diagnose wordt gesteld door deskundigen
 • Leerkracht als informant
 • Overleggen en signaleren

13
Oorzaken van ADHD
 • Erfelijkheid
 • Sterke genetische bijdrage (80 erfelijkheid)
 • Omgevingsfactoren
 • Problemen tijdens zwangerschap, geboorte
 • Sommige hersenziekten
 • Herhaalde middenoorontstekingen
 • Blootstelling aan toxische hoeveelheden lood
 • Overgevoelige reacties op voeding

14
Specifieke leeftijdskenmerken
 • Babys (0-2j)
 • Overactiviteit
 • Rusteloze slaappatronen
 • Prikkelbaarheid
 • Korte volgbewegingen
 • Kleuters (2-6j)
 • Overactiviteit
 • Snelle afleidbaarheid
 • Beperkte taakspanning
 • Agressiviteit en roekeloosheid

15
Specifieke leeftijdskenmerken
 • Lagere schoolleeftijd (6-12j)
 • Overactiviteit
 • Snelle afleidbaarheid
 • Beperkte aandachtsspanne
 • Problemen met lezen, schrijven en rekenen
 • Problemen met leeftijdsgenoten
 • Impulsiviteit
 • Onhandigheid

16
Specifieke leeftijdskenmerken
 • Puberteit (gt12j)
 • Minder duidelijke kenmerken
 • Grote behoefte aan activiteit
 • Secundaire problemen
 • Problemen met schoolwerk
 • Sociale onhandigheid
 • Missen zelfzekerheid
 • Presteren onder niveau
 • Faalangst
 • Antisociaal gedrag
 • Middelenmisbruik

17
Specifieke leeftijdskenmerken
 • Volwassenheid (gt18j)
 • Gebrekkige impulscontrole
 • Aandachtsproblemen
 • Secundaire problemen
 • Sociale relaties
 • Werksituatie
 • Gebrek aan zelfvertrouwen
 • Antisociaal gedrag
 • Verslaving
 • Verwardheid

18
Bijkomende kenmerken
 • Motorische problemen
 • Leerproblemen
 • Gedragsproblemen
 • Relationele problemen
 • Emotionele problemen

19
Comorbiditeit
 • Oppositioneel Deviante Stoornis
 • Antisociale Gedragsstoornis
 • Angststoornis
 • Stemmingsstoornis
 • Gilles de la Tourette
 • Leerstoornis

20
Behandeling
 • Farmacologische behandeling
 • Positief resultaat bij 70 à 80
 • Aandachtsspanne verlengd
 • Afleidbaarheid verminderd
 • Overbeweeglijkheid en impulsiviteit nemen af
 • Taakhouding en werktempo nemen toe

21
Behandeling
 • Verbetering op vlak van
 • Spel
 • Sociale relaties
 • Gehoorzaamheid
 • Schools presteren

22
Behandeling
 • Wanneer medicatie geven?
 • Ernstige concentratiestoornissen op school
 • Draagkracht van gezin en/of leerkracht overstegen
 • Noodzaak van de evaluatie
 • Effectiviteit bepalen
 • Medicatie nog steeds nodig?

23
Rilatine
 • Voornaamste bijwerkingen
 • Vermindering eetlust
 • Slapeloosheid
 •  rebound-effect 
 • Verslaafd aan Rilatine?
 • Geen grote -verslavende- hoeveelheden
  voorgeschreven aan kinderen
 • Verslaafd door Rilatine?
 • Longitidunaal onderzoek (J. Biederman, 1999)
 • Geen Rilatine ? vaker middelenmisbruik vgl.
 • groep behandeld
  met Rilatine
 • Wel Rilatine ? even vaak vgl. groep zonder
 • ADHD

24
Hoeveel kinderen nemen Rilatine?
25
Behandeling
 • Mediatietherapie
 • Cognitieve therapie
 • Het kind uitleggen wat ADHD is
 • Zelfcontrole strategieën
 • Sociale vaardigheidstraining
 • Combinatie gedragstherapie - medicatie

26
Deel II
 • Verbeteren van schools presteren
 • Omgaan met impulsief gedrag
 • Gedragsproblemen
 • Structuur
 • Aanmoediging
 • Onderhandelen

27
Verbeteren van schools presteren
 • Gedrag
 • Slordig handschrift
 • TIPS
 • Beoordeel de inhoud, niet het handschrift
 • Overweeg alternatieve methoden

28
Verbeteren van schools presteren
 • GEDRAG
 • Werkhoudingsproblemen tijdens instructiefase
 • Niet beginnen werken
 • Beginnen werken voor de opdracht volledig gegeven
  is
 • Niet opletten tijdens het krijgen van instructies
 • TIPS
 • Basishouding bespreken
 • Aandacht trekken
 • Mondeling schriftelijk
 • Opsplitsen in deelopdrachten
 • Kort houden
 • Opdracht laten herhalen
 • Instructie herhalen
 • Positieve instructies
 • Afleidbare prikkels minimaliseren
 • Positief bekrachtigen

29
Verbeteren van schools presteren
 • GEDRAG
 • Problemen om planmatig te werken
 • TIPS
 • Doel opsplitsen
 • Tijd koppelen aan deeltaken
 • Vragen-strategie
 • Regelmatig aansporen
 • Positief bekrachtigen

30
Verbeteren van schools presteren
 • GEDRAG
 • Moeilijkheden om bepaalde volgorde aan te brengen
  en deze te volgen
 • Beginnen aan een andere taak zonder de vorige
  volledig af te werken
 • TIPS
 • Opsplitsen opdracht
 • Voorbeelden geven van deeltaken
 • Preciseer de voorwaarden van een afgewerkte taak

31
Verbeteren van schools presteren
 • GEDRAG
 • Moeilijkheden om werk vol te houden en nauwkeurig
  te blijven werken
 • TIPS
 • Verminderen van de lengte van de opdracht
 • Kwaliteit boven kwantiteit
 • Meer positief bekrachtigen
 • Computer laten gebruiken

32
Verbeteren van schools presteren
 • GEDRAG
 • Beperkte geheugenfunctie
 • TIPS
 • Technieken aanleren
 • Controleer of de inhoud begrepen is
 • Herhalen
 • Individuele leerstijl
 • Talig
 • Ruimtelijk-visueel

33
Verbeteren van schools presteren
 • GEDRAG
 • Problemen bij toetsen
 • TIPS
 • Extra tijd
 • Leer proefwerk vaardigheden
 • Mondeling ondervragen
 • Overzichtelijke testbladeren
 • Voldoende ruimte om te antwoorden

34
Verbeteren van schools presteren
 • GEDRAG
 • Problemen met schriftelijk materiaal
 • TIPS
 • Leer tekst structureren
 • Markeren van kernwoorden, titels en subtitels
 • Omkaderen van definities
 • Lijst met kernwoorden en kerngedachten

35
Verbeteren van schools presteren
 • GEDRAG
 • Aandachtsproblemen
 • TIPS
 • Weinig externe prikkels
 • Plaats vooraan
 • Alleen aan een bank
 • Actief betrekken bij de les
 • Zoveel mogelijk functies inschakelen
 • Aansluiten bij de leefwereld van het kind

36
Verbeteren van schools presteren
 • GEDRAG
 • Algemene werkhoudingsprobl.
 • TIPS
 • Schemas
 • Goede verlichting en verluchting
 • Voldoende variatie
 • peer tutoring
 • Voldoende pauze
 • Duidelijke regels

37
Verbeteren van schools presteren
 • GEDRAG
 • Materiaal vergeten
 • Problemen met huistaken
 • TIPS
 • Lijst maken
 • Opbergplaats
 • Agenda nakijken
 • Lijst met deelstappen
 • Telefonisch bereikbare studie buddy

38
Verbeteren van schools presteren
 • GEDRAG
 • Problemen met instuderen leerstof
 • TIPS
 • Leer leerprincipes, o.a.
 • Planning en organisatie
 • Leerstof leren verkennen
 • Leerstof leren verwerken
 • Leerstof leren inprenten
 • Controle

39
Omgaan met impulsief gedrag
 • Maak onderscheid tussen essentiële en banale
  problemen
 • Leerling luidop laten verwoorden tijdens het
  oplossen van het probleem
 • Stop-denk-doe-methode oefenen
 • Constructieve vragen stellen
 • Stimuleer divergent denken
 • Maak duidelijke afspraken over vrije situaties
 • Maak afspraken over interupties

40
Gedragsproblemen voorkomen
 • Consequent omgaan met regels
 • Regels vooraf duidelijk en concreet stellen
 • Regels bespreekbaar stellen
 • Maak consequenties duidelijk
 • Positief gedrag aanmoedigen
 • Kleinerende opmerkingen in bijzijn van andere
  leerlingen vermijden
 • Teken afspreken met de leerling
 • Communicatie met de ouders

41
Gedragsproblemen voorkomen
 • Negatieve voorvallen uit verleden niet weer
  ophalen
 • Antisociaal gedrag niet negeren
 • Enkele tips bij straffen
 • Straf staat in verhouding met de ernst van de
  feiten
 • Blijf rustig
 • Haalbare straf
 • Onmiddellijk reageren
 • Straf koppelen aan het gedrag
 • Consequent uitvoeren van de straf
 • Leer tegenovergestelde, gewenste gedrag aan

42
Structuur
 • Vaste, duidelijke regels
 • Minimaliseren van externe prikkels
 • Consequent handelen
 • Denk hardop, denk vooruit

43
Aanmoediging
 • Positieve feedback versterkt gedrag
 • Benoem gedrag concreet en onmiddellijk
 • Voldoende positieve feedback geeft krediet voor
  het geven van negatieve feedback

44
Onderhandelen
 • Probleem omschrijven
 • Voldoende luisteren naar de leerling
 • Niet zelf aandraven met een oplossing
 • Concreet en heldere omschrijving
 • Oplossing zoeken
 • Samen meerdere oplossingen bedenken
 • Voor- en nadelen bekijken
 • Wat heeft vroege gewerkt/wat niet?
 • Eén oplossing selecteren (uitvoerbaar en helder
  omschreven)

45
Onderhandelen
 • Uitvoeren van de oplossing
 • Controle
 • Wat is het effect?
 • Moet de oplossing bijgesteld worden?
 • Eventueel opnieuw het onderhandelingsproces
  doorlopen
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com