Eraswaptoken whitepaper in Vietnamese - PowerPoint PPT Presentation

About This Presentation
Title:

Eraswaptoken whitepaper in Vietnamese

Description:

For the accurate engilsh version of eraswap whitepaper, please visit www.eraswaptoken.io Eraswaptoken whitepaper in Ukrainian – PowerPoint PPT presentation

Number of Views:2

less

Transcript and Presenter's Notes

Title: Eraswaptoken whitepaper in Vietnamese


1
0
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
2
KHU?C T?
Sách tr?ng này, du?c chu?n b? b?i Era Swap Token
(EST). M?c dích c?a nó là duy nh?t d? cung c?p
cho các thành viên c?ng d?ng ti?m nang thông tin
v? d? án EST, và nó không ph?i là m?t d? ngh?
ho?c chào m?i mua ho?c bán ch?ng khoán du?i b?t
k? hình th?c nào, ho?c d?u tu vào b?t k? công c?
tài chính nào. S? có m?t s? ki?n Token Generation
(TGE), noi các thành viên c?ng d?ng có th? mua
EST, m?t mã s? ERC 20, du?c t?o ra trên n?n t?ng
Ethereum. Quy?n s? h?u mã thông báo này cung c?p
cho thành viên c?ng d?ng EST quy?n truy c?p vào
h? sinh thái EST.
Mã thông báo EST không nh?m t?o thành ch?ng khoán
? b?t k? khu v?c pháp lý nào. Sách tr?ng này
KHÔNG ph?i là b?n thông cáo và không nên d?a vào
d? dua ra b?t k? quy?t d?nh tài chính nào. Không
có ngu?i nào b? ràng bu?c tham gia vào b?t k?
h?p d?ng nào ho?c ràng bu?c cam k?t pháp lý liên
quan d?n các d?ch v? c?a EST. B?t k? th?a thu?n
nào d?t du?c gi?a nhà phân ph?i EST và ngu?i mua
ti?m nang liên quan d?n vi?c bán Mã thông báo
EST du?c di?u ch?nh b?i m?t tài li?u riêng d?t ra
các di?u kho?n và di?u ki?n (" T Cs" ) c?a th?a
thu?n. Trong tru?ng h?p có b?t k? mâu thu?n nào
gi?a T C và Sách tr?ng này, T C s? du?c áp
d?ng.
N?n t?ng EST s? tuân theo các th?c ti?n, chính
sách và th? t?c t?t nh?t nh?m d?m b?o tuân th?
pháp lý và quy d?nh trong t?t c? các khu v?c pháp
lý mà nó ho?t d?ng. T?t c? các thành viên EST s?
du?c yêu c?u tuân th? các tiêu chu?n Bi?t khách
hàng c?a b?n (KYC), ch?ng r?a ti?n (AML) và ch?ng
tài tr? cho các nguyên t?c kh?ng b? (CFT) d?i
v?i các tiêu chu?n toàn c?u.
1
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
3
B?NG N?I DUNG
Phân Tích Th? Tru?ng..............................
..................................................
..................................................
4
H? SINH THÁI ERA SWAP ............................
..................................................
.............................................
7 Token Economics ..............................
..................................................
..................................................
..10 Time Swappers...............................
..................................................
..................................................
.....15 Era Swap Wallet .........................
..................................................
..................................................
.........16 ComputeEx ...........................
..................................................
..................................................
...............18 TimeAlly ......................
..................................................
..................................................
.........................19 Blocklogy
..................................................
..................................................
............................................ 23
Nhu C?u Và Ð?ng L?c Cung C?p......................
..................................................
.............................. 24
L? Trình .........................................
..................................................
..................................................
........ 25
2
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
4
ERASWAP
T?I SAO
CÁI GÌ
N?n t?ng p2p truy?n th?ng không hi?u qu? v? chi
phí và n?n t?ng blockchain có nh?ng. h?n ch?
c?a h? Ðây là co h?i d? xây d?ng m?t h? sinh
thái gi?i quy?t nh?ng v?n d? này.
H? sinh thái này k?t h?p nhi?u n?n t?ng liên k?t
v?i nhau nhu giao d?ch th?i gian, giáo d?c mi?n
phí, ph?n thu?ng mã thông báo, giúp nó t? b?n
v?ng.
S? M?NH
T?M NHÌN
Ð? t?o ra m?t th? tru?ng t? b?n v?ng d? c?i
thi?n xã h?i b?ng cách dánh giá cao giá tr? b?n
cung c?p
Tr? thành trao d?i giá tr? du?c ch?p nh?n nhi?u
nh?t cho Th?i gian d?ch v?, Tài s?n Giáo d?c và
M?t mã.
KH?I Ð?U Ngu?n g?c c?a Era Swap n?m trong
KMPARDS, m?t t? ch?c nh?m m?c dích truy?n bá
nh?n th?c v? công ngh? Blockchain trên toàn c?u
thông qua m?t n?n t?ng h?c tr?c tuy?n. N?n t?ng
này cung s? du?c cung c?p b?i các th? c?a chúng
tôi.
3
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
5
Phân Tích Th? Tru?ng
Trong hàng ngàn nam, con ngu?i dã chia s? nhi?u
tài s?n khác nhau. Hi?n tu?ng trên internet
khi?n nó c?c k? ti?n l?i d? phù h?p v?i ch? s?
h?u tài s?n và ngu?i tìm ki?m tài s?n. Ðây là
n?n t?ng c?a 'n?n kinh t? chia s?'
m?i. Freelancing là m?t ph?n quan tr?ng trong các
n?n kinh t? chia s? tu?i m?i. T? vi?c t?o th?
công d?n m?t nhà phát tri?n ngan x?p d?y d?,
t?t c? các lo?i d?ch v? có th? du?c t?n d?ng
thông qua d?ch gi? t? do. Freelancing dã gi?m
dáng k? chi phí c? d?nh cho các công ty. Hoa K?,
n?n kinh t? l?n nh?t th? gi?i, du?ng nhu dang
n?m l?y ý tu?ng v? n?n kinh t? 'gig' khi s?
lu?ng nhân viên truy?n th?ng ngày càng tang
dang r?i b? công vi?c c?a h? d? tr? thành ông
ch? c?a h? thông qua vi?c t? do. B?n ch?t c?a
các công ty trong tuong lai dang thay d?i và
con s? ch? ra r?ng t? do s? là m?t lo?i công
vi?c chính trong tuong lai. V?i di?u này là b?t
bu?c r?ng s? có m?t nhu c?u c?a n?n t?ng t? do,
noi nh?ng ngu?i m? r?ng và t?n d?ng các d?ch v?
ph?i du?c xu?t hi?n.
Tham kh?o https//www.nasdaq.com/article/the-gig-
economy-2020-freelance-workforce-predicted-to-rise
-to-43-cm803297 https//www.gsb.stanford.edu/insig
hts/why-working-home-future-looking-technology
https//freelancinghacks.com/20-mind-blowing-freel
ancing-statistics-remote-work-future/
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
6
Phân Tích Th? Tru?ng
 • Hi?n tu?ng trên internet khi ?n nó c?c k? ti?n
  l?i d? phù h?p v?i ch? s? h?u tài s?n và ngu?i
  tìm ki?m tài s?n. Ðây là n?n t?ng c?a 'n?n kinh
  t? chia s?' m?i. Vì v?y, nhi?u lo?i trình k?t h?p
  n?n t?ng dã b?t d?u cung c?p các gi?i pháp cho
  các n?n kinh t? chia s? c?a chúng tôi. Du?i dây
  là m?t vài ví d? v? các n?n t?ng sau
 • N?n t?ng cho vay P2P Chúng cung c?p lãi su?t cho
  vay th?p hon cho ngu?i vay so v?i các t? ch?c
  tài chính truy?n th?ng
 • Các n?n t?ng h?p tác Chúng cung c?p không gian
  làm vi?c m? chung cho nhi?u công ty, d?ch gi? t?
  do, doanh nhân, v.v.
 • N?n t?ng t? do H? k?t n?i d?ch gi? t? do v?i các
  k? nang khác nhau cho các t? ch?c mu?n t?n d?ng
  các k? nang c?n thi?t
 • V?i s? gia tang c?a các lo?i d?ch v? nhu v?y,
  ngày càng nhi?u d?ch gi? t? do tin r?ng s? nghi?p
  c?a h? ?n d?nh hon m?t công vi?c ban ngày b?ng
  cách có danh m?c khách hàng da d?ng hon là ch?
  m?t công vi?c v?i m?t ch? nhân. Riêng nam 2017,
  Freelancer.com dã nh?n du?c 13 tri?u lu?t dang
  tuy?n d?ng v?i hon 3 t? dô la trong các giao
  d?ch có tr? ti?n.
 • Khi n?n kinh t? chia s? phát tri?n, h? dang tr?
  thành n?n nhân c?a s? thành công c?a chính h?.
  M?t s? n?n t?ng du?c g?i là chia s? dã tr? thành
  không th? thi?u và dã b?t d?u t?n d?ng l?i th?
  c?a th?c t? dó. S? ti?n l?i c?a vi?c chia s? tài
  s?n dang du?c s? d?ng d? ch?t l?i l?i nhu?n kh?ng
  l?. Không cógì sai v?i vi?c ki?m l?i nhu?n,
  nhung nó không nên x?y ra v?i chi phí cu?p khách
  hàng.
 • V?n d? v?i n?n t?ng freelancing t?p trung truy?n
  th?ng
 • Các gi?i pháp n?n t?ng truy?n th?ng tính phí
  kho?ng 10-20 phí m?i giao d?ch.
 • D? li?u du?c thu th?p t? ngu?i dùng s? tr? thành
  tài s?n c?a công ty và d? li?u du?c công ty s?
  d?ng khi h? th?y nó phù h?p s? d?ng không ki?m
  soát d? li?u c?a h?
 • L?i nhu?n c?a n?n t?ng này du?c chuy?n d?n công
  ty và không có gì du?c chia s? v?i ngu?i dùng.
 • Gi?i pháp Blockchain
 • V?i blockchain, các v?n d? truy?n th?ng có th?
  du?c gi?i quy?t.

Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
7
GI?I PHÁP ERA SWAP CHO CÁC V?N Ð? BLOCKCHAIN
ERA SWAP GI?I PHÁP
NÊN T?NG MUA VÀ BÁN TH?I GIAN ÐU?C MÃ HÓA
02
03
TRAO Ð?I PH? C?P V
r
CHO T? L? TRAO Ð?I TOKEN T?T NH?T
H?P Ð?NG THÔNG MINH Ð? GI?M THI?U
04
NÊN T?NG GIÁO D?C BLOCKCHAIN
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
8
H? SINH THÁI ERA SWAP
Era Swap có m?t s? b? ph?n chuy?n d?ng trong h?
sinh thái c?a nó du?c thi?t k? d? bi?n t?m nhìn
c?a nó thành hi?n th?c trong m?t kho?ng th?i
gian. Thu?ng xuyên hon không ph?i h?u h?t các d?
án d?u t?p trung vào m?t s?n ph?m và h?có xu
hu?ng b? bê các l?c lu?ng n?i sinh có xu hu?ng
làm m?t ?n d?nh h? sinh thái. Era Swap dã lên k?
ho?ch c?n th?n d? gi?i quy?t các khía c?nh khác
nhau c?a h? sinh thái nhu nhu c?u ngày càng tang,
gi?m s? bi?n d?ng, tang cu?ng ch?p nh?n ti?n
di?n t?, gi?m thi?u chi phí giao d?ch cho t?t c?
ngu?i dùng, v.v. Ngoài b?n thân mã thông báo,
Era Swap còn có các gi?i pháp sau d? gi?i quy?t
các v?n d? khác nhau trong th? gi?i ti?n di?n t?.
N?n T?ng TIME SWAPPERS
Time Swappers là m?t n?n t?ng d?a trên c?ng d?ng
noi m?i ngu?i m? r?ng và t?n d?ng các d?ch v? t?
m?i ngu?i khác trên co s? m?i don v? th?i gian
du?c trích d?n b?i ngu?i cung c?p d?ch v?. Các
thành ph?n quan tr?ng nh?t c?a n?n t?ng này là
các nhà giao d?ch th?i gian (nh?ng ngu?i cung
c?p và d?ch v? t?n d?ng), ngu?i qu?n lý (ngu?i
giám sát n?n t?ng), ngu?i thay th? ngày (các
thành viên tích c?c giúp phát tri?n và duy trì
n?n t?ng), v.v. Vì n?n t?ng này du?c phân c?p
hoàn toàn, blockchain và m?t mã thông báo g?c,
Era Swap, là các ph?n không th? tách r?i c?a n?n
t?ng. Ví Era Swap Era Swap hi?u r?ng d? c?p
ngu?n cho n?n t?ng c?ng d?ng du?c phân ph?i, c?n
có m?t m?ng lu?i thanh toán v?ng ch?c và an toàn.
V?i m?c dích này, Era Swap s? tung ra m?t chi?c
ví h? tr? nhi?u lo?i ti?n k? thu?t s? và du?c
b?o d?m cao. Ví ti?n này cung s? cho phép b?n
trao d?i m?t vài mã thông báo du?c ch?n trong ví
d? ngu?i dùng có th? ti?t ki?m thêm chi phí giao
d?ch d? chuy?n mã thông báo d?n và t? trao d?i.
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
9
H? SINH THÁI ERA SWAP ComputeEx
Hôm nay có r?t nhi?u trao d?i ti?n di?n t? mà nó
tr? nên khó khan cho m?t ngu?i s? d?ng d? theo
dõi t ? giá t?i các sàn giao d?ch khác nhau. Era
Swap s? t?n d?ng công ngh? AI d? tri?n khai các
chuong trình cung c?p các giao d?ch t?t nh?t cho
ngu?i dùng Era Swap t ? các trao d?i mã hóa khác
nhau trên toàn th ? gi?i m?c dù h? không du?c
dang ký trên các sàn giao d?ch này. N?u di?u này
là không d?, ComputeEx s? gi?m giá 50 cho ngu?i
dùng EST.
TimeAlly TimeAlly là m?t h?p d?ng thông minh
du?c ch? tác t? m? d? gi?m s? bi?n d?ng c?a EST.
Nó thu?ng cho nh?ng ngu?i dùng ch?n khóa th? c?a
h? trong h?p d?ng thông minh theo th?i gian c?a
h?. Trong s? t?t c? các ph?n thu?ng c?a Era
Swap, 50 du?c dua lên phía tru?c trong mã thông
báo ch?t l?ng và 50 du?c chuy?n qua TimeAlly
trong m?t kho?ng th?i gian d? gi? s? bi?n d?ng
c?a EST trong ki?m tra. TimeAlly là m?t ph?n r?t
quan tr?ng c?a h? sinh thái vì nó ki?m soát m?t
s? d?ng l?c cung-c?u c?a mã thông
báo. Blocklogy Blocklogy là m?t sáng ki?n giáo
d?c c?a Kmpards, m?t t? ch?c tài tr? cho Era
Swap. Blocklogy là m?t n?n t?ng E-learning cho
h?c sinh t? l?p 8 tr? di. Các khóa h?c du?c thi?t
k? d?c bi?t d? ti?p xúc v?i sinh viên d?
blockchain và d?n d?n tang m?c d? c?a h? d?
trong vòng 5 nam h? có th? mã cho các d? án liên
quan d?n blockchain.
8
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS
Liên H? info_at_eraswaptoken.io
10
H? SINH THÁI ERA SWAP
KMPARDS Th?c th? h? tr?, tài tr? cho d? án
MMPARDS
B L O C K L Q G Y
eraswap
KMPARDS
H? SINH THÁI LIÊN K?T ERA SWAP
?ng d?ng h?c Blockchain
.
-T-
1
"
BTJ Z C A FEl
eraowap
eraowap
Compute
Quicker, P 'rtct Ub qu tous Gi?m giá 50 cho
ngu?i dùng EST
M?t c?a hàng d?a trên IOU, co s? v?t ch?t, trang
web cung c?p th?a thu?n và d?ch v? d?c bi?t cho
ch? s? h?u TimeAlly.

.
.
eraowap
gib
ERA SWAP WALLET Your eShield Cho phép ngu?i dùng
trao d?i mã thông báo v?i m?t kho?n phí t?i
thi?u mà không c?n d?n b?t k? trao d?i nào
TIMEALLY
EST C?n th?n lên k? ho?ch d? gi?i quy?t các khía
c?nh khác nhau c?a h? sinh thái cho t?t c?
ngu?i dùng
Time Vault H?p d?ng thông minh chi ph?i vi?c
phân ph?i ti?n xu du?c khai thác
erawap
//
eraJwup
IDAY
khen thu?ng vì s? tham gia c?a h?
NGU?I PH? TRÁCH Giám sát ho?t d?ng c?a n?n t?ng
SWAPPERS
TIME SWAPPERS
Nh?ng ngu?i dóng góp tích c?c du?c
 • '

'
M?i ngu?i m? r?ng và t?n d?ng các d?ch v? t?
m?i khác trên co s? m?i don v? chi phí th?i
gian du?c trích d?n b?i ngu?i cung c?p d?ch v?
Liên H? info_at_eraswaptoken.io
11
TOKEN ECONOMICS
 • Ph?n quan tr?ng nh?t c?a h? sinh thái Era Swap là
  Mã chuy?n d?i Era (EST). EST s? du?c s? d?ng
  trên n?n t?ng Era Swap d? mua và bán th?i gian
  du?c mã hóa.
 • Tru?c khi nh?n du?c b?t k? di?u gì sâu xa hon,
  hi?n Era Swap c?n m?t mã thông báo ho?c th?m chí
  là m?t blockchain?
 • Câu tr? l?i là YES vang d?i! Era Swap là m?t n?n
  t?ng cho các cá nhân d? cung c?p và t?n d?ng các
  d?ch v? c?a h? trong các hình th?c th?i gian
  du?c mã hóa. Chúng tôi không mu?n b?t k? trung
  gian hòa gi?i và x? lý kh?i lu?ng giao d?ch cao,
  blockchain là di?u c?n thi?t. Ti?t ki?m chi phí
  du?c th?c hi?n b?ng cách tri?n khai blockchain
  là dáng k? và không th? b? qua. H?p d?ng thông
  minh c?n thi?t d? ki?m soát s? bi?n d?ng c?a EST
  c?n m?t blockchain. Ðu?c r?i, nhung t?i sao mã
  thông báo? Ðây là m?t blockchain công c?ng du?c
  phép. Chúng tôi c?n các nhà quan sát d? theo dõi
  các giao d?ch, chúng tôi c?n các bên liên quan,
  nh?ng ngu?i s? gi?i quy?t các tranh ch?p dang
  n?i lên t? n?n t?ng này d? khuy?n khích h?, mã
  thông báo là hoàn toàn quan tr?ng.
 • Tuy?t, chúng ta c?n mã thông báo nhung lo?i mã
  thông báo là gì?
 • Ðây là m?t mã thông báo ti?n ích. M?c dích chính
  d? t?o mã thông báo là du?c s? d?ng trên n?n
  t?ng d? mua và bán th?i gian du?c mã hóa. Chúng
  tôi không h?a h?n b?t k? giá tr? nào du?c dính
  kèm v?i mã thông báo này trong tuong lai. M?i
  ngu?i bán s? ph?i tr? 1 cho m?t thuê bao th?i
  gian cu?c s?ng. Trong s? này, tr? giá 0,1 dô la
  EST s? b? cháy vinh vi?n, EST tr? giá 0,1 dô la
  s? du?c chuy?n d?n t? ch?c t? thi?n và còn l?i
  0,8 dô la s? du?c chuy?n d?n h? boi phân ph?i.
 • Trong th? Era Swap du?c pre-mined du?c phát
  hành thông qua m?t h?p d?ng thông minh, v?i t?c
  d? c? d?nh c?a m?t kh?i trong m?i ba giây. Phát
  hành mã thông báo m?i gi?m 10 m?i nam. Các mã
  thông báo này du?c phân ph?i cho t?t c? các bên
  liên quan trong h? sinh thái theo s? dóng góp
  c?a h?. T?t c? các b?n phân ph?i du?c thanh toán
  theo cùng m?t d?nh d?ng 50 trong EST l?ng và
  50 b? khóa trong TimeAlly và du?c phát hành hàng
  tháng.
 • Ð?T Token
 • CácToken s? b? d?t cháy theo ba tru?ng h?p
 • Khi ngu?i bán dang ký n?n t?ng Time Swappers
 • Khi m?t ngu?i di vay m?c d?nh m?t kho?n vay
  TimeAlly
 • Unused Power Tokens
 • Ð? gi?m s? gián do?n, b?t c? khi nào b?t k? th?
  nào b? cháy, nó s? du?c theo sau trong b?t k?
  tháng nào, s? lu?ng th? b? cháy s? không bao gi?
  vu?t quá 2 ngu?n cung luu hành trong tháng dó.
  Trong tru?ng h?p có s? du mã thông báo b? cháy,
  s? du s? du?c chuy?n ti?p cho d?n khi s? lu?ng
  mã thông báo mong mu?n b? cháy.

10
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
12
TOKEN ECONOMICS
 • H? boi may m?n H? boi may m?n là nhóm các th? s?
  du?c thu th?p t? các ngu?n du?i dây
 • Qu?ng cáo trên n?n t?ng Time Swappers
 • Ti?n lãi du?c thu t? kho?n vay TimeAlly
 • S? du 2 mã s? c?a h?p d?ng TimeAlly ng?n h?n m?t
  nam s? du?c c?ng vào h? boi may m?n
 • Các th? may m?n c?a H? boi s? du?c h?p nh?t v?i
  H? boi Tokens m?i du?c phát hành và s? du?c phân
  ph?i theo các Quy t?c phân ph?i NRT.
 • T?t c? các mã thông báo chua bán du?c t? ITO
  (Chào hàng mã thông báo ban d?u) s? du?c dua vào
  h?p d?ng thông minh TimeAlly. T?t c? ph?n thu?ng
  du?c d? c?p là ph?n tram mã thông báo m?i phát
  hành.
 • Vi?c phân ph?i mã thông báo nhu sau
 • Luu thông hi?n t?i c?a EST là 910 M
 • Thông tin v? s? lu?ng Tokens du?c phát hành b?i
  ERA SWAP

o
Pre Sale
60.5 Tri?u
Giai Ðo?n I I
130 Tri?u
Giai Ðo?n II
130 Tri?u
Giai Ðo?n III
130 Tri?u
C? V?n
136.5 Tri?u
172.89 Tri?u
Ð?i
Marketing
104.61 Tri?u
Bounty Ð?i Tác
45.5 Tri?u
11
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
13
ohànhpháti?m
TOKEN ECONOMICS
Phân ph?i mã thông báo
Timeally
50
Ð?i Tác Và Tài Nang M?i B?o trì N?n T?ng
Marketing RNR Nghiên C?u Phát Tri?n
KMPARDS Qu? D? Phòng
5 10 10
5 10
10
H? boi phân ph?i theo th?i gian Phân ph?i WorkPool Ngu?i qu?n lý 20
WorkPool 50 Time Traders 20
Power Tokens 20 Ti?n thu?ng gi?i thi?u ngày Swapper 50
Stakers 30 1 BuzCafe 10
C? Ph?n
1 Nam 13
2 Nam 15
12
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
14
TOKEN ECONOMICS

Thông tin Tokens
Tên Token Lo?i ti?n ch?p thu?n Giá m?i EST Hard
Cap Giai do?n Private Sale
Era Swap Token (EST) Ethereum 0.00005804
ETH 21197.98724 ETH 20/07/2018 to 31/08/2018
K -
-
Crowd-sale Giai do?n t? 02/09/2018 d?n
15/10/2018 Thu?ng thêm giai do?n 1 Crowd-sale
Giai do?n t? 16/10/2018 d?n 30/11/2018 Thu?ng
thêm giai do?n 2
Crowd-sale Giai do?n 3 t? 01/12/2018 d?n
31/12/2018
0
Thu?ng thêm giai do?n 3
8

0 0
Các Token huy d?ng v?n t? c?ng d?ng s? du?c phát
hành trong 3 giai do?n, m?i giai do?n 130 tri?u
EST
S? lu?ng th? m?i phát hành gi?m 10 m?i nam.
JC
/
13
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
15
eraswap
TOKEN ECONOMICS
Token m?i phát hành (NRT) Ki?n trúc phân ph?i
Luck Pool
Swap toNext Era Luck Pool \ f
Doanh thu t? qu?ng cáo
80 phí dang ký t?c là 0,8 dô la
Lãi vay (1 trong 60 ngày)
2 c?a chuong trình d?u tu 1 nam
Phân ph?i Tokens
Tài nang m?i Ð?i Tác
5
50
10 B?o trì n?n t?ng
TimeAlly
Marketing RNR
25
10
15
i o
\ /
Ð?ng xu s? du?c phân ph?i d?a trên dóng góp cho
n?n t?ng
Nghiên c?u Phát tri?n
5
Power Tokens
Stakers Ð?i v?i nh?ng ngu?i du?c trao quy?n EST
Workpool (Platform users)
5
5 V
2.5 \ / Buzcafe (Ai s? d?ng trang web c?a
bên th? 3)
15 \ /
12.5 \/ Ti?n thu?ng gi?i thi?u (Ngu?i dùng
m?i)
13
V
10
Kmpards
Ngu?i qu?n lý (Ngu?i dùng gi? n?n t?ng rõ ràng)
1 Year (1.0833 EOM )
TimeTrader s (Ngu?i mua / bán)
2 Year (1.25 EOM )
10
Qu? D? Phòng
Quy T?c Ð?t
V
V Ð?t 50 s? ti?n vay t? tài s?n b?o d?m trong
60TH ngày
10 phí dang ký t?c là 0,1 dô la
Ð?t Token không s? d?ng trong 30 ngày
14
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
16
TIME SWAPPERS N?n t?ng Time Swappers có l? là
ph?n quan tr?ng nh?t c?a h? sinh thái Era Swap.
B?t kì ngu?i nào, b?t k? noi nào trên th? gi?i
d?u có th? bán và t?n d?ng các d?ch v? trên n?n
t?ng này. Chúng du?c g?i là TimeSwappers. Các
d?ch v? s? du?c bán theo t?ng don v? th?i gian
d? d?i l?y EST (Era Swap Tokens). M?i nhà cung
c?p d?ch v? d?u quy?t d?nh giá tr? c?a h? là bao
nhiêu. Co ch? x?p h?ng trên n?n t?ng ho?t d?ng
nhu m?t co ch?ph?n h?i cho TimeSwappers d? thay
d?i t?c d? mà t?i dó chúng dang bán th?i gian c?a
chúng. Không gi?ng nhu các trung gian hi?n t?i,
c? ngu?i bán l?n ngu?i mua d?ch v? d?u không b?
tính phí khi s? d?ng n?n t?ng này. Ch? tính phí
trên ngu?i dùng n?n t?ng là vi?c s? d?ng
blockchain. Không ch? v?y, t?t c? các bên liên
quan c?a h? sinh thái Era Swap s? du?c khen
thu?ng vì nh?ng dóng góp c?a h? trong vi?c phát
tri?n và duy trì n?n t?ng này. Ai có th? s?
d?ng n?n t?ng c?a chúng tôi? Vâng, g?n nhu t?t c?
m?i ngu?i. Hình ?nh này, n?u b?n gi?i Toán h?c
và b?n mu?n d?y trong th?i gian r?nh, b?n có th?
tham gia n?n t?ng v?i EST tr? giá 1. Sau dó,
b?n có th? t?o h? so c?a mình và báo giá cho
d?ch v? c?a mình và b?n du?c d?t. Sinh viên t?
kh?p noi trên th? gi?i mu?n h?c Toán s? có th?
xem h? so c?a b?n và có th? quy?t d?nh xem h? có
mu?n h?c h?i t? b?n hay không. Không gi?ng nhu
các n?n t?ng khác, Era Swap cho phép hai bên
giao ti?p v?i nhau. Nhung sau dó, t?i sao h? l?i
mu?n s? d?ng n?n t?ng này? Vâng, t?t c? các
Swappers th?i gian du?c thu?ng d? s? d?ng n?n
t?ng thông qua h?p d?ng thông minh TimeAlly c?a
chúng tôi. Hon th? n?a, nh?ng ngu?i không th?c
s? tham gia giao d?ch có tùy ch?n ch?ng ki?n giao
d?ch ho?c xác minh giao d?ch dó. Các thành viên
s? du?c trao cho ch?ng ki?n cung nhu xác minh
các giao d?ch. B?ng cách này, Era Swap là m?t n?n
t?ng hoàn toàn ngang hàng. Trong giai do?n d?u,
s? có m?t ngu?i giám sát du?c ch? d?nh cho ho?t
d?ng tron tru c?a n?n t?ng và d? d?m b?o không có
ho?t d?ng b?t h?p pháp nào di?n ra thông qua n?n
t?ng này. Trong khi làm di?u này, ngu?i giám h?
s? không can thi?p vào b?t k? giao d?ch nào. H?
s? ch? ? trong kh? nang quan sát. Trong m?t
kho?ng th?i gian, các nhà qu?n lý s? du?c dào
t?o d? theo dõi n?n t?ng. M?t khi m?i th? du?c
s?p x?p h?p lý, ngu?i giám sát s? có m?t vai trò
r?t h?n ch? d? choi và n?n t?ng s? hoàn thành t?m
nhìn th?c s? c?a nó du?c phân c?p hoàn toàn.
15
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
17
TIME SWAPPERS
Ð? giúp ngu?i bán xây d?ng h? so c?a h? trên n?n
t?ng và thu hút s? chú ý, Era Swap s? cho phép
h? tích h?p và dang nh?p vào các tài kho?n truy?n
thông xã h?i nhu LinkedIn, Twitter, YouTube,
Facebook, v.v. thuê m?t nhi?p ?nh gia n?u ngu?i
mua d?ch v? có th? xem Instagram c?a h?. N?n
t?ng này dang du?c phát tri?n trên Hybrid
Blockchain c?a Ethereum và Hyperledger v?i 2000
TPS. Era Swap dã xây d?ng m?t s? ?ng d?ng khác
nhu là m?t ph?n c?a h? sinh thái d? h? tr? n?n
t?ng này.
16
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
18
VÍ ERA SWAP Gi? an toàn cho h? khi v?n còn th?i
gian
Hacks và l?a d?o dã ám ?nh ngành công nghi?p ti?n
di?n t? trong m?t th?i gian dài. Và chúng tôi
r?t nghiêm túc v? tính b?o m?t c?a mã thông báo
ngu?i dùng n?n t?ng c?a chúng tôi. Ð? làm cho n?n
t?ng t?t hon và cung c?p các gi?i pháp m? r?ng
cho ngu?i dùng c?a chúng tôi, chúng tôi dang t?o
m?t ví có xác th?c da y?u t? cùng v?i xác th?c
sinh tr?c h?c d? b?o m?t. Các khóa riêng ch? du?c
luu tr? v?i ngu?i dùng. Chi?c ví s? h? tr? nhi?u
lo?i ti?n k? thu?t s? nhu BTC, ETH và ERC-20.
Các giao d?ch hoán d?i trong ví s? du?c kích ho?t
cho m?t s? mã thông báo ch?n l?c thông qua tích
h?p ComputeEx, cung c?p trao d?i c?a chúng tôi.
B?ng cách này, chúng tôi s? giúp ngu?i dùng c?a
chúng tôi ti?t ki?m chi phí giao d?ch mà h? ph?i
ch?u khi h? chuy?n tài s?n c?a h? d?n và t? trao
d?i. Ví ti?n s? có giao di?n ngu?i dùng l?p t?t
nh?t v?i t?t c? các tính nang nhu chi tiêu mã
thông báo và d? th? giá tr?, v.v. TÍNH NANG VÍ
Ða y?u t? Sinh tr?c h?c Xác th?c
Trong trao d?i mã thông báo ví d? ti?t ki?m chi
phí giao d?ch c?a ngu?i dùng
T? d?ng mua và bán ? m?c giá h?p lý
Khóa riêng tu ch? du?c luu tr? v?i ngu?i dùng d?
d?m b?o an toàn t?i da
17
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
19
ComputeEx T?i sao di nhi?u, khi ngu?i ta có th?
làm t?t c? cho b?n?
M?i khi ngu?i dùng mu?n giao d?ch ti?n di?n t?,
h? ph?i chuy?n mã thông báo c?a h? sang trao
d?i. Trong quá trình h? b? tính phí giao d?ch.
ComputeEx du?c thi?t k? nhu m?t trao d?i nang
lu?ng d? cho phép trong các giao d?ch hoán d?i ví
c?a các th? du?c ch?n.
Hi?n có r?t nhi?u trao d?i ti?n di?n t? trên th?
gi?i ngay bây gi? mà nó dang nh?n du?c c?ng k?nh
d? gi? m?t tab c?a t?t c? các tài s?n trên các
sàn giao d?ch. Hình ?nh này, mã thông báo ICO yêu
thích c?a b?n dang du?c trao d?i mà b?n chua
dang ký. B?n bu?c ph?i dang ký trên trao d?i dó.
Chúng tôi hi?u v?n d? này và dang c? g?ng gi?i
quy?t nó thông qua ComputeEx. Các bot giao d?ch,
du?c tri?n khai b?ng AI, s? l?y giá t?t nh?t t?
các sàn giao d?ch và s? cho phép ngu?i dùng mua
ho?c bán các mã thông báo trên b?t k? sàn giao
d?ch nào b?t k? h? có tài kho?n trên sàn giao
d?ch dó hay không. ComputeEx mang d?n t?t c? các
trao d?i mã hóa t?i m?t di?m ti?p xúc duy nh?t.
Ðây là m?t trong nh?ng ngu?n doanh thu cho n?n
t?ng này. Ngu?i dùng s? b? tính phí d? th?c hi?n
giao d?ch thay cho h? và s? du?c gi?m giá 50 cho
ngu?i dùng thanh toán phí trong EST.
Bây gi?, ngu?i dùng ph?i dang ký trên nhi?u sàn
giao d?ch
ComputeEx cung c?p m?t di?m liên l?c duy nh?t
cho nhi?u trao d?i
18
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
20
TIMEALLY M?T H?P Ð?NG ÐI?U KHI?N T?T C?
Bi?n d?ng L?i nguy?n t?t c? chúng ta dang c?
nâng Bitcoin ho?c các nhà t?i da ti?n di?n t? có
m?t gi?c mo r?ng m?t ngày ti?n di?n t? nhu
bitcoin, Litecoin vv có th? là ti?n cho toàn b?
hành tinh. Tuy nhiên, di?u này có v? nhu m?t
gi?c mo xa xôi nhu bây gi?. H?u h?t các nhà d?u
tu dã b?t d?u xem bitcoin nhu m?t c?a hàng có giá
tr? hon là phuong th?c thanh toán. Ki?m tra ch?t
ch? hon các d?c di?m c?a ti?n ti?t l? r?ng m?t
trong nh?ng y?u t? quan tr?ng nh?t t?i sao
bitcoin ho?c b?t k? ti?n di?n t? nào khác không
th? là ti?n ngay bây gi? là s? bi?n d?ng cao
trong giá c?a chúng. M?c dù s? bi?n d?ng c?a
bitcoin dang gi?m theo th?i gian, nhung nó v?n
cao hon so v?i các tài s?n truy?n th?ng nhu
vàng, b?c ho?c ti?n t? nhu USD-GBP. Và nó không
du?c ch?p nh?n cho b?t c? di?u gì nhu d? bay hoi
du?c g?i là ti?n. S? bi?n d?ng này khi?n m?i
ngu?i e ng?i ti?n di?n t? nhu m?t hình th?c thanh
toán.
Trao d?i th?i d?i dang c? g?ng gi?i quy?t v?n d?
này b?ng cách s? d?ng h?p d?ng thông minh Era
Swap g?i là chi ph?i vi?c phân ph?i EST (Era
Swap Token). Time Ally khuy?n khích các ch? s?
h?u EST d?n HODL trong th?i gian dài hon. Khi
các ch? s? h?u mã thông báo ch?n không tham gia
TimeAlly, mã thông báo c?a h? s? b? khóa cho các
tùy ch?n mà h? ch?n. Vì các mã thông báo này b?
khóa, có ít mã thông báo hon trong ngu?n cung
c?p luu thông có th? gây ra nhi?u bi?n d?ng hon.
Khi ngu?i dùng ch?n h?p d?ng Time Ally dang góp
ph?n gi?m s? bi?n d?ng c?a EST, h? du?c thu?ng
trong t uong quan v?i th?i lu?ng h? ch?n khóa mã
thông báo c?a h? trong h?p d?ng thông minh. Ði?u
này bu?c ngu?i dùng ph?i gi? mã thông báo c?a h?
trong h? sinh thái, do dó làm gi?m s? bi?n d?ng.
Vi?c gi?m bi?n d?ng s? khuy?n khích Time Swappers
giao d?ch các d?ch v? trên n?n t?ng vì giá tr?
c?a các mã thông báo v?n còn nguyên v?n. Gi?m s?
bi?n d?ng s? khuy?n khích ngày càng nhi?u ngu?i
bán tham gia n?n t?ng vì h? không ph?i lo l?ng
v? 'giá tr? thay d?i giá tr? c?a h?'.
Time Ally du?c ch? t?o c?n th?n d? t?i da hóa
giá tr? c?a nhà d?u tu b?ng cách ki?m soát
ngu?n cung c?p ? m?t bên và tang nhu c?u v?
m?t khác.
M?t khía c?nh tinh t? khác c?a Time Ally là m?t
th?c t? là ? m?t bên nó hút ngu?n cung c?p ra
kh?i th? tru?ng và m?t khác, nhu m?t s?n ph?m
ph? c?a s? bi?n d?ng gi?m, nó làm tang nhu c?u.
Ð?i v?i các nhà d?u tu không mu?n nh?n du?c t?i
da hóa các mã thông báo b?ng giao d?ch trong
ngày, TimeAlly có m?t gi?i pháp tuy?t v?i. Các
nhà d?u tu ch?n s? d?ng TimeAlly s? ti?p t?c
tang mã thông báo c?a h?, và v?i ngu?n cung
gi?m, giá tr? EST d? ki?n s? tang lên. Vì v?y,
các nhà d?u tu ch? mu?n gi?, du?c hu?ng l?i b?ng
cách tang s? lu?ng mã thông báo cung nhu giá tr?.
19
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
21
TIMEALLY M?T H?P Ð?NG ÐI?U KHI?N T?T C?
Ð? cung c?p cho n?n t?ng m?t c?u trúc th?c s?
phân tán, TimeAlly du?c xây d?ng c?n th?n d?
thu?ng cho m?i và m?i bên liên quan, nh?ng ngu?i
s? m? r?ng giúp d? trong vi?c h? tr? ho?c phát
tri?n h? sinh thái Era Swap. Làm th? nào nó s?
du?c th?c hi?n
Trong khi TimeAlly thu?ng cho t?t c? ngu?i dùng,
50 s? ti?n là ch?t l?ng, nghia là tang EST
tru?c và 50 s? ti?n b? khóa trong h?p d?ng. Khi
ngu?i dùng mu?n rút mã thông báo kh?i h?p d?ng
TimeAlly, mã thông báo c?a h? s? du?c phát hành
trong hai nam v?i 104 ph?n b?ng nhau. 50 EST
m?i du?c phát hành s? du?c phân ph?i cho ngu?i
dùng m?t cách k?p th?i thông qua h?p d?ng thông
minh TimeAlly. Trong s? các mã thông báo này, 50
du?c gán cho nhóm làm vi?c. Hon n?a, các th? làm
vi?c c?a h? boi du?c chia thành ngu?i qu?n lý
(10), thuong nhân th?i gian (10), ti?n thu?ng
gi?i thi?u cho ngu?i l?p hóa don ban ngày (25)
và Buzcafe (5). 20 mã thông báo TimeAlly du?c
phân ph?i du?i d?ng mã thông báo ngu?n. Nh?ng th?
này s? du?c các thành viên c?ng d?ng dua ra cho
các bên liên quan khác trong h? sinh thái, nh?ng
ngu?i giúp phát tri?n và duy trì h? sinh thái. Mã
thông báo ngu?n ch? h?p l? trong 30 ngày. N?u
không du?c dua ra trong th?i gian dó, các th?
này b? cháy. Ph?n còn l?i c?a các th? TimeAlly
(30) du?c phân ph?i cho các stakers trong m?i
tuong quan v?i th?i gian c?a h?.
Staking
V?i Power có trách nhi?m phân ph?i
Có th? có m?t co h?i mà các thành viên TimeAlly
s? ?ng h? các thành viên ch?n l?c c?a h? trong
khi phân ph?i các Power Tokens. Tuy nhiên, n?u
phân ph?i không d?ng b? v?i di?m danh ti?ng c?a
các thành viên nh?n du?c trên n?n t?ng, tính h?p
pháp c?a các Power Tokens nh?n du?c có th? du?c
d?t câu h?i. Vì v?y, d? lo?i b? tình tr?ng này,
m?t ch? TimeAlly có th? phân b? t?i da 15 Power
Token cho b?t k? thành viên nào. Sau khi phân b?
du?c th?c hi?n sau dó phân b? ti?p theo có th?
du?c th?c hi?n cho ngu?i dùng dó ch? sau 60 ngày
k? t? ngày phân b?.
TimeAlly khuy?n khích t?t c? các bên liên quan
tham gia vào vi?c làm cho h? sinh thái th?c s?
du?c phân ph?i và phân c?p
TimeAlly th?c s? là m?t d? xu?t d?c dáo c?a Era
Swap d? tang nhu c?u v? các mã thông báo c?a nó
và làm cho toàn b? h? sinh thái du?c phân ph?i
theo dúng nghia. Các uu dãi nhu mã thông báo
ngu?n d?y n?n t?ng và toàn b? h? sinh thái, l?n
lu?t, theo hu?ng phân c?p. Trong khi h?u h?t các
ICO ch? nói v? vi?c du?c phân ph?i, Era Swap dã
t? m? v?ch ra m?t con du?ng hu?ng t?i vi?c phân
ph?i và phân c?p theo dúng nghia.
20
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
22
TimeAlly M?T H?P Ð?NG ÐI?U KHI?N T?T C?
21
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
23
TimeAlly M?T H?P Ð?NG ÐI?U KHI?N T?T C?
Ngoài các gi?i pháp nêu trên, TimeAlly còn có
nhi?u d?ch v? khác cho s? phát tri?n c?a h? sinh
thái trong tuong lai
H?U L?C GI?M PHÁT TIMEALLY
TIMEALLY BUZCAFE
B?t c? ai mu?n cung c?p d?ch v? c?a h? trên n?n
t?ng s? ph?i tr?i qua m?t quá trình KYC tr? giá
1. Ðây là m?t kho?n phí su?t d?i. V?i giá tr?
EST tr? giá 1 dô la này s? du?c mua, giá tr? 0,8
dô la du?c phân ph?i l?i cho c?ng d?ng, tr? giá
0,1 dô la du?c d?t vinh vi?n và giá tr? 0,1 dô la
s? du?c chuy?n d?n t? ch?c t? thi?n.
TimeAlly s? liên k?t v?i nhi?u c?a hàng khác nhau
và t?t c? các c?a hàng này s? du?c s? d?ng d?
xây d?ng thuong hi?u Era Swap. Hu?ng d?n x?p
h?ng và d?ch v? s? nh?n du?c 2,5 phát hành
Chuy?n d?i mã thông báo chuy?n ti?n m?i phát
hành du?i d?ng ti?n thu?ng. TimeAlly BUZCAFE s?
có các c?a hàng d?a trên IOU, co s? v?t ch?t,
trang web cung c?p d?ch v? và th?a thu?n d?c
bi?t cho ch? s? h?u TimeAlly.
TIMEALLY VAY
TH? GHI N? TIMEALLY INSTA
M?t ngu?i dùng có th? m?t m?t kho?n vay ng?n h?n
EST ng?n h?n lên d?n 50 s? ti?n d?t c?c tr?
0,5 m?i tháng (t?i da 2 tháng). Ð? tránh kh?
nang chi tiêu g?p dôi, các l?i ích c?a TimeAlly
s? ng?ng cho s? ti?n cho vay khi s? ti?n cho vay
c?a TimeAlly du?c ch?p thu?n trên
blockchain. Th?i gian Swappers s? du?c trang b?
m?t peer d? ngang hàng cho vay ký qu? h?p d?ng
thông minh cho ngu?i dùng. Trong tru?ng h?p
ngu?i vay không thanh toán l?i trong vòng 2
tháng, còn l?i 50 mã thông báo b?t bu?c c?a h?
s? b? cháy theo quy t?c ghi mã thông báo.
Era Swap có k? ho?ch h?p tác v?i bên th? ba d?
mang theo th? ghi n? thông minh tr? tru?c vô
danh d? s? d?ng các qu? crypto nhu ti?n thông
thu?ng. Th? này có th? du?c ngu?i dùng s? d?ng ?
nh?ng noi ch? ch?p nh?n thanh toán qua ngân hàng
thông thu?ng. Ngu?i dùng có th? nh?n các th? tr?
tru?c này t? các nhà bán l? BuzCafe khác nhau
du?c trao t?ng trong h? sinh thái Era Swap.
B?O HI?M TIMEALLY
QU? TUONG H? TIMEALLY CRYPTO
Chính sách du?c ban hành s? d?a trên các tiêu
chu?n b?o lãnh hi?u qu? c?a h?p d?ng thông minh,
lo?i b? các quy trình trung gian và v?t lý. Qu?n
lý r?i ro hi?u qu? d?a trên AI, không pha loãng
v? t? l? t? vong. TimeAlly s? t?o di?u kho?n cho
ngu?i dùng d? có du?c di?u ch?nh cao c?p c?a h?
t? thanh toán TimeAlly, TimeAlly Rewards
TimeAlly Power.
B?ng cách t?n d?ng AI m?nh m?, chúng tôi s? cung
c?p cho ngu?i dùng các trình d? r?i ro t? d?ng,
ch?n EMI, phuong th?c dóng góp nhu EMI (Các
kho?n thanh toán hàng tháng b?ng nhau), hàng
quý, hàng nam, v.v ... Các bot phân tích d? doán
s? du?c tri?n khai d? phân tích th? tru?ng d?
ch?n các co h?i d?u tu t?t.
22
Ðã Ðang Ký B?n Quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
24
BLOCKLOGY M?t sáng ki?n giáo d?c cho tuong lai
Era Swap hi?u t?m quan tr?ng c?a blockchain và
cung tin r?ng mã hóa blockchain s? tr? thành m?t
công c? quan tr?ng d? có du?c t? góc d? ngh?
nghi?p. Ð?n m?t m?c d? nh?t d?nh, nó dã du?c. Có
m?t kho?ng cách ki?n th?c
nghiêm tr?ng trong linh v?c blockchain. Ð? gi?i
quy?t v?n d? này, Kmpards, t? ch?c m? c?a Era
Swap, dang thi?t k? m?t n?n t?ng công ngh? Edu
cho sinh viên và nh?ng ngu?i khác không ch? d?
tìm hi?u v? blockchain mà còn là chuyên gia ?
dó. ?ng d?ng này s? có các khóa h?c du?c s?p x?p
cho h?c sinh l?p 8 tr? di. H?c sinh s? h?c ngay
t? nh?ng gì blockchain là, t?t c? nh?ng di?u co
b?n d? mã hóa các h?p d?ng thông minh. M?c dù
giáo d?c s? hoàn toàn mi?n phí, Era Swap s? tính
1 cho các ch?ng ch?. L? phí này s? du?c mi?n
cho nh?ng sinh viên không có kh? nang chi tr?.
Và di?u này s? dóng vai trò là ngu?n doanh thu
th? hai cho Era Swap. Era Swap s? liên k?t v?i
các tru?ng h?c trên toàn c?u. S? có nh?ng uu dãi
d?c bi?t cho các tru?ng h?c tích h?p Blocklogy
v?i chuong trình gi?ng d?y c?a h?.
B L O C K L D G Y
LEARN LOOP LEAP-
eraowap
KMPARDS
H?c H?i
x
Làm bài ki?m tra
T?t c? các khóa h?c s? có các c?t m?c hàng tu?n.
Các giáo viên s? du?c hu?n luy?n d?c bi?t d?
giúp h?c sinh. T?m nhìn là làm cho sinh viên s?n
sàng mã hóa khi h? k?t thúc l?p 12. B?ng cách
này, h? s? s?n sàng th?c hi?n các bài t?p mã hóa
blockchain (các nhà phát tri?n stack d?y d? ki?m
du?c t?i 200 dô la m?i gi?). B?ng cách này, sinh
viên không ch? h?c v? blockchain mà còn d?u tu
vào tuong lai c?a h?!
Nh?n ch?ng ch? coder blockchain
23
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
25
Nhu C?u Và Ð?ng L?c Cung C?p
Giá tr? c?a b?t k? mã thông báo nào là hàm c?a
cung và c?u. M?c dù không th? d?m b?o v? giá
tr? tuong lai c?a mã thông báo, chúng tôi dã
thi?t k? h? sinh thái c?a chúng tôi d? m?i và
m?i l?i ích c?a các bên liên quan t? nó. Chúng
tôi có k? ho?ch ki?m soát gián do?n ngu?n cung
c?p thông qua h?p d?ng thông minh TimeAlly và
các v?t b?ng th? du?c do c?n th?n. Ð? phát tri?n
n?n t?ng này, m?t s? cách d? t?o ra nhu c?u dã
du?c dua ra. Cham sóc t?i da dã du?c th?c hi?n d?
gi? cho s? bi?n d?ng trong ki?m tra.
24
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
26
25
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
27
CHÍNH SÁCH B?O M?T H? so c?a t?t c? các thành
viên trên n?n t?ng ph?i du?c b?o m?t m?t cách rõ
ràng và không du?c ti?t l? cho b?t k? thành viên
nào khác c?a n?n t?ng tr? khi có s? d?ng ý rõ
ràng c?a thành viên. D? li?u s? du?c t? ch?c
theo ki?u phân ph?i. Ði?u này là quan tr?ng d?
tránh nh?ng vi ph?m d? li?u ngu?i dùng mà x?y ra
co s? d? li?u t?p trung. Vi?c s? d?ng KYC (bi?t
khách hàng c?a b?n) luôn là s? cân b?ng gi?a
quy?n t? do s? d?ng ?n danh c?a ti?n di?n t? và
kh? nang tuong tác v?i các doanh nghi?p khác, các
t? ch?c ngân hàng và t?t c? các qu?c gia. Chúng
tôi dã quy?t d?nh s? d?ng KYC trên t?t c? các
giao d?ch mua mã thông báo cho s? thành công t?t
d?p và lâu dài c?a c?ng d?ng SWA SWAP. R?I RO
TRONG VI?C THAM GIA BÁN TOKEN C?A CHÚNG TÔI Era
Swap cam k?t duy trì s? tuân th? lu?t pháp, quy
d?nh và yêu c?u c?p phép d? d?t du?c tang tru?ng
b?n v?ng. N?n t?ng c?a chúng tôi s? th?c thi b?t
k? quy t?c hi?n hành nào liên quan d?n chuy?n
ti?n, b?o v? ngu?i dùng và b?o m?t d? li?u.
Chúng tôi mong mu?n hành d?ng v?i các tiêu chu?n
cao nh?t v? tính toàn v?n, trung th?c và trách
nhi?m gi?i trình. V?i môi tru?ng pháp lý hi?n
hành xung quanh ti?n di?n t?, ngu?i mua ph?i th?a
nh?n và t? ch?i r?i ro tham gia vào Giao d?ch
bán mã thông báo c?a ICO. Ngu?i mua c?n hi?u r?ng
n?u có b?t k? thay d?i nào v? quy d?nh, Era Swap
s? luôn c? g?ng duy trì tuân th? lu?t pháp, và
di?u này có th? ?nh hu?ng b?t l?i d?n Th? hoán
d?i Era b?t c? lúc nào. Era Swap không d?m b?o
r?ng các Tokens là dáng tin c?y, không có l?i
ho?c b?t k? l?i nào trong các mã thông báo s?
du?c s?a ch?a. Chúng tôi s? th?c hi?n các bi?n
pháp phòng ng?a d? d?m b?o Th? hoán d?i Era ho?t
d?ng nhu d? d?nh, nhung chúng tôi không th? b?o
d?m r?ng Mã thông báo ho?c co ch? phân ph?i cho
mã thông báo không có vi-rút ho?c các thành ph?n
có h?i khác. Chúng tôi không cung c?p cho b?n b?t
k? ph?n m?m nào khác ngoài Tokens. D? án hoán
d?i Era s? không ch?u trách nhi?m cho b?t k?
thi?t h?i gián ti?p, ng?u nhiên, d?c bi?t, m?u
m?c ho?c h?u qu? nào, bao g?m m?t l?i nhu?n,
thi?n chí ho?c d? li?u, theo b?t k? cách nào
phát sinh t? vi?c s? d?ng H? th?ng h?p d?ng thông
minh ho?c Th? hoán d?i di?n t? . Gi?i quy?t tranh
ch?p Tr?ng tài XIN VUI LÒNG Ð?C PH?N M?C TRÁCH
NHI?M SAU VÌ ÐÓ C?N V?N Ð? B?N TR? L?I CÁC TRANH
CH?P TRÁCH NHI?M PHÁP LÝ VÀ KHI?U N?I V?I CHÚNG
TÔI VÀ HÃY GI?I H?N NGU?I Ð? B?N CÓ TH? TÌM HI?U
GIÚP T? CHÚNG TÔI. Tr?ng tài ràng bu?c Ngo?i
tr? b?t k? tranh ch?p, khi?u ki?n, ki?n t?ng,
hành d?ng, nguyên nhân hành d?ng, yêu c?u ho?c
th? t?c t? t?ng nào, trong dó m?t Bên tìm cách
dua m?t hành d?ng riêng vào tòa yêu c?u nh? ho?c
vi?c s? d?ng tài s?n trí tu? b? cáo bu?c b?t h?p
pháp, bao g?m, không gi?i h?n, b?n quy?n, nhãn
hi?u, tên thuong m?i, logo, bí m?t thuong m?i
ho?c b?ng sáng ch?, c? b?n và chúng tôi s? (i) t?
b? các quy?n tuong ?ng c?a chúng tôi d? có Tranh
ch?p phát sinh t? ho?c liên quan d?n các Ði?u
kho?n này du?c gi?i quy?t t?i tòa án và (ii) t?
b? các quy?n tuong ?ng c?a chúng tôi d?i v?i
phiên tòa xét x?. Thay vào dó, chúng tôi s? phân
x? các tranh ch?p thông qua tr?ng tài ràng bu?c
(dó là gi?i thi?u m?t Tranh ch?p cho m?t ho?c
nhi?u ngu?i b? bu?c ph?i xem xét Tranh ch?p và
dua ra quy?t d?nh cu?i cùng và ràng bu?c d? gi?i
quy?t nó thay vì có Tranh ch?p do th?m phán ho?c
b?i th?m doàn quy?t d?nh). Không có Tr?ng tài,
Hành d?ng L?p ho?c Hành d?ng Ð?i di?n B?t k?
Tranh ch?p nào phát sinh t? ho?c liên quan d?n
các Ði?u kho?nnày là cá nhân gi?a b?n và chúng
tôi, và s? ch? du?c gi?i quy?t thông qua tr?ng
tài cá nhân và s? không du?c dua ra nhu tr?ng
tài, hành d?ng l?p hay b?t k? lo?i th? t?c t?
t?ng d?i di?n. S? có tr?ng tài ho?c tr?ng tài
noclass trong dó m?t n? l?c cá nhân d? gi?i quy?t
Tranh ch?p là d?i di?n c?a m?t cá nhân ho?c nhóm
cá nhân khác. Hon n?a, m?t Tranh ch?p không th?
du?c dua ra nhu m?t l?p h?c ho?c lo?i hành d?ng
d?i di?n khác, cho dù bên trong hay bên ngoài
tr?ng tài, ho?c thay m?t cho b?t k? cá nhân ho?c
nhóm cá nhân nào khác. Chúng tôi hy v?ng nó s?
không bao gi? d?n v?i di?u này và s? m?t m?i n?
l?c d? tr? thành m?t công ty x?ng dáng v?i s?
tin tu?ng c?a b?n. PH?N K?T LU?N Chúng tôi dã
nghiên c?u cách giá mã thông báo có th? phát tri
?n khi ngu?i dùng tái d?u tu m?t ph?n l?i nhu?n
c?a h? thu du?c tham gia vào trang web huy d?ng
v?n t? c?ng d?ng c?a chúng tôi d? mua thêm th?
d?i ti?n Era d? tang ho?t d?ng d?u tu c?a h?.
Chi?n lu?c này s? mang l?i l?c kéo kh?ng l? và
m?t s? thúc d?y l?n cho trang web huy d?ng v?n
t? c?ng d?ng c?a chúng tôi, di?u này s? thúc d?y
m?nh m? vi?c s? d?ng mã thông báo Era Swap, làm
t ang giá tr? c?a nó. Nó cung d?m b?o r?ng công
ty c?a chúng tôi s? thành công, t ? duy trì và
s? t?o ra l?i nhu?n t? nam th? nh?t. Không có
d?ng ti?n nào có th? d?m b?o s? ?n d?nh tuy?t
d?i, nhung chúng tôi tin r ?ng mã thông báo
Chuy?n d?i Era là m?t n?i dung du?c thi?t k? d?
tang giá tr? theo thi?t k?.
26
Ðã Ðang Ký B?n quy?n KMPARDS Liên H?
info_at_eraswaptoken.io
Write a Comment
User Comments (0)
About PowerShow.com