DAUGAVPILS PILSETAS DOME SOCIALO LIETU PARVALDE DAUGAVPILS 2013. - PowerPoint PPT Presentation

1 / 15
About This Presentation
Title:

DAUGAVPILS PILSETAS DOME SOCIALO LIETU PARVALDE DAUGAVPILS 2013.

Description:

daugavpils pils tas dome soci lo lietu p rvalde daugavpils 2013. daugavpils pils tas domes soci lo lietu p rvaldes soci l s pal dz bas noda a tatjana ... – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:206
Avg rating:3.0/5.0
Slides: 16
Provided by: soclpLvMe
Category:

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: DAUGAVPILS PILSETAS DOME SOCIALO LIETU PARVALDE DAUGAVPILS 2013.


1
DAUGAVPILS PILSETAS DOMESOCIALO LIETU
PARVALDEDAUGAVPILS2013.
2
 • DAUGAVPILS PILSETAS DOMES
 • SOCIALO LIETU PARVALDES
 • SOCIALAS PALIDZIBAS NODALA
 • Tatjana Bulvane

3
Darbibas merkisSniegt materialu
atbalstu krizes situacija nonakušam trucigamun
maznodrošinatam gimenem (personam), lai
apmierinatu to pamatvajadzibas un veicinatu
darbspejigo personu lidzdarbibu savas situacijas
uzlabošana.Nodalas funkcijasSavlaicigi,
vispusigi un objektivi izskatit iesniedzeja
iesniegumu par- trucigas gimenes/personas
statusa pieškiršanu- pabalsta garanteta
minimala ienakumu limena nodrošinašanai
pieškiršanu, aprekinašanu un izmaksu,- socialas
palidzibas sniegšanu.
4
(No Transcript)
5
Nodalas klienti
 • ? bijušie Cernobilas AES avarijas
 • seku noveršanas dalibnieki,
 • ? bijušie Afganistanas kara
 • notikuma dalibnieki,
 • ? personas, kuram pieškirts
 • Leningradas blokadi parcietuša
 • iedzivotaja statuss,
 • ? personam, kuram pieškirts
 • Mazgadiga koncentracijas
 • nometnu ieslodzita statuss,
 • ? personas, kuras atbrivojušas no
 • ieslodzijuma vietas,
 • ? personas, kuram nepieciešamas
 • hemodializes proceduras,
 • ? personas ar atkaribas problemam.
 • ? trucigas personas/gimenes,
 • ? pensionari,
 • ? pirmspensijas vecuma
 • personas,
 • ? personas ar invaliditati,
 • ? politiski represetas personas,
 • ? gimenes ar berniem,
 • ? daudzbernu gimenes,
 • ? berni bareni,
 • ? bez vecaku gadibas
 • palikušie jaunieši,
 • ? aizbildni,
 • ? adoptetaji,
 • ? donori,

6
Socialas palidzibas pabalstu veidi
 • 1. Pabalsts garanteta minimala ienakuma limena
  nodrošinašanai.
 • 2. Dzivokla pabalsts.
 • 3. Vienreizejs pabalsts arkartas situacija.
 • Citi pabalsti personu pamatvajadzibu
  apmierinašanai gadijuma, ja
 • ir pamatots pašvaldibas iedzivotaju pieprasijums
  pec pabalsta
 • garanteta minimala ienakumu limena nodrošinašanai
  un dzivokla
 • pabalsta
 • 1. Veselibas aprupes pabalsts
 • 2. Pabalsts kancelejas precu iegadei
 • 3. Pabalsts partikas produktu iegadei berniem
  lidz viena gada vecumam
 • 4. Bernu edinašanas pabalsts
 • 5. Pieaugušo edinašanas pabalsts.

7
Mazaizsargato personu atbalsta veidi
 • 1. Atbalsts veselibas aprupes izdevumu
  kompensešanai
 • 2. Atbalsts pirts izdevumu segšanai
 • 3. Atbalsts personas apbedišanai
 • 4. Atbalsts dzivojamas telpas remontam
 • 5. Atbalsts personam, kuras atbrivojušas no
  ieslodzijuma vietas
 • 6. Atbalsts adoptetajam
 • 6.(1) Vienreizejs atbalsts berna piedzimšanas
  gadijuma
 • 7. Atbalsts jubilejas
 • 8. Atbalsts Jaungada svetkos
 • 9. Atbalsts politiski represetajam personam,
  atzimejot Latvijas Republikas proklamešanas
  gadadienu
 • 10. Atbalsts pacienta iemaksas apmaksai
 • 11. Atbalsts personam ar invaliditati, vides
  pieejamibas nodrošinašanai.

8
Pieprasitakie pabalstu veidi ? pabalsts
garanteta minimala ienakumu limena
nodrošinašanai? dzivokla pabalsts?
veselibas aprupes pabalsts? edinašanas
pabalsts.
9
No ši gada pirma janvara saistošie noteikumi
papildinati ar
 • ? pabalstu kancelejas precu iegadei macibu
  procesa nodrošinašanai gimenem, kuru berni
  apmekle pirmsskolas izglitibas iestadi (Ls
  15,00 apmera)
 • ? vienreizeju pabalstu berna piedzimšanas
  gadijuma (Ls 50,00 apmera)
 • ? vienreizeju pabalstu personam, kuras ir
  sasniegušas 70, 80 un 90 gadu vecumu (Ls 10,00
  apmera)
 • ? pabalstu gimenem, kuru aizgadiba atrodas
  ar celiakiju slims berns (lidz Ls 120,00
  kalendara gada)
 • ? palielinats socialo pabalstu sanemšanas
  slieksni atseviškam klientu kategorijam
 • ? palielinats atsevišku atbalsta un socialo
  pabalstu apmerus.

10
 • No 11.06.2013. pienemts jauns atbalsta veids -
  atbalsts personam ar invaliditati, vides
  pieejamibas nodrošinašanai.
 • Tiesibas sanemt atbalstu vides pieejamibas
  nodrošinašanai ir personam, kuram noteikta
  invaliditate un kuras parvietojas ritenkresla .
 • Atbalsta merkis ir padarit majokla vidi pieejamu
  Personai, paaugstinat Personas aktivitašu
  veikšanas spejas un mazinat atkaribu no citu
  personu palidzibas.
 • Atbalsta apmers ir šads
 • 1. majokla pielagošanai lidz Ls 1500,00
 • 2. pandusa ierikošanai lidz Ls 2000,00
 • 3. pacelaja ierikošanai lidz Ls 3000,00.
 • 4. atbalsta sanemšanai vajadzigo dokumentu
  sagatavošanas izdevumu segšanai lidz Ls 250,00.

11
STATISTISKIE DATI
 • ? No 2013.gada janvara lidz martam pirmo reizi
  pec dzivokla pabalsta siltumenergijas piegades
  apmaksai Socialo lietu parvalde griezas 648
  pensionari un personas ar invaliditati
 • Salidzinot ar 2012.gadu (periodu no janvara lidz
  junijam), 2013.gada pec veselibas aprupes
  pabalsta Socialo lietu parvalde griezas par 616
  cilvekiem vairak
 • 2013.gada 6 menešu laika pabalstu paredzeto
  kancelejas precu iegadei Socialo lietu parvalde
  jau noformeja 921 cilveki
 • 2013.gada 6 menešu laika pabalsts partikas
  produktu iegadei bernam lidz 1 gada vecumam jau
  pieškirts 73 bernam
 • Perioda no 2013.gada janvara lidz junijam pec
  atbalsta sakara ar berna piedzimšanu Socialo
  lietu parvalde griezas 294 gimenes
 • 2013.gada 6 menešu laika 754 cilveki ir sanemusi
  vienreizeju atbalstu sakara ar 70, 80, 90 gadu
  jubileju.

12
STATISTISKIE DATI 2013. gada 1. pusgada
 • Trucigas gimenes (personas) statusa noformešana
 • GADS Gimenu skaits Cilveku
  skaits
 • 2012 1589 4036
 • 2013 1657 4052
 •   Vienreizejs pabalsts arkartas situacija
 •  GADS Gimenu skaits Cilveku
  skaits Ls
 • 2012 5 12
  2000
 • 2013 58 164 27905
 •  Pabalsts garanteta minimala ienakuma limena
  nodrošinašanai
 •  GADS Gimenu skaits Cilveku
  skaits Ls
 • 2012 892
  2138 205276
 • 2013 761
  1769 144990
 • Dzivokla pabalsts
 •  GADS Gimenu skaits Cilveku
  skaits Ls
 • 2012 5281
  9818 240683
 • 2013 5668
  12110 400565
 •  Veselibas aprupes pabalsts (skaidra nauda)
 •  GADS Cilveku skaits Ls
 • 2012 3125 117438

13
 • Bernu edinašanas pabalsts
 • GADS Cilveku skaits Ls
 • 2012 1620
  159273
 • 2013 1539
  165463

14
Priekšlikumi
 • Veikt grozijumus Daugavpils saistošajos
  noteikumos, pieškirot dzivokla pabalstu, t.i.
  pieškirt dzivokla pabalstu nemot vera klienta
  kategoriju un dzivojamas telpas kopejo
  platibu.
 • Papildinat saistošos noteikumus ar jaunu klientu
  kategoriju - maznodrošinata gimene (persona).
 • Pašvaldibas uznemumos (SIADaugavpils dzivoklu un
  komunalas saimniecibas uznemums,
  PASDaugavpils siltumtikli) samazinat
  tarifus par sniegtajiem komunalajiem
  pakalpojumiem mazaizsargatam gimenem
  (personam).
 • Sniegt iespeju darbspejigam personam ar Socialo
  lietu parvaldes specialistu rekomendaciju
  iekartoties darba, lai integretos sabiedriba.
 • Veikt izmainas bernu edinašanas pabalsta, t.i.
  Palielinat pabalstu par bernu edinašanu skola un
  pirmsskolas izglitibas iestade.

15
 • PALDIES PAR UZMANIBU
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com