Psykiska funktionshinder ADHD - PowerPoint PPT Presentation

1 / 21
About This Presentation
Title:

Psykiska funktionshinder ADHD

Description:

Psykiska funktionshinder ADHD Nils Thelin, specialist psykiatri A New Intellectual Framework for Psychiatry Eric R. Kandel, M.D. All Functions of Mind Reflect ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:72
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 22
Provided by: 3ZNM
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Psykiska funktionshinder ADHD


1
Psykiska funktionshinderADHD
Nils Thelin, specialist psykiatri
2
A New Intellectual Framework for PsychiatryEric
R. Kandel, M.D.
Psykiatri utan neuro??
 • All Functions of Mind Reflect Functions of Brain

Am J Psychiatry 1998 155457469
3
Psykiskt funktionshinder
 • Personer som ska avses i Socialtjänstlagens
  skrivning om personer med psykiska
  funktionshinder (kap 5, 8)
 • Enligt denna definition har en person ett
  psykiskt funktionshinder om hon/han, har
  väsentliga svårigheter med att utföra aktiviteter
  på viktiga livsområden, och att dessa
  begränsningar har funnits, eller kan antas komma
  att bestå under en längre tid. Svårigheterna ska
  vara en konsekvens av psykisk störning.

????
4
Psykisk funktion?Neurologisk funktion?
 • Vara medveten
 • Uppmärksamhet
 • Koncentration
 • Impulsivitet
 • Orka
 • Vilja
 • Motivation
 • Energi
 • Mental hastighet
 • .
 • Tänka - förstå
 • Känna känslor
 • 5 Sinnen varseblivning
 • Beteende
 • Rörelse?
 • Kommunicera
 • Minnas
 • Vara social
 • Tidsuppfattning
 • Skärmsläcka,-tända

5
Vad är ADHD?
 • Bristande beteendeinhibition
 • Fundamental förutsättning för exekutiv
  funktion arbetsminne, självreglering av affekt,
  motivation, arousal, och rekonstitution analys
  och syntes av beteende, händelser.

Barkley, R. A. (1997). Attention-Deficit/Hyperacti
vity Disorder, self regulation, and time. Toward
a more comprehensive theory. Journal of
Developmental and Behavioural Pediatrics, 18,
271-279.
6
Vad är ADHD?
 • Bristande beteendeinhibition innebär
 • ADHD-personen styrs mer av den omedelbara
  situationsbundna kontexten och har mindre förmåga
  att kontrollera beteendet utifrån förtänksamhet,
  erfarenhet, regler, tid, planering mm.
 • Sämre förmåga agera effektivt, målmedvetet, ta
  hänsyn till långsiktiga konsekvenser

Barkley, R. A. (1997). Attention-Deficit/Hyperacti
vity Disorder, self regulation, and time. Toward
a more comprehensive theory. Journal of
Developmental and Behavioural Pediatrics, 18,
271-279.
7
Vad är ADHD/ADD?
 • Impaired executive functions
 • Activation (organizing, prioritizing and
  activating to work)
 • Focus (focusing, sustaining, and shifting
  attention to tasks)
 • Effort (regulating alertness, sustaining effort,
  and processing speed)
 • Emotion (managing frustration, and modulating
  emotions)
 • Memory (utilizing working memory and accessing
  recall)
 • Action (Monitoring and selfregulating action)

Bok Thomas E Brown, Attention Deficit Disorder,
Yale University Press. 2005
8
Vad är ADHD/ADD?
 • Dålig ledning/chef/VD/dirigent i din hjärna
 • Dysreglerad
 • Tankeverksamhet
 • Upplevande
 • Beteende
 • Känslor

9
Vad är ADHD?
 • Attention Deficit Hyperactivity Disorder
 • Kärnsymptom i form av
 • Ouppmärksamhet
 • Hyperaktivitet
 • Impulsivitet
 • Debut i barndomen

9
10
Samma diagnoskriterier oavsett ålder och kön?
 • Diagnoskriterierna ursprungligen framtagna för
  pojkar i skolåldern!
 • Flickor uppvisar annan klinisk bild med bl a
  mer ouppmärksamhet och senare debut
 • Vuxna har ofta kvarstående ouppmärksamhet, men
  mindre framträdande hyperaktivitet
 • Vuxna har vanligen högre förekomst av
  psykiatrisk samsjuklighet

10
11
ADHD hos flickor/kvinnor(eller ej typiska pojkar)
 • Pojkar är vanligen mer utagerande
 • Flickor med ADHD har dock lika stora
  funktionsvårigheter som pojkar
 • ADHD kan ge olika uttryck hos flickor (och
  pojkar).
 • Pojkflickorna (hyperaktiva)
 • Dagdrömmarna (ouppmärksamma)
 • Snackarna (impulsiva)
 • De begåvade (märks inte, klarar sig, under sin
  potential)

11
12
Ouppmärksamhetfår större betydelse med tiden
Barn Vuxen
Kan inte hålla kvar uppmärksamheten Lättdistraherad Lyssnar inte Fullföljer inte aktiviteter Svårt att organisera uppgifter Tappar bort saker Svag motivation Svårt upprätthålla uppmärksamhet (möten, läsning) Skjuter upp in absurdum Långsam, ineffektiv Dålig på att planera tiden Oorganiserad
12
13
Hyperaktivitet - Impulsivitet
Barn Vuxen
Inte stilla, pillar, skruvar på sig, lämnar sin plats, springer och klättrar hela tiden Kan inte vänta på sin tur Pratig, svarar innan frågan är avslutad, avbryter andra Våghalsig olycksfall, skador Rastlös, splittrad, otålig, kan inte sitta igenom möten Svårt att vänta i kö Kort stubin, lätt frustrerad, kör för fort Pratar mycket, avbryter, tar över Säger olämpliga saker Tar oöverlagda beslut
13
14
Ouppmärksamhet
 • Slarvfel, tappar bort saker, missar tider, var
  bilen parkerats mm
 • Svårt att bibehålla uppmärksamheten ofta vid
  tråkiga, monotona uppgifter.
 • Verkar inte lyssna, uppfattas som
  frånvarande.
 • Svårt följa instruktioner, komma igång,
  genomföra uppgifter, t ex utföra sysslor i hemmet
 • Svårt att organisera uppgifter och aktiviteter,
  svårt med överblick, Kaos.
 • Lättdistraherad av yttre stimuli.

14
15
Hyperaktivitet
 • Känsla av inre rastlöshet svårt att sitta
  still, pillar, tuggar tuggummi, vickar på tårna.
 • Lämnar ofta sin plats, går på toaletten, har
  svårt att stå i kö, vänta.
 • Har svårt att utöva fritidsaktiviteter lugnt
  och stilla, ogillar att bara vara,
  arbets/träningsnarkoman.
 • På språng, på högvarv. Ledighet ger ingen vila.
  Spänningssökande.
 • Pratar överdrivet mycket. Associationsrikedom
  kan vara en tillgång i sällskapslivet, men kan
  också vara till nackdel.

15
16
Andra vanliga symtom vid ADHD i vuxen ålder
 • Förhalning
 • Stämningslabilitet
 • Lågt självförtroende
 • Relationssvårigheter
 • Stresskänslighet
 • Ojämna arbetsprestationer
 • Svårt göra flera saker samtidigt
 • Bristande tidsuppfattning
 • Perceptionssvårigheter

16
17
Vuxna med ADHD
 • Mognar mycket senare än andra (-?),
  föräldrar/partner får ta ansvar
 • Ringer och väcker
 • Håller reda på tider
 • Sköter ekonomin
 • Möjliga konsekvenser för anhöriga
 • Stor belastning med mycket ansvar
 • Mer bråk
 • Risk för utbrändhet

18
ADHD har många ansiktenVar finns patienterna?
 • Funktionsnedsättningen leder ofta till kontakt
  med primärvården, missbruksvården,
  vuxenhabiliteringen, socialtjänsten,
  kriminalvården, Försäkringskassan,
  Arbetsförmedlingen...
 • ...men orsaken blir inte alltid igenkänd som
  ADHD
 • Många individer med ADHD har redan kontakt med
  psykiatrin, men under annan diagnos!

18
19
ADHD har många ansiktenVem hittar patienterna?
 • Psykiatrin, primärvården, missbruksvården,
  vuxenhabiliteringen, socialtjänsten,
  kriminalvården, Försäkringskassan,
  Arbetsförmedlingen...
 • - än så länge alltför sällan
 • Många (de flesta?) kommer själva med idén när
 • -anhörig fått diagnos (Ärftlighet!!)
 • -läst på nätet, sett på tv, kompisar ser

19
20
Misstänk ADHD vid...
 • Bristfälligt svar på behandling mot t ex
  depression, ångest, återkommande besvär
 • Kroniska besvär utmattningssyndrom,
  smärttillstånd
 • Missbruk/beroende (spel- eller sexmissbruk)
 • Ätstörning (särskilt bulimi/binge eating)
 • Relationsproblem
 • Ekonomiska problem
 • Kriminalitet
 • Sömnstörningar (ibland sen tidig barndom)

20
21
Differentialdiagnostik/samsjuklighet vid ADHD
vad är sekundärt?
 • Ångestsyndrom
 • Depression
 • Missbruk/beroende (riskfaktor, behandlingspotentia
  l)
 • Inlärningssvårigheter
 • Effekt av uppmärksamhetsstörning eller begåvning?
 • Personlighetsstörning

21
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com